Høring - Forslag til forskrift om bygg- og anleggsberedskap

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 31.05.2013

Vår ref.:

Alminnelig høring: Forslag til forskrift om bygg- og anleggsberedskap

Vedlagt følger forslag til forskrift om bygg- og anleggsberedskap (BA-forskriften). Forskriften vil erstatte tidligere forskrift for bygg- og anleggsberedskap fastsatt ved kgl res 6. juni 1997.

Forskriften skal bidra til å øke tilgjengeligheten til bygg- og anleggsressurser i kriser ved å sørge for rask prioritering og omfordeling av ressursene gjennom samarbeid mellom offentlige myndigheter og næringslivet.

Forslaget er utarbeidet av Nærings- og handelsdepartementet i samarbeid med Bygg- og anleggsledelsen. Bygg- og anleggsledelsen er et offentlig oppnevnt råd for bygg- og anleggsberedskap, som fungerer som beredskapsorganisasjon innen sine sektorer i kriser.

Forskriften vil bli fastsatt med hjemmel i lov 16. desember 2011 nr. 65 om næringsberedskap. Forskriften forutsettes tre i kraft 1. juli 2013.

Nærings- og handelsdepartementet ber om at eventuelle kommentarer til utkastet sendes på e-post til postmottak@nhd.dep.no eller per post til Nærings- og handelsdepartementet, Postboks 8014 Dep, 0030 Oslo.

Frist for høringsuttalelse er 31. mai 2013.

Vi ber mottakerne om å vurdere om det er andre etater eller samarbeidspartnere som bør høres utover de som er listet i adressatlisten og evt videresende dette høringsbrevet med vedlegg. Vi ber også fylkesmennene om å vurdere i hvilken grad de vil trekke respektive kommuner inn i høringen.

Nærmere om forskriftsutkastet

1. Generelt om forskriften
Forskriftsarbeidet er igangsatt for å opprettholde den beredskapen man har innenfor bygg og anlegg etter ikrafttredelsen av lov 16. desember 2011 nr. 65 om næringsberedskap 1. januar 2012. Høsten 2011 etablerte Bygg- og anleggsledelsen en arbeidsgruppe som sammen med Nærings- og handelsdepartementet har utarbeidet et forslag til ny forskrift, som Bygg- og anleggsledelsen sluttet seg til i møte 29. november 2011.

Nærings- og handelsdepartementet har drøftet behovet for opprettholdelse av beredskapen på disse områdene med Forsvarsdepartementet og Samferdselsdepartementet. Disse drøftingene har så langt ikke gitt grunnlag for en nedbygging av beredskapen. Nærings- og handelsdepartementet har derfor valgt å videreføre den.

2. Forskriftens oppbygging og innhold
Forskriften er inndelt i fjorten paragrafer: De to første omhandler forskriftens formål og virkeområde. Paragrafene 3 – 9 omhandler organiseringen av bygg- og anleggsberedskapen og spesielt Rådet for bygg- og anleggsberedskap. I paragrafene 10 – 12 beskrives bygg- og anleggsnæringenes plikter. Paragraf 13 gir bestemmelser om kompensasjon og erstatning. I paragraf 14 angis ikrafttredelsesdato og tidligere forskrift oppheves.

Forskriftens virkeområde
Forslagets virkeområde og terminologi er basert på næringsberedskapsloven og ble grundig behandlet under lovarbeidet. I store trekk gir forskriften hjemmel for en videreføring av eksisterende ordninger. De endringene som er gjort i organiseringen av arbeidet og de presiseringene som er foretatt er først og fremst basert på erfaringer fra det formaliserte samarbeidet Nærings- og handelsdepartementet har hatt med næringene gjennom mange år. 

Stedlig virkeområde er endret i forhold til tidligere forskrift slik at den nå også omfatter Svalbard. Dette er gjort på bakgrunn av innspill fra Justis- og beredskapsdepartementet under arbeidet med næringsberedskapsloven og etter muntlig kontakt i forbindelse med denne forskriften. Vi har imidlertid ikke funnet det hensiktsmessig å gi forskriften anvendelse på Jan Mayen og i bilandene.

Rådet for bygg- og anleggsberedskap
Det legges opp til at Bygg- og anleggsledelsen erstattes av et nytt råd for bygg- og anleggsberedskap. Gjennom navneendringen ønsker vi å tydeliggjøre organets rådgivende funksjon i departementets samfunnssikkerhets- og beredskapsarbeid. Rådets sammensetning justeres imidlertid samtidig noe, slik at det operative aspektet ved rådets rolle i departementets krisehåndtering kommer tydeligere fram. Disse justeringene synliggjør også innretningen i vårt beredskapsarbeid i og med at det bare vil være næringsvirksomhetenes egne representanter som er ordinære medlemmer og varamedlemmer til rådet. Denne næringsbaserte innretningen kommer også fram gjennom at det er opp til rådet selv å avgjøre i hvilken grad bransjeorganisasjoner skal delta som observatører og tilretteleggere.

Rådets oppgaver er listet i § 6:

  • å rådgi Nærings- og handelsdepartementet ved behov
  • å vurdere kritiske situasjoner
  • å finne frem til ressurser det er behov for  
  • å stille ressurser til rådighet

Bygg- og anleggsnæringenes plikter
Myndighetenes forventninger og krav til de næringsdrivende er i generelt beskrevet i § 10. I §§ 11 og 12 omtales informasjonsplikt og plikt til å delta i øvelser og opplæring.

Øvelser
I tillegg til at deltakelse i mer generelle beredskapsøvelser pålegges, presiseres det i forskriften at det kan pålegges opplæring i bruk av spesialutstyr. Dette punktet omfatter blant annet opplæring i bruk av vernedrakter.

3. Økonomiske og administrative konsekvenser
Etter Nærings- og handelsdepartementet medfører ikke forskriftsutkastet vesentlige endringer av økonomisk eller administrativ karakter for noen aktører.

Med hilsen 

Fartein Sætre (e.f.)
                                                       

Bjørn Tørmo

ekspedisjonssjef  

avdelingsdirektør

Dokumentet er elektronisk signert og har derfor ikke håndskrevne signaturer

FORSKRIFT OM BYGG- OG ANLEGGSBEREDSKAP
Fastsatt av Nærings- og handelsdepartementet x. juni 2013 med hjemmel i lov 16. desember 2011 nr. 65 om næringsberedskap §§ 6, 8 og 17.

§ 1 Formål
Formålet med forskriften er å øke tilgjengeligheten til bygg- og anleggsressurser i kriser ved å gi grunnlag for nødvendig, rask og effektiv prioritering og omfordeling av ressursene gjennom samarbeid mellom offentlige myndigheter og næringsdrivende.
Planleggingen og tiltakene skal være dimensjonert ut fra de til enhver tid gjeldende nasjonale trusselvurderinger, beredskapsmessige planleggingsforutsetninger og den aktuelle situasjonen.

§ 2 Geografisk virkeområde
Forskriften gjelder norsk territorium, på kontinentalsokkelen og for Svalbard.

§ 3 Rådet for bygg- og anleggsberedskap                             
Rådet for bygg- og anleggsberedskap er rådgivende organ for Nærings- og handelsdepartementet i spørsmål om bygg- og anleggsberedskap. Rådet inngår i Nærings- og handelsdepartementets beredskapsorganisasjon ved kriser.

§ 4 Sammensetning og oppnevning av rådet
Nærings- og handelsdepartementet oppnevner medlemmer til rådet. Rådet består av faste medlemmer med personlige varamedlemmer fra de landsdekkende firmaene innen bygg- og anleggsnæringene etter forslag fra firmaene selv. De som blir oppnevnt plikter å delta. Deltagelsen i rådet må være på et nivå som er hensiktsmessig i forhold til de oppgavene som skal løses både innen rådgivning og krisehåndtering.

Ved behov kan det også utpekes medlemmer og varamedlemmer fra miljøer med spesialkompetanse eller med spesielle ressurser til tids- eller oppgavebegrenset deltagelse i rådet.

Rådet konstituerer seg selv. Leder- og nestlederfunksjonen i rådet går på omgang blant medlemmene etter nærmere kriterier fastsatt av rådet selv.

For personell som faller inn under forskriftens bestemmelser søkes fritak etter gjeldende regler for fremmøte i forsvaret ved mobilisering.

§ 5 Observatører til rådet
Bransjeorganisasjoner kan delta som observatører i rådets ordinære møter  og møter ved krisehåndtering når rådet ber dem om det. Bransjeorganisasjonenes  oppgave er da å samordne næringens synspunkter, bidra til utredninger, bidra til forberedelser og gjennomføring av krisehåndteringstiltak og liknende.   

§ 6 Rådets oppgaver
Rådet og de firmaene  som er representert i i rådet, skal bistå Nærings- og handelsdepartementet med

a)     råd ved behov
b)     å vurdere kritiske situasjoner
c)     å finne frem til ressurser det er behov for
d)     å stille ressurser til rådighet

Dersom det på forhånd er kartlagt at det kan bli behov for bestemte ressurser i krisesituasjoner, skal Nærings- og handelsdepartementet varsle rådet når disse kreves stilt til rådighet. Rådets medlemmer videreformidler slike krav til sine respektive firmaer.

§ 7 Sekretariat til rådet
Nærings- og handelsdepartementet holder sekretariat for Rådet for bygg- og anleggsberedskap.

§ 8 Sikkerhetsklarering
Medlemmer, varamedlemmer og observatører i Rådet for bygg- og anleggsberedskap skal være sikkerhetsklarert for minst nivå HEMMELIG etter sikkerhetsloven. Tilsvarende gjelder enhver som deltar i konkrete utredningsoppgaver, planleggingsoppgaver eller lignende innenfor rådets oppgaver.

§ 9 Godtgjørelse
Rådets medlemmer og varamedlemmer godtgjøres etter ordinære regler for offentlig oppnevnte utvalg.

§ 10 Bygg- og anleggsnæringenes plikter                
Både entreprenør, underentreprenører og underleverandører kan pålegges å stille maskiner, utstyr og ekspertise til disposisjon for myndighetene og å utføre tjenester i situasjoner som dekkes av næringsberedskapsloven. De kan også pålegges å stille personell til disposisjon for oppgaver som krever bruk av utstyr som ikke benyttes til vanlig.

Firmaene skal så langt som mulig oppfylle pliktene etter forskriften ved normal organisering og kontakt med sivile og militære myndigheter som har behov for bygg- og anleggsressurser.

§ 11 Ressursoversikter
Bygg- og anleggsfirmaene og deres organisasjoner  skal gi all informasjon som er nødvendig for planlegging og gjennomføring av krisehåndtering. Dette gjelder også den informasjonen som Nærings- og handelsdepartementet trenger for å etablere og vedlikeholde en oversikt over bygg- og anleggsfirmaer og deres organisering. Når departementet krever det, skal de firmaene informere om egne og samarbeidende virksomheters ressurser etter kriterier fastsatt av Nærings- og handelsdepartementet. Kriteriene kan blant annet omfatte kategorier av maskiner og utstyr, geografisk plassering og regionale og lokale organisasjonsenheter.

§ 12 Øvelser
For å sikre at kompetansen innen bygg- og anleggsberedskapen opprettholdes kan firmaene og deres representanter  pålegges å delta i øvelser og opplæring. Påleggene kan omfatte opplæring i bruk av spesialutstyr som ikke benytter til vanlig. Medlemmene av Rådet for bygg- og anleggsberedskap må påregne øvelse og opplæring årlig.

§ 13 Kompensasjon - erstatning
Når det fattes vedtak om særskilt tiltak eller vedtak om forberedelse til særskilt tiltak, skal firmaene  kompenseres etter regning. Ved arbeid etter regning skal firmaene  ha betalt for nødvendige kostnader med å utføre arbeidet og påslag til dekning av dokumenterte indirekte kostnader herunder bruk av underentreprenører og - leverandører. Dersom det utføres ordinære bygge- eller anleggsarbeider skal fortjeneste beregnes ut fra ordinære beregningsprinsipper.

Den myndigheten som har byggherreansvar  skal erstatte firmaets  dokumenterte direkte tap og merkostnader som følge av avbrudd på igangværende oppdrag og dokumenterte direkte tap som følge av forsinkelse på slike. Hver av partene kan alene kreve skjønnsmessig beregning ut fra bestemmelsene i lov 1. juni 1917 nr. 1 om skjønn og ekspropriasjonssaker.

§ 14 Ikrafttredelse
Forskriften trer i kraft 1. juli 2013.

Fra samme tidspunkt oppheves forskrift 6. juni 1997 nr. 572 for arbeidet med bygg- og anleggsberedskap.

Adresseliste

Arbeidsdepartementet
Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet
Finansdepartementet
Fiskeri- og kystdepartementet
Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet
Forsvarsdepartementet
Helse- og omsorgsdepartementet
Justis- og beredskapsdepartementet
Kommunal- og regionaldepartementet
Kulturdepartementet
Kunnskapsdepartementet
Landbruks- og matdepartementet
Miljøverndepartementet
Olje- og energidepartementet
Samferdselsdepartementet
Utenriksdepartementet 

Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap
Statsbygg
Direktoratet for byggkvalitet
Jernbaneverket
Kystverket
Vegdirektoratet
Avinor
Post- og teletilsynet 

Fylkesmannen i Aust-Agder
Fylkesmannen i Buskerud
Fylkesmannen i Finnmark
Fylkesmannen i Hedmark
Fylkesmannen i Møre og Romsdal
Fylkesmannen i Nordland
Fylkesmannen i Nord-Trøndelag
Fylkesmannen i Oppland
Fylkesmannen i Oslo og Akershus
Fylkesmannen i Rogaland
Fylkesmannen i Sogn og Fjordane
Fylkesmannen i Sør-Trøndelag
Fylkesmannen i Telemark
Fylkesmannen i Troms
Fylkesmannen i Vest-Agder
Fylkesmannen i Vestfold
Fylkesmannen i Østfold
Sysselmannen på Svalbard
Akershus fylkeskommune
Aust-Agder fylkeskommune
Buskerud fylkeskommune
Finnmark fylkeskommune
Hedmark fylkeskommune
Hordaland fylkeskommune
Møre og Romsdal fylkeskommune
Nordland fylkeskommune
Nord-Trøndelag fylkeskommune
Oppland fylkeskommune
Oslo kommune
Rogaland fylkeskommune
Sogn og Fjordane fylkeskommune
Sør-Trøndelag fylkeskommune
Telemark fylkeskommune
Troms fylkeskommune
Vest-Agder fylkeskommune
Vestfold fylkeskommune
Østfold fylkeskommune 

MEF - Maskinentreprenørenes Forbund
Byggenæringens Landsforening
Entreprenørforeningen Bygg og Anlegg
Næringslivets Hovedorganisasjon
KS
Norsk Vann
Akademikerne
Landsorganisasjonen i Norge
Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund

 

Til toppen