Høring - Forslag til forordning om informasjonssystemet for det indre marked ("IMI-forordningen")

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 30.11.2011

Vår ref.:

Forslag til forordning om informasjonssystemet for det indre marked (”IMI-forordningen”) - Høring

EØS-reglene pålegger i flere og flere tilfeller myndighetene i EØS-statene å samarbeide med hverandre. Slikt administrativt samarbeid kan for eksempel gjelde utveksling av informasjon i forbindelse med forvaltning av godkjenningsordninger eller bistand i forbindelse med tilsyn med aktører som opererer i flere EØS-stater.

Europakommisjonen har utviklet et elektronisk informasjonssystem for det indre marked (IMI) for å styrke samarbeidet mellom myndigheter i EØS-statene. Nærings- og handelsdepartementet samordner arbeidet med IMI i Norge. IMI benyttes bl.a. til samarbeid om godkjenning av yrkeskvalifikasjoner og til tilsyn med tjenesteytere. Det er et mål at IMI kan tas i bruk for nye områder. I 2010 ble om lag 2000 forespørsler om informasjon sendt gjennom IMI. Det er per i dag mer enn 6000 myndigheter som er knyttet til IMI. Potensialet for økt bruk av IMI er betydelig.

Blant annet med sikte på å legge til rette for at IMI kan tas i bruk på nye områder fremmet Europakommisjonen 29. august 2011 forslag til en forordning om IMI. Det overordnede siktemålet er å fremme det indre marked ved å etablere gode betingelser for administrativt samarbeid. Mer konkret er formålet med forslaget å:
1. etablere et robust rettsgrunnlag for IMI,
2. etablere et regleverk for personvern i IMI,
3. legge til rette for utvidet bruk av IMI innenfor nye saksfelt, og
4. klargjøre rollene til aktørene i IMI.

Nærings- og handelsdepartementet sender med dette Europakommisjonens forslag til forordning om administrativt samarbeid i IMI på høring.

Forslag til forordning kan lastes ned her.

Europakommisjonen la 21. februar 2011 fram en melding om bedre styring av det indre marked gjennom økt administrativt samarbeid: En strategi for å bygge ut og utvikle informasjonssystemet IMI. Meldingen gir bakgrunnsinformasjon som kan være nyttig ved vurdering av forslaget til forordning. Meldingen kan lastes ned her.

Høringen gjelder imidlertid bare forslaget til forordning.

Høringsfristen settes til 30. november 2011. Fristen er satt med sikte på at norske og eventuelt EFTA-innspill, kan gis til beslutningstagere og relevante aktører på et tidspunkt hvor innspillene kan bidra i lovgivningsprosessen i EU.


Med hilsen

Jørn Petter Kvamme (e.f.)
fung. avdelingsdirektør
                                                          Hanna Nordby Jetlund
                                                          førstekonsulent

 

Arbeidsdepartementet
Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet
Finansdepartementet
Fiskeri- og kystdepartementet
Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet
Forsvarsdepartementet
Helse- og omsorgsdepartementet
Justis- og politidepartementet
Kommual- og regionaldepartementet
Kulturdepartementet
Kunnskapsdepartementet
Landsbruks- og matdepartementet
Miljøverndepartementet
Olje- og energidepartementet
Samferdselsdepartementet
Utenriksdepartementet

Akademikerne
Arbeidsgiverforeningen Spekter
Arena
Bedriftsforbundet
Brønnøysundregistrene
Datatilsynet
De Facto
Den Norske Advokatforening
Den norske legeforening
Den norske Revisorforeningen
Direktoratet for arbeidstilsynet
Direktoratet for Forvaltning og IKT (Difi)
Direktoratet for mineralforvaltning med Bergmesteren for Svalbard
Direktoratet for Naturforvaltning
Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap
Edelmetallkontrollen
Enterprise Europe Network
Europabevegelsen
Europahuset
Finansnæringens Hovedorganisasjon
Finanstilsynet
Forbrukerombudet
Forbrukerrådet
Helsedirektoratet
Hovedorganisasjonen for universitets- og høyskoleutdannede (UNIO)
Hovedorganisasjonen Virke
Innovasjon Norge
Institutt for arbeidsliv- og velferdsforskning (FAFO)
Institutt for litteratur, områdestudier og europeisk språk
Justervesenet
Kirkerådet
Klima- og forurensningsdirektoratet
Konkurransetilsynet
KS
Landsorganisasjonen i Norge
Mattilsynet
MENON Business Economics
Nei til EU
Norges Autoriserte Regnskapsføreres Forening (NARF)
Norges Juristforbund
Norges vassdrags- og energidirektorat
Norsk Elektroteknisk Komité
Norsk senter for menneskerettigheter
Norsk Utenrikspolitisk Institutt
Næringslivets Hovedorganisasjon
Oljedirektoratet
Politidirektoratet
Post- og teletilsynet
Radikalt Europa
Sjøfartsdirektoratet
Senter for Europarett
Standard Norge
Statens Autorisasjonskontor For Helsepersonell
Statens bygningstekniske etat
Statens Jernbanetilsyn
Statens legemiddelverk
Statens vegvesen Vegdirektoratet
Tilsynsrådet For Advokatvirksomhet
Utdanningsdirektoratet
Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund (YS)

Til toppen