Høring: Forslag til endringer i statsborgerloven og statsborgerforskriften

Justis- og beredskapsdepartementet sender med dette på høring forslag til endringer i statsborgerloven og statsborgerforskriften. Formålet med forslagene er å stramme inn vilkårene for norsk statsborgerskap.

Status: Under behandling

Høringsfrist: 16.10.2017