Høringer

Høring - forslag til forskrift om frivillig sentral godkjenning av planforetak

Kommunal- og moderniseringsdepartementet sender med dette på alminnelig høring forslag til forskrift om frivillig sentral godkjenning av planforetak. Forskriften har hjemmel i plan- og bygningsloven §§ 12-16 og 12-17 som trådte i kraft 1. juli 2017.

Status: Under behandling

Høringsfrist: 29.01.2018

Vår ref.: 16/3671

Kommunal- og moderniseringsdepartementet foreslår med dette bestemmelser om hvilke kvalifikasjoner planforetak må ha for å få en sentral godkjenning; både krav til utdanningsnivå, utdanningsretning og praksis. Videre gis det bestemmelser om seriøsitetskrav, krav til kvalitetssikringsrutiner, samt bestemmelser om saksbehandlingen knyttet til godkjenningsordningen. Direktoratet for byggkvalitet (DiBK) er foreslått å administrere ordningen. Godkjenning som planforetak er en frivillig ordning, og det er ikke knyttet noen rettslige konsekvenser opp mot hvorvidt et foretak har en slik godkjenning eller ikke. Ordningen har bl.a. som formål at det skal bli enklere å vise et foretaks kompetanse innen planfaget samt å heve nivået på de private planforslag som sendes til kommunene.

Høringsuttalelser skal avgis digitalt på regjeringen.no. Dette gjøres under «Send inn høringssvar» på www.regjeringen.no/2576676. Alle kan avgi høringsuttalelse. Høringsuttalelser er offentlige etter offentleglova og blir publisert sammen med øvrige høringsuttalelser. Vi ber om at høringsuttalelser sendes innen mandag 29. januar 2018.


Med hilsen

Kari Strande (e.f.)
avdelingsdirektørVeslemøy Faafeng
utredningsleder

Departementene

Direktoratet for byggkvalitet
Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap
Fylkesmennene
Jernbanedirektoratet
Konkurransetilsynet
Regelrådet
Sivilombudsmannen

Fylkeskommunene

Kommunene

Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo
Nord universitet
Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet
Norges miljø- og biovitenskapelige universitet
Universitetet i Agder
Universitetet i Bergen
Universitetet i Oslo
Universitetet i Stavanger
Universitetet i Tromsø
Høgskolen i Oslo og Akershus
Høgskolen i Sørøst-Norge
Høgskulen på Vestlandet

Advokatforeningen
Arkitektenes fagforbund
Arkitektbedriftene i Norge
Boligbyggelaget USBL
Boligbyggelaget OBOS
Boligprodusentenes forening
Byggeindustriens landsforening
Byggmesterforbundet
Geoforum
Huseiernes landsforbund
IngeniørNytt
Kommunesektorens organisasjon (KS)
NKF-byggesak
Norges Bygg- og Eiendomsforening
Norges Huseierforbund
Norges ingeniør- og teknologorganisasjon
Norges juristforbund
Norsk Byggtjeneste AS
Norsk Eiendom
Norsk Huseierforening
Norsk Kommunalteknisk Forening
Norske arkitekters landsforbund
Norske Boligbyggelags Landsforbund