Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Høring - forslag til endringer i regnskapsregler for forsikringsselskaper

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 01.10.2013

Vår ref.:

Deres ref

Vår ref

Dato

   

04/3401  GK

     03.07.2013

 

Høring -forslag til endringer i regnskapsregler for forsikringsselskaper, pensjonsforetak, banker og finansieringsforetak - tilpasning til endringer i IFRS, regnskapsføring av ytelser til ansatte (pensjoner), publisering av årsregnskapet mv. på internett    

1.

Finanstilsynet har i brev 17. desember 2012 oversendt høringsnotat (vedlagt) med forslag om tilpasning av regnskapsreglene for forsikringsselskaper og pensjonsforetak til nylig vedtatte endringer i de internasjonale regnskapsstandarder (IFRS). I hovedsak knytter forslagene seg til områder der forskriftene direkte viser til eller tar utgangspunkt i bestemmelser i IFRS som nå er endret. Høringen omhandler måling og opplysninger om virkelig verdi, opplysninger om overføring og motregning av finansielle instrumenter og oppstilling av endringer i egenkapitalen. Regelendringene foreslås med virkning for regnskapsår som påbegynnes 1. januar 2013 eller senere.

 

I høringsnotatet foreslås videre at forsikringsselskaper og pensjonsforetak skal anvende reglene om innregning og måling av pensjonsforpliktelser og andre ytelser til ansatte i IAS 19 Ytelser til ansatte. Regelendringene foreslås gjort gjeldende med virkning for regnskapsår som påbegynnes 1. januar 2014 eller senere. Departementet viser til at et tilsvarende forslag for banker og finansieringsforetak har vært på høring, jf. departementets høringsbrev 22. juni. 2012 med høringsnotat utarbeidet av Finanstilsynet (http://www.regjeringen.no/nb/dep/fin/dok/hoeringer/hoeringsdok/2012/horing---forslag-til-endringer-i-regnska/horingsbrev.html?id=686735).

 

Departementet anser det som hensiktsmessig at høringsforslaget om at banker og finansieringsforetak skal anvende reglene om innregning og måling av pensjonsforpliktelser og andre ytelser til ansatte i IAS 19 Ytelser til ansatte, blir vurdert etter høringen her sammen med tilsvarende forslag som er foreslått gjort gjeldende for forsikringsselskaper og pensjonsforetak.

 

2.

Årsregnskapet, årsberetningen og revisjonsberetningen for banker, finansieringsforetak, forsikringsselskaper og pensjonsforetak er av betydning og interesse for allmennheten. Finanstilsynet har utarbeidet utkast til forskriftsbestemmelser (vedlagt) som innebærer plikt til publisering av dokumenter på internett. Publisering av regnskapsinformasjon på institusjonens hjemmeside på internett anses å være en hensiktsmessig publiseringsform, som vil dekke allmennhetens behov for å få rask og enkel tilgang til regnskapsopplysninger. Det antas at institusjonene har rutiner og systemer på plass for å håndtere en plikt til å publisere årsregnskapet mv. på internett, jf. at delårsregnskapet publiseres på internett. Mange institusjoner publiserer også årsregnskapet mv. på internett. Forslaget om at årsregnskapet skal publiseres på internett, vil etter departementets syn ikke innebære vesenlige økte kostnader for institusjonene. Regelendringene foreslås med virkning for regnskapsår som påbegynnes 1. januar 2013 eller senere.

 

3.

Vi ber om synspunkter fra høringsinstansene innen 1. oktober 2013. Det bes om at høringsinnspillene også sendes postmottak@fin.dep.no.

 

Med hilsen

 

 

Geir Åvitsland  e.f.

ekspedisjonssjef

 

Per Øystein Eikrem

avdelingsdirektør

 

Vedlegg:

  • Liste over høringsinstanser
  • Finanstilsynets brev 17. desember 2012 med høringsnotat
  • Forskriftsutkast – offentliggjøring av årsregnskapet mv. på internett

Alle departementene
Aksjonærforeningen i Norge
AktuarKonsulenters Forum
Brønnøysundregistrene
Den Norske Advokatforening
Den Norske Aktuarforening
Den norske Revisorforening
Finans Norge
Finansforbundet
Finansieringsselskapenes forening
Folketrygdfondet
Forbrukerombudet
Forbrukerrådet
Havtrygd Gjensidig Forsikring
Hovedorganisasjonen Virke
Imarex Nos ASA
KS
Landsorganisasjonen i Norge
Nasdaq OMX Oslo ASA
Norges Autoriserte Regnskapsføreres Forening
Norges Bank
Norges Fondsmeglerforbund
Norges Interne Revisorers Forening (NIRF)
Norges Kommunerevisorforening
Norsk Kapitalforvalterforening
Norsk Tillitsmann ASA
Norsk Venture
Norsk Øko-Forum
Norske Finansanalytikeres Forening
Norske Forsikringsmegleres Forening
Norske Kredittopplysningsbyråers Forening
NOS Clearing ASA
Næringslivets Hovedorganisasjon
Oslo Børs
Oslo Clearing ASA
Pensjonskasseforeningen
Skattedirektoratet
Skatterevisorenes Forening
Sparebankforeningen i Norge
Statistisk sentralbyrå
The Nordic Association of Marine Insurers (Cefor)
Verdipapirfondenes Forening
Verdipapirsentralen
Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund
ØKOKRIM
Økonomiforbundet

Til toppen