Høring - Forslag til endringer i valgforskriften

Kommunal- og moderniseringsdepartementet sender med dette på høring forslag til endringer i forskrift om valg til Stortinget, fylkesting og kommunestyrer (valgforskriften).

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 19.06.2015

Vår ref.: 15/2489-2

Forslag til endringer i valgforskriften - Høring

Departementet sender med dette på høring forslag til endringer i valgforskriften.

Forslag til endringer med merknader er vedlagt. Foreslåtte endringer fremgår i rød skrift. Eventuelle merknader må være departementet i hende innen 19. juni 2015.

Høringsuttalelser skal avgis digitalt på regjeringen.no. Dette gjøres under «Send inn høringssvar» på regjeringen.no/id2414021. Alle kan avgi høringsuttalelse. Høringsuttalelser er offentlige etter offentleglova og blir publisert sammen med øvrige høringsuttalelser.

Vi gjør oppmerksom på at høringsfristen er forkortet. Endringene som foreslås er blant annet en oppfølging av forslag fremmet i Prop. 83 L (2014-2015) som nå ligger til behandling i Stortinget. De fleste endringene er varslet gjennom høringsnotatet som ble utarbeidet i forkant av proposisjonen. Av denne grunn og av hensyn til tidspress foran høstens valg har vi derfor besluttet å korte ned høringsfristen. Vi beklager dette.

Vi gjør oppmerksom på at enkelte forslag til endringer i valgforskriften forutsetter vedtagelse av forslag i nevnte lovproposisjon i Stortinget.

Med hilsen                                                                        

Siri Dolven (e.f.)

fagdirektør

 

Anne Lene Dyrstad

rådgiver                           

                     

Vedlegg:  

Endringer i valgforskriften til høring (pdf)                                                                 

Kommunene

Fylkeskommunene

Fylkesmennene

Valgforum

Posten Norge

Til toppen