bestemmelse om rett til begrenset tilbakekall av autorisasjon mv.)

I høringsnotatet foreslår Helse- og omsorgsdepartementet å endre helsepersonellovens advarselsbestemmelse (§ 56). Det foreslås også en ny bestemmelse om adgang til å begrense helsepersonells autorisasjon (§ 59a).

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 25.05.2007

Høgskolen i Bodø (23.03.07)
Samferdselsdepartementet (22.03.07) Ingen merknader
Landsorganisasjonen i Norge (15.03.07) Ingen merknader
Fiskeri- og kystdepartementet (13.03.07) Ingen merknader
Olje- og energidepartementet (12.03.07) Ingen merknader
Holmestrand kommune (11.04.07)
Kommunal- og regionaldepartementet (16.04.07) Ingen merknader
Norsk tannpleierforening (18.04.07) Ingen merknader
Nærings- og handelsdepartementet (19.04.07) Ingen merknader
Høgskolen i Østfold (30.04.07)
Datatilsynet (02.05.07) Ingen merknader
Norske Ortoptisters forening (03.05.07)
Arbeids- og inkluderingsdepartementet (09.05.07) Ingen merknader
Statens Helsetilsyn (09.05.07) Ingen merknader
Handels- og Servicenæringens Hovedorganisasjon (10.05.07)
Arbeids- og velferdsdirektoratet (10.05.07)
Fylkesmannen i Vestfold (11.05.07)
Forbrukerombudet (09.05.07)
NAVO (18.05.07)
Funksjonshemmedes fellesorganisasjon (21.05.07)
Barne- og likestillingsdepartementet (21.05.07) Ingen merknader
Den norske lægeforening (23.05.07)
Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund (22.05.07)
Ullevål universitetssykehus HF (21.05.07) 
Kunnskapsdepartementet (22.05.07) Ingen merknader
Fornyings- og administrasjonsdepartementet (21.05.07)
Miljøverndepartementet (21.05.07) Ingen merknader
Utenriksdepartementet (23.05.07) Ingen merknader
NITO (24.05.07)
Norsk Psykologforening (24.05.07)
Sykehuset Asker og Bærum HF (23.05.07)
Statens legemiddelverk (24.05.07)
Høgskolen i Telemark (25.05.07) Ingen merknader
Landsforeningen for trafikkskadde (25.05.07)
Fellesorganisasjonen (25.05.07)
Den Norske Advokatforeningen (24.05.07)
Politidirektoratet (24.05.07)
Akershus universitetssykehus HF (23.05.07)
Justis- og politidepartementet (25.05.07)
Universitetet i Stavanger (22.05.07)
Universitetet i Bergen (22.05.07)
Helsetilsynet i Nordland (24.05.07)
Norsk Sykepleierforbund (23.05.07)
Helse Sør RHF (25.05.07)
Forsvarets overkommando (24.05.07)
Statens helsepersonellnemnd (24.05.07)
Sosial- og helsedirektoratet (21.05.07)
Apotekforeningen (25.05.07) Ingen merknader
Nasjonalt folkehelseinstitutt (29.05.07)
Helsetilsynet i Oslo og Akershus (25.05.07)
Høgskolen i Bergen (23.05.07)
Forsvarsdepartementet (21.05.07)

  


 

 

Til toppen