Høring - Forslag til forenklinger i aksjeloven og allmennaksjeloven

Høring av forslag om endringer i aksjeloven §§ 8-7 og 8-10 og allmennaksjeloven §§ 8-7 og 8-10. I høringsnotatet foreslår Nærings- og fiskeridepartementet å myke opp reglene som begrenser selskapers adgang til å gi kreditt eller stille sikkerhet ved erverv av aksjer i selskapet.

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 05.04.2016

Vår ref.: 16/511

Nærings- og fiskeridepartementet foreslår i dette høringsnotatet endringer i aksjeloven §§ 8-7 og 8-10 og allmennaksjeloven §§ 8-7 og 8-10. Reglene setter grenser for adgangen til kreditt og annen finansiell bistand ved erverv av aksjer i selskapet.

Bakgrunn
Nærings- og fiskeridepartementet har ansvar for viktige generelle rammebetingelser for næringslivet. Et hovedmål for næringspolitikken er størst mulig samlet verdiskaping i norsk økonomi, innenfor bærekraftige rammer. For å bidra til å nå dette målet ønsker Nærings- og fiskeri­departementet å legge til rette for et godt marked for kjøp og salg av selskaper. Intensjonen er å øke selskapenes avtalefrihet og å forenkle regelverket.

Ved lov 14. juni 2013 nr. 40 om endringer i aksjelovgivningen mv. (forenklinger) ble aksjeloven og allmennaksjeloven §§ 8-10 endret slik at selskapet på visse vilkår kan yte finansiell bistand ved erverv av aksjer eller rett til erverv av aksjer i selskapet. Etter Nærings- og fiskeridepartementets erfaring har ikke denne forenklingen fungert så godt som forventet. Antallet dispensasjonssøknader ligger på omtrent samme nivå som før endringen, og innspill fra berørte aktører har vist at endringen i praksis ikke har hatt stor effekt. Nærings- og fiskeridepartementet har fått innspill om at det råder usikkerhet om hvordan reglene om finansiell bistand i forbindelse med erverv skal forstås. Videre har en høyesterettsdom avsagt i desember 2013 (Rt. 2013 s.1601) skapt usikkerhet om rekkevidden til departementets forskrift 30. november 2007 nr. 1336 om unntak fra aksjeloven § 8-10 og allmennaksjeloven § 8-10. Nærings- og fiskeridepartementet har også fått innspill om å vurdere unntak fra aksjeloven § 8-10 og en mer generell unntaksforskrift.

På denne bakgrunn har Nærings- og fiskeridepartementet gjennomgått reglene om finansiell bistand i forbindelse med erverv av aksjer i selskapet med tanke på å gjøre ytterligere forenklinger.

Hovedinnholdet i Nærings- og fiskeridepartementets forslag
I vedlagte høringsnotat foreslår departementet følgende:

  • Innføre et generelt unntak fra begrensningen i aksjeloven § 8-10 første ledd første punktum der kjøper er aksjeselskap eller allmennaksjeselskap, men slik at saksbehandlingsreglene i § 8-10 andre til fjerde ledd fortsatt skal gjelde.
  • Oppheve forskrift om unntak fra aksjeloven § 8-10 og allmennaksjeloven § 8-10 (unntaksforskriften) kapittel 3 om eiendomsselskapers adgang til å stille sikkerhet ved erverv av aksjer i selskapet eller selskapets morselskap.
  • Oppheve adgangen Kongen (delegert til Nærings- og fiskeridepartementet) har etter aksjeloven § 8-10 femte ledd til å dispensere fra § 8-10 første til fjerde ledd ved enkeltvedtak.
  • Videreføre unntaksforskriften kapittel 2 om adgang til å yte finansiell bistand til ansattes erverv av aksjer i selskapet eller selskapets morselskap.

Departementet foreslår også enkelte andre språklige endringer og forenklinger i aksjeloven §§ 8-7 og 8-10 og allmennaksjeloven §§ 8-7 og 8-10.

Høringen
Departementet ber spesielt om høringsinstansens syn på om det foreligger praktiske forhold, som ikke er omtalt i høringsnotatet, men som departementet bør være oppmerksom på. Dette gjelder særlig for forslagene om å:

  • innføre et generelt unntak fra aksjeloven § 8-10 første ledd første punktum når kjøper er aksjeselskap eller allmennaksjeselskap
  • fjerne adgangen til dispensasjon ved enkeltvedtak.

Frist for å sende høringssvar er 5. april 2016.

Les og svar på høringen her: www.regjeringen.no/id2473454

Høringen er åpen, og alle kan sende innspill til oss. Vi ber om at høringssvar sendes inn digitalt ved å bruke skjemaet for høringssvar på www.regjeringen.no.

Med hilsen                                                                       

Christian Gløersen (e.f.)
fung. avdelingsdirektør

                                                                                          Thea Ringstad
                                                                                           rådgiver

Dokumentet er elektronisk signert og har derfor ikke håndskrevne signaturer

Arbeids- og sosialdepartementet
Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet
Finansdepartementet
Forsvarsdepartementet
Helse- og omsorgsdepartementet
Justisdepartementet
Klima- og miljødepartementet
Kommunal- og moderniseringsdepartementet
Kulturdepartementet
Kunnskapsdepartementet
Landbruks- og matdepartementet
Olje- og energidepartementet
Samferdselsdepartementet
Statsministerens kontor
Utenriksdepartementet

Brønnøysundregistrene
Finanstilsynet
Skatteetaten

Handelshøyskolen BI
Norges Handelshøyskole
Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet
Universitetet i Bergen
Universitetet i Oslo
Universitetet i Tromsø

Bedriftsforbundet
Finans Norge
Landsorganisasjonen i Norge
Næringslivets hovedorganisasjon
Regnskap Norge
Revisorforeningen
Virke

Advokatfirmaet BA-HR DA
Advokatfirmaet CLP DA
Advokatfirmaet Føyen Torkildsen AS
Advokatfirmaet Grette DA
Advokatfirmaet Haavind AS
Advokatfirmaet Schjødt AS
Advokatfirmaet Selmer DA
Advokatfirmaet Simonsen Vogt Wiig AS
Advokatfirmaet Thommessen AS
Advokatfirmaet Wiersholm AS
Advokatfirmaet Østgård DA
Deloitte AS
Ernst & Young AS
Garmann, Mitchell & Co Advokatfirma DA
Kluge Advokatfirma AS
KPMG AS
PricewaterhouseCoopers AS
Tenden Advokatfirma ANS
Wikborg, Rein & Co Advokatfirma DA

BN Bank
Danske Bank
DNB Bank ASA
Handelsbanken
Landkreditt Bank
Nordea Bank Norge ASA
Pareto Bank
SpareBank 1
Sparebanken Sør