Høring - Forslag til forenklinger i aksjeloven og allmennaksjeloven

Høring av forslag om endringer i aksjeloven §§ 8-7 og 8-10 og allmennaksjeloven §§ 8-7 og 8-10. I høringsnotatet foreslår Nærings- og fiskeridepartementet å myke opp reglene som begrenser selskapers adgang til å gi kreditt eller stille sikkerhet ved erverv av aksjer i selskapet.

Status: Under behandling

Høringsfrist: 05.04.2016