Høring: Forslag til endringer i statsborgerloven og statsborgerforskriften

Justis- og beredskapsdepartementet sender med dette på høring forslag til endringer i statsborgerloven og statsborgerforskriften. Formålet med forslagene er å stramme inn vilkårene for norsk statsborgerskap.

Status: Under behandling

Høringsfrist: 16.10.2017

Vår ref.: 17/3936 - CEU

Justis- og beredskapsdepartementet sender med dette på høring forslag til endringer i statsborgerloven og statsborgerforskriften. Formålet med forslagene er å stramme inn vilkårene for norsk statsborgerskap.

Departementet foreslår at kravet til botid for statsborgerskap heves fra syv til ti år. Det foreslås videre at botidskravet heves med to år for grupper som Norge er internasjonalt forpliktet til å lette adgangen til statsborgerskap for.  Dette gjelder flyktninger, statsløse, norskgifte og personer som ankom Norge før fylte 18 år.

Departementet foreslår at karenstiden for søkere som er ilagt straff eller strafferettslig særreaksjon økes. Det foreslås videre at søkere som er dømt for overtredelse av bestemmelser i straffeloven kap. 16, 17 eller 18, med strafferamme på seks år eller mer, ikke skal ha rett til å bli norske. 

Departementet foreslår også enkelte endringer i statsborgerloven og statsborgerforskriften for å oppdatere regelverket.

Regjeringen har ikke tatt endelig stilling til forslagene som fremlegges i høringsnotatet.

Departementet ber om høringsinstansenes syn på forslagene. Høringsfristen er mandag 16. oktober 2017.

Departementet ber høringsinstansene vurdere om det er behov for å forelegge høringsbrevet for eventuelle underliggende instanser som ikke er oppført på listen over høringsinstanser.

Høringsuttalelser skal avgis digitalt på regjeringen.no. Dette gjøres under «Send inn høringssvar» på https://www.regjeringen.no/id2563797. Her kan man registrere seg, mellomlagre en uttalelse og laste opp vedlegg.

Alle kan avgi høringsuttalelse, men merk at uttalelser er offentlige etter offentleglova og blir publisert sammen med øvrige høringsuttalelser.

Med vennlig hilsen

Toril Melander Stene
avdelingsdirektør

                                                                       Cecilie Uteng
                                                                       seniorrådgiver

Dokumentet er godkjent og sendes uten signatur

 • Alle departementene
   
 • Arbeids- og velferdsdirektoratet (NAV)
 • Barneombudet
 • Datatilsynet
 • Domstolsadministrasjonen
 • Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi)
 • Kriminalomsorgsdirektoratet (KDI)
 • Likestillings- og diskrimineringsombudet
 • Nasjonalt ID-senter
 • Norad
 • Politidirektoratet (POD)
 • Politiets Sikkerhetstjeneste (PST)
 • Regjeringsadvokaten
 • Riksadvokaten
 • Språkrådet
 • Stortingets ombudsmann for forvaltningen
 • Utlendingsdirektoratet (UDI)
 • Utlendingsnemnda (UNE)
   
 • Fylkesmennene
   
 • Advokatforeningen
 • Akademikerne
 • Amnesty International Norge
 • Antirasistisk Senter
 • Arbeiderpartiet
 • Arbeidsgiverforeningen Spekter
 • Bispedømmene (11 stykker)
 • Demokratene
 • Den norske dommerforening
 • Den norske kirke – Kirkerådet
 • Det liberale folkepartiet
 • DROF - Driftsoperatørforum
 • Fagforbundet
 • Faglig forum for kommunalt flyktningarbeid
 • Flyktninghjelpen
 • Fremskrittspartiet
 • Helsingforskomiteen
 • Hovedorganisasjonen Virke
 • Human Rights Service (HRS)
 • Høyre
 • Innvandrernes Landsorganisasjon (INLO)
 • Islamsk Råd
 • Juridisk Rådgivning for Kvinner (JURK)
 • Juss-Buss
 • Jussformidlingen
 • Kommunesektorens interesse- og arbeidsgiverorganisasjon (KS)
 • Kontoret for fri rettshjelp
 • Kristelig Folkeparti
 • Kristent Interkulturelt Arbeid (KIA)
 • KUN Senter for kunnskap og likestilling
 • Kystpartiet
 • Landsorganisasjonen i Norge (LO)
 • Landsrådet for Norges barne- og ungdomsorganisasjoner (LNU)
 • Miljøpartiet De grønne
 • MiRA Ressurssenter for innvandrer- og flyktningkvinner
 • Norges Juristforbund
 • Norges Kommunistiske Parti
 • Norges Nasjonale Institusjon for Menneskerettigheter
 • Norges politilederlag
 • Norsk Folkehjelp
 • Norsk Innvandrerforum
 • Norsk organisasjon for asylsøkere (NOAS )
 • Norsk senter for menneskerettigheter (SMR)
 • Norsk Tjenestemannslag (NTL)
 • Næringslivets hovedorganisasjon (NHO)
 • Organisasjonen mot offentlig diskriminering (OMOD)
 • Pensjonistpartiet
 • Peoplepeace
 • Politiets Fellesforbund
 • Politijuristene
 • PRESS – Redd Barna Ungdom
 • Redd Barna
 • Rettspolitisk forening
 • Røde Kors
 • Rødt
 • Samarbeidsrådet for tros- og livssynssamfunn
 • Selvhjelp for innvandrere og flyktninger (SEIF)
 • Seniorsaken
 • Senterpartiet
 • SOS Rasisme
 • Sosialistisk Venstreparti
 • Stiftelsen barnas rettigheter
 • Uføre Landsorganisasjon (ULO)
 • UNHCR Stockholm
 • Unio – Hovedorganisasjonen for universitets- og høyskoleutdannede
 • Venstre
 • Vergeforeningen Virke Hovedorganisasjonen
 • Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund (YS)