Høring - Forslag til europaparlaments- og rådsforordning som fastsetter vilkår og prosedyrer for hvordan Europakommisjonen kan anmode selskaper og sammenslutninger av selskaper om informasjon knyttet til det indre marked og relaterte områder

Nærings- og fiskeridepartementet sender med dette Europakommisjonens forslag til forordning (COM/2017/0257) som fastsetter vilkår og prosedyrer for hvordan Europakommisjonen kan anmode selskaper og sammenslutninger av selskaper om informasjon knyttet til det indre marked og relaterte områder på høring.

Status: Under behandling

Høringsfrist: 07.08.2017