Forsiden

Høring - forslag til endringer i skatteloven § 4-13

Finansdepartementet sender med dette forslag til endringer i skatteloven § 4-13 på høring.

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 31.07.2019

Vår ref.: 19/1657

Finansdepartementet sender med dette forslag til endringer i skatteloven § 4-13 på høring.

Departementet foreslår å oppheve nåværende § 4-13 første ledd, og dermed fjerne den særskilte adgangen til å verdsette ikke-børsnoterte aksjer i nystiftede selskaper til summen av aksjenes pålydende og overkurs for formuesskatteformål.

I tillegg foreslås det endringer knyttet til hvilket verdsettelsestidspunkt som skal anvendes i visse fusjonstilfeller.

Vi ber den enkelte høringsinstans om å vurdere om saken bør sendes til underliggende etater eller virksomheter, tilknyttede virksomheter, medlemsorganisasjoner eller lignende.

Høringsfristen er 31. juli 2019. For å avgi høringsuttalelse gå til høringen på www.regjeringen.no og bruk den digitale løsningen for høringsuttalelse ved å klikke på «Send inn høringssvar». Høringsuttalelser er offentlige etter offentleglova og vil bli publisert på våre nettsider.

Med hilsen

Astrid Erlingsen  e.f.
fagdirektør

                                                                      Therese Miljeteig
                                                                      førstekonsulent

Justis- og beredskapsdepartementet

Nærings- og fiskeridepartementet

Akademikerne

Aksjonærforeningen i Norge

Arbeidsgiverforeningen Spekter

Bedriftsforbundet

Den Norske Advokatforening

Den norske Revisorforening

Finans Norge (FNO)

Finanstilsynet

Folketrygdfondet

Hovedorganisasjonen Virke

Handelshøgskolen ved Universitetet i Stavanger

Handelshøyskolen BI

KS

Landsorganisasjonen i Norge

Norges Bank

Norges Rederiforbund

Norges Handelshøyskole

Norsk Øko-Forum (NØF)

Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO)

Regelrådet

Regnskap Norge

Regjeringsadvokaten

Skattebetalerforeningen

Skattedirektoratet

Storbedriftenes skatteforum, Equinor ASA v/Anne-Ma Tostrup Smith, juridisk kontor

Småbedriftsforbundet

Universitetet i Bergen, Det juridiske fakultet

Universitetet i Oslo, Det juridiske fakultet

Universitetet i Tromsø, Det juridiske fakultet

Økonomiforbundet