Høring - forslag til forskrift om utmelding fra pensjonsordningen for apotekvirksomhet

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 05.05.2014

Vår ref.:

Ifølge liste

 

 

 

    

Deres ref

Vår ref

Dato

 

12/4005

06.02.2014

 

Utkast til forskrift - pensjonsordningen for apotekvirksomhet

Vedlagt følger høringsnotat med forslag til ”Forskrift om utmelding fra pensjonsordning for apotekvirksomhet mv.” Forslaget er basert på innspill fra styret i pensjonsordningen.

Departementet ber om å få tilsendt eventuelle merknader før 5. mai 2014.

 

Med hilsen                                                                        

Simen Fremmergård (e.f.)
avdelingsdirektør

                                                                                          Knut Lorentsen
                                                                                          seniorrådgiver

Høringsinstanser

Arbeidsgiverforeningen Spekter
Farmasiforbundet
Finansdepartementet
Finanstilsynet
Hovedorganisasjonen Virke
Norges Farmaceutiske Forening
Statens pensjonskasse