Høring - forslag til forskrift om endringer i forskrift om genetisk masseundersøkelse i forbindelse med utvidet tilbud om nyfødtscreening

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 11.04.2011

Vår ref.:

Høringsinstanser i henhold til liste
  

 

Deres ref                                    Vår ref                          Dato
                                                 200903103-/                 11.01.2011

Høring - forslag til forskrift om endringer i forskrift om genetisk masseundersøkelse i forbindelse med utvidet tilbud om nyfødtscreening
 

Helse- og omsorgsdepartementet sender med dette på høring forslag til endringer i forskrift om genetisk masseundersøkelse som er gitt med hjemmel i bioteknologiloven.

Bakgrunnen for forslaget er at Helse- og omsorgsdepartementet i Prop. 1 S (2010-2011) foreslo å utvide dagens tilbud om nyfødtscreening/masseundersøkelse for den arvelige stoffskiftesykdommen Fenylketonuri (PKU), som tidligere ble kalt Føllings sykdom, og medfødt hypotyreose med 21 nye sjeldne arvelige sykdommer. Forslaget bygget på en anbefaling fra en bredt sammensatt arbeidsgruppe oppnevnt av Helsedirektoratet. Nasjonalt råd for kvalitet og prioritering i helsetjenesten og Helsedirektoratet støttet forslaget. Statsbudsjettet for 2011 er vedtatt i Stortinget.

Departementet foreslår at den utvidede nyfødtscreeningen gjennomføres på samme vilkår som i gjeldende forskrift om genetisk masseundersøkelse, det vil si uten krav om skriftlig samtykke, jf. bioteknologiloven § 5-4, genetisk veiledning, jf. bioteknologiloven § 5-5 og godkjenning av virksomhet, jf. bioteknologiloven § 7-1.

Det foreslås også at det av pedagogiske hensyn presiseres i forskriften at pasientrettighetslovens regler kommer til anvendelse. Dette vil være en påminnelse om at pasientrettighetslovens regler om blant annet informasjon og samtykke må overholdes også ved nyfødtscreening.

Høringsnotatet om forslag til endringer i forskrift om genetisk masseundersøkelse kan lastes ned fra Helse- og omsorgsdepartementets internettside på følgende adresse:
http://www.regjeringen.no/nb/dep/hod/dok/hoeringer .

Departementet ber om at høringsinstansene vurderer om saken bør forelegges underliggende instanser og andre berørte organisasjoner eller foreninger som ikke er oppført på høringslisten.

Høringsfristen er 11. april 2011. Departementet ber om at høringsuttalelser innen denne fristen sendes til:

Helse- og omsorgsdepartementet
Postboks 8011 Dep
0030 Oslo

Høringsuttalelser kan også sendes elektronisk til:

postmottak@hod.dep.no

Høringsuttalelsene vil bli offentliggjort på departementets hjemmeside.

Med vennlig hilsen


Ole T. Andersen e.f.
avdelingsdirektør 
                                                                  Hilde Marie Rognlie
                                                                  seniorrådgiver

AMATHEA Rådgivningstjeneste for gravide

Barneombudet
Bioteknologinemnda

Datatilsynet
Den Norske Jordmorforening
Den Norske Legeforening
Departementene

Funksjonshemmedes fellesorganisasjon

Helsedirektoratet
Helsetilsynet i fylkene

Landets fylkesmenn / Sysselmannen på Svalbard
Landets regionale helseforetak
Landets høyskoler (m/helse faglig utdannelse)
Landets pasientombud
Landets universiteter

Nasjonalt folkehelseinstitutt
Nasjonalforeningen for folkehelsen
Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten
Norges Handikapforbund
Norges kristelige legeforening
Norsk Forening for cystisk fibrose
Norsk Pasientforening
Norsk Sykepleierforbund

Oslo Universitetssykehus HF

PKU-foreningen

Senter for sjeldne sykdommer og diagnosegrupper
Statens helsetilsyn

Yngre legers forening

Til toppen