Høring - forslag til endringer i sprøyteromsordningen

Helse- og omsorgsdepartementet sender på høring forslag til endringer i sprøyteromsloven og forskriften.

Status: Under behandling

Høringsfrist: 27.08.2018

Vår ref.: 18/2194

Typen narkotiske stoffer som kan inntas i sprøyterom foreslås utvidet.

Videre skal personalet i sprøyterommet kunne gi opplæring i overgang fra injisering til mer skånsom bruk. Det skal også være mulig for brukerne å forsøke andre mer skånsomme inntaksmåter i sprøyterommet.

I tillegg foreslås å endre begrepsbruken i loven og forskriften fra "sprøyterom" og "sprøyteromsordningen" til "brukerrom" og "brukerromsordningen".

Høringsuttalelser kan leveres digitalt på denne siden: lenke til den aktuelle saken på regjeringen.no

Høringsinstansene kan registrere seg, mellomlagre svaret og laste opp vedlegg. Høringsinstansene kan også sende høringssvar uten å registrere seg. 

Høringsinstansene blir bedt om å vurdere om saken bør sendes til underliggende etater eller virksomheter, tilknyttede virksomheter, medlemmer e.l. Alle kan gi høringsuttalelser. Høringsuttalelser er som hovedregel offentlige etter offentlighetsloven og vil bli publisert.

Høringsfristen er mandag 27. august 2018

Med hilsen

Elisabeth Salvesen (e.f.)
avdelingsdirektør

                                                                                      Marianne Sælen
                                                                                      seniorrådgiver

Høringsinstanser – høring av endringer i sprøyteromsordningen
ACTIS
Akademikerne
Aleneforeldreforeningen
ADHD-foreningen
A-larm
Amnesty International Norge
Angstringen
Anonyme Alkoholikere
Aurora, Støtteforening for mennesker med psykiske helseproblemer
Apotekforeningen
Arbeidsgiverforeningen Spekter

Barn av rusmisbrukere (BAR)
Barne-, ungdoms- og familieetaten
Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet
Barneombudet
Blå Kors Norge
Borgestadklinikken

Caritas

Datatilsynet
DELTA
Den nasjonale forskningsetiske komité for medisin og helsefag (NEM)
Den Norske Advokatforening
Den norske Dommerforening
Den Norske Fagpresses Forening
Den norske legeforening
Departementene
De regionale kompetansesentre - Rus
Det kriminalitetsforebyggende råd (KRÅD)
Det norske Menneskerettighetshuset
Domstolsadministrasjonen

EmmaSofia

Fagforbundet
Fagrådet innen Rusfeltet i Norge
Fampo
Fellesorganisasjonen (FO)
Folkehelseinstituttet
Forbundet mot rusgift
Foreningen for human narkotikapolitikk
Foreningen Tryggere Ruspolitikk
Forskningsstiftelsen FAFO
Forsvarergruppen av 1977
Frelsesarmeen
Funksjonshemmedes fellesorganisasjon
Fylkesnemndene for sosiale saker

Galebevegelsen
Gatejuristen – Kirkens Bymisjon

Helsedirektoratet
Helse- og sosialombudet i Oslo
HIV Norge
Høyesterett

Informasjonssenteret Hieronimus
Institutt for samfunnsforskning
IRIS

Juridisk rådgivning for kvinner (JURK)
Juss-Buss
Jussformidlingen i Bergen
Jusshjelpa i Nord-Norge

Kirkens Bymisjon
Klientaksjonen
Kommuneadvokaten i Oslo
Kriminalomsorgen, regionkontorene
KRIPOS
KS – Kommunenes interesseorganisasjon

Landets fylkesmenn
Landets kommuner
Landets regionale helseforetak
Landets høgskoler (m/helse- og sosialfaglig utdannelse)
Landets pasient- og brukerombud
Landets politidistrikt
Landets universiteter
Landsforbundet Mot Stoffmisbruk
Landsforeningen for etterlatte ved selvmord (LEVE Norge)
Landsforeningen for Pårørende innen Psykiatri (LPP)
Landsforeningen for oppsøkende sosialt ungdomsarbeid (LOSU)
Landsforeningen for voldsofre
Landsorganisasjonen i Norge (LO)
Legeforeningens forskningsinstitutt
Marborg
Medborgernes Menneskerettighets Kommisjon
Mental Helse Norge

NA, Anonyme Narkomane
Nasjonalforeningen for folkehelsen
Nasjonal kompetansetjeneste for samtidig rusmisbruk og psykisk lidelse (ROP)
Nasjonal kompetansetjeneste for tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB)
Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten
Norges forskningsråd
Norges Juristforbund
Norges politilederlag
Norges Røde Kors
Norsk fengsels- og friomsorgsforbund
Norsk forening for kriminalreform (KROM)
Norsk forum for terapeutiske samfunn
Norsk institutt for forskning om oppvekst, velferd og aldring (NOVA)
Norsk OCD-forening, Ananke
Norsk Narkotikapolitiforening (NNPF)
Norsk Pasientforening
Norsk Presseforbund
Norsk Psykologforening
Norsk Psykiatrisk Forening
Norsk Redaktørforening
Norsk senter for menneskerettigheter
Norsk Sykepleierforbund
Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO)

OMOD (Organisasjonen Mot Offentlig Diskriminering)

Parat
Parat Helse
Politidirektoratet
Politiets Fellesforbund
Politiets kriminalitetsforebyggende forum
Politihøgskolen
Politijuristene
proLAR Nett – Nasjonalt forbund for folk i LAR
PRO-Sentret

Regionsentrene for barn og unges psykiske helse (RBUP)
Regjeringsadvokaten
Rettspolitisk forening
Riksadvokaten
Riksrevisjonen
Rokkansenteret
Rusmisbrukernes interesseorganisasjon (RIO)
Rådet for psykisk helse

Samarbeidsforum for norske kollektiv
Sametinget
Selvhjelp for innvandrere og flyktninger
SERAF – Senter for rus- og avhengighetsforskning, Universitetet i Oslo
SINTEF Helse
Statens helsetilsyn
Statens råd for likestilling av funksjonshemmede
Statistisk sentralbyrå (SSB)
Statsadvokatembetene
Stortingets ombudsmann for forvaltningen
Stiftelsen CRUX
Stiftelsen Fransiskushjelpen
Stiftelsen Kraft
Stiftelsen Menneskerettighetshuset – Human Rights House Foundation
Stiftelsen Pinsevennenes evangeliesentre
Stiftelsen Rettferd for taperne
Straffedes organisasjon i Norge (SON)

TEKNA

Ungdom mot narkotika
Utekontakten i Bergen

Veiledningssenteret for pårørende til stoffmisbrukere og innsatte
Virke
Voksne for Barn

We Shall Overcome

Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund (YS)

ØKOKRIM