Høring - forslag til endringer i reisegarantiforskriften - oppbygging av egenkapitalen til Reisegarantifondet

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 15.09.2009

         

Vår ref.:

Høringsinstanser i følge vedlagte liste

 

 

Deres ref

Vår ref

Dato

 

200901362-/GJOFJS

16.07.2009

 

Høring - forslag til endringer i reisegarantiforskriften – oppbygging av egenkapitalen til Reisegarantifondet mv.


Barne- og likestillingsdepartementet sender med dette på høring forslag til endringer i forskrift 3. januar 2007 nr. 3 om reisegaranti og stiftelsen Reisegarantifondet (reisegarantiforskriften). Reisegarantiordningen sikrer kunder mot konkurser i reisebransjen.

I høringsnotatet foreslås det å øke årsgebyret som turoperatørene/reisebyråene innbetaler til Reisegarantifondet, og ulike modeller for dette behandles. Formålet er å  styrke fondets egenkapital. Dette anses nødvendig fordi den er blitt vesentlig redusert (halvert) på få år pga. konkurser i reisebransjen der det er stilt utilstrekkelig individuell sikkerhet overfor Reisegarantifondet.

Det foreslås videre å tydeliggjøre regler om opplysningsplikt overfor Reisegarantifondet samt om ansvar for virksomhetens representanter dersom opplysninger holdes tilbake overfor Reisegarantifondet.

Høringsfristen er 15. september 2009.

 

Med hilsen

Bodhild Fiskes (e.f.)

 

                                                                                  Geir Jørgensen


Vedlegg:
Liste over høringsinstanser
Høringsnotat
Oversikt over konkurser og visse andre forhold knyttet til Reisegarantifondets utvikling fra 1984 til 2009    

Liste over høringsinstanser

Den Norske Turistforening
Finansdepartementet
Forbrukerombudet
Forbrukerrådet
Handels- og Servicenæringens Hovedorganisasjon
Justisdepartementet
Fornyings- og administrasjonsdepartementet
Nærings- og handelsdepartementet
Næringslivets Hovedorganisasjon
Reisegarantifondet
Samferdselsdepartementet

Til toppen