Høring - Forslag til forskrift om pasientskadelovens virkeområde og om tilskuddsplikt for den som yter helsehjelp utenfor den offentlige helsetjenesten

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 01.10.2008

Vår ref.:

Høringsinstanser i følge liste
  

 

Deres ref            Vår ref 200704383-/LF                          Dato 01.07.2008  

 

Høring - Forslag til forskrift om pasientskadelovens virkeområde og om tilskuddsplikt for den som yter helsehjelp utenfor den offentlige helsetjenesten


 

Pasientskadeloven trådte i kraft for offentlig helsetjeneste 1. januar 2003.

Den trådte ikke i kraft for privat helsetjeneste fordi loven forutsetter at erstatningskrav mot privat sektor skal sikres ved forsikring. Frem til nå har forsikringsbransjen ikke vært interessert i å tilby forsikring basert på pasientskadelovens ansvarsregler. Etter endringer i pasientskadeloven ved lov 29. juni 2007 nr. 78 skal Norsk Pasientskadeerstatning derfor ha ansvaret også for pasientskader voldt utenfor offentlig helsetjeneste. Disse endringene er ikke trådt i kraft fordi en del nødvendige beslutninger er overlatt til forskriftsregulering.

Det vedlagte høringsnotatet inneholder forslag til slik forskrift. Det foreslås også noen endringer i forskrift 20. desember 2002 nr. 1625 om Norsk Pasientskadeserstatning og Pasientskadenemnda. Departementet tar sikte på ikrafttredelse 1. januar 2009.

Høringsnotatet kan lastes ned fra Helse- og omsorgsdepartementet på følgende adresse:

http://www.regjeringen.no/nb/dep/hod/dok/hoeringer.html?id=1904

Dersom en høringsinstans mener at høringsnotatet burde vært sendt til noen som ikke står oppført på høringslisten, ber vi om å bli informert, slik at høringsnotat kan sendes.

Høringsfristen er 1. oktober 2008.

Høringsuttalelser sendes til:

Helse- og omsorgsdepartementet
Postboks 8011 Dep.
0030 Oslo

Høringsuttalelser kan også sendes elektronisk til:
elena.carreno@hod.dep.no

Papirversjon av høringsnotatet kan bestilles per e-post rettet til:
elena.carreno@hod.dep.no eller på telefon 22 24 87 05

Med vennlig hilsen


Lise Forfang e.f.
avdelingsdirektør
                                                                         Tjaarke Hopen
                                                                         seniorrådgiver

Akademikerne
Apotekforeningen
Aleris Helse
Barneombudet
Bergen Kirurgiske sykehus
Bergen Spine Center
Bioingeniørfaglig institutt (BFI), NITO
Blå Kors Norge
Colosseumklinikken - Allmennlegene
Datatilsynet
DELTA
Den Norske Advokatforening
Den Norske Jordmorforening
Den norske Kinesiologiforening
Den norske tannlegeforening
Den norske legeforening
Departementene
Det Norske Diakonforbund
Drammen private sykehus
EEG-Laboratoriet AS
Fagforbundet
Fellesorganisasjonen FO
Finansforbundet
Farmasi Forbundet
Finansnæringens Hovedorganisasjon
Forbrukerombudet
Funksjonshemmedes fellesorganisasjon
Fürst medisinske laboratorium AS
Fylkesrådet for funksjonshemmede
Gynlab AS
Handels-og Servicenæringens Hovedorganisasjon
Helhetsterapiforbundet
Helsedirektoratet
Idrettsklinikken AS
IF skadeforsikring
Ishavsklinikken AS
Klinikk Stokkan, Trondheim
Klinikk Stokkan, Tromsø
Kliniske ernæringsfysiologers forening
Kommunenes Sentralforbund (KS)
Konkurransetilsynet
Landets distriktspsykiatriske sentra
Landets fylkesmenn / Sysselmannen på Svalbard
Landets regionale helseforetak
Landets pasientombud
Landsorganisasjonen i Norge (LO)
Legeforeningens forskningsinstitutt
Legemiddelindustriforeningen
Likestillings- diskrimineringsombudet
Medi 3 Molde AS
Medisinsk spesialistsenter AS
Mjøskirurgene
Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten
Nasjonalt råd for spesialistutdanning av leger og legefordeling
Nettverket for Private helsevirksomheter 
Norges Farmaceutiske Forening
Norges Juristforbund
Norges kristelige legeforening
Norges Massasjeforbund NMF
Norges Optikerforbund
Norges Røde Kors
Norges Tannteknikerforbund
Norsk audiografforbund
Norsk Ergoterapeutforbund
Norsk Forbund for Utviklingshemmede
Norsk Fysioterapeutforbund
Norsk Gestaltterapeut forening 
Norsk Helse- og Sosiallederlag
Norsk Helsesekretærforbund
Norsk Immunsviktforening
Norsk Idrettsmedisinske Institutt
Norsk Kiropraktikerforening
Norsk Legeforening for Maharishi Ayur-Veda
Norsk Logopedlag
Norsk Manuellterapeutforening
Norsk OCD forening, ANANKE
Norsk Pasientforening
Norsk Pasientskadeerstatning (NPE)
Norsk Pensjonistforbund
Norsk Presseforbund
Norsk Psykologforening
Norsk Psykiatrisk Forening
Norsk Psykoanalytisk Institutt
Norsk Radiografforbund
Norsk Redaktørforening
Norsk senter for menneskerettigheter
Norsk Sykepleierforbund
Norsk sykehus- og helsetjenesteforening (NSH)
Norsk Tannpleierforening
Norsk Tjenestemannslag NTL
Norske forsikringsmegleres forening
Norske Fotterapeuters Forbund
Norske helikopteransattes forbund (NHF)
Norske Ortoptister forening
NOVA
Næringslivets Hovedorganisasjon NHO
PARAT
PARAT Helse
Pasientskadenemnda
Personvernnemnda
PRISY - Privatsykehusenes fellesorganisasjon
Privatpraktiserende Fysioterapeuters Forbund
Privatsykehuset Haugesund
Quality Assurance Service
Regjeringsadvokaten
Riksrevisjonen
Ringvoll Klinikken
Rokkansenteret
ROS – Rådgivning om spiseforstyrrelser
Rosenborgklinikken AS
Røntgeninstituttenes Fellesorganisasjon
Rådet for psykisk helse
Sametinget
Samfunnsviternes fagforening
Senter for medisinsk etikk, SME
SPEKTER
Statens autorisasjonskontor for helsepersonell
Statens Helsepersonellnemnd
Statens helsetilsyn
Statens legemiddelverk
Statens råd for funksjonshemmede
Statens seniorråd
Statstjenestemannsforbundet
Stortingets ombudsmann for forvaltningen
Stiftelsen Norsk Luftambulanse
Stiftelsen Organdonasjon
Stiftelsen Psykiatrisk Opplysning
Sykepleiernes faggruppe i alternativ medisin
TEKNA
TrygVesta forsikring
Vestfjordklinikken. Bodø
Vital forsikring AS
Volvat Medisinske Senter AS
Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund (YS)
Yngre legers forening

Samferdselsdepartementet (04.07.08) - Ingen merknader
Likestillings- og diskrimineringsombudet (09.07.08) - ingen merknader
Miljøverndepartementet (10.07.08) - Ingen merknader
Fylkesmannen i Oslo og Akershus (14.07.08)
Volvat Medisinske senter (05.08.08)
Datatilsynet (11.08.08) - Ingen merknader
Fylkesmannen i Vestfold (11.08.08) - Ingen merknader
Arbeids- og inkluderingsdepartementet (18.08.08) - Ingen merknader
LO (16.07.08) - Ingen merknad 
Statens legemiddelverk (21.08.08)
Kunnskapssenteret pasientsikkerhet (25.08.08)
Norsk Manuellterapeutforening(05.09.08)
Kunnskapsdepartementet (16.09.08) - Ingen merknader
Nærings- og handelsdepartementet (17.09.08) - Ingen merknader
Forbrukerombudet (01.09.08)
Barne- og likestillingsdepartementet (23.09.08) - Ingen merknader
Buskerud fylkeskommune (24.09.08)
Finansnæringens hovedorganisasjon (24.09.08)
Norges Optikerforbund (26.09.08)
Norske Ortoptisters Forening (28.09.08)
Den norske tannlegeforening (26.09.08)
Norges Tannteknikerforbund (29.09.08)
PRISY (29.09.08)
Aleris Helse AS (20.09.08)
Den norske legeforening (24.09.08)
Næringslivets hovedorganisasjon (30.09.08)
Den norske advokatforening (26.09.08)
Røntgeninstituttenes Fellesorganisasjon (30.09.08)
SPEKTER (30.09.08) - Ingen merknader
Norsk Tannpleierforening (24.09.08)
Norsk Pasientskadeerstatning (26.09.08)
Barneombudet (30.09.2008)
Apotekforeningen (01.10.08)
Norsk Forening for Estetisk Plastikkirurgi (01.10.08)
Norsk Fysioterapeutforbund (01.09.08)
Pasientskadenemnda (29.09.08)
Justisdepartementet (01.10.08)
Advokatforeningen (26.09.08)
Helse Sør-Øst RHF (01.10.08)
HSH (01.10.08)
Forbrukerrådet (30.09.08)
Fiskeri- og kystdepartementet (02.10.08)
Fornyings- og administrasjonsdepartementet (01.10.08)
Helsedirektoratet (01.10.08)
Utenriksdepartementet (02.10.08) - Ingen merknader
Fremskrittspartiets stortingsgruppe (01.10.08)

Til toppen