Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Høring - forslag til midlertidig forskrift om unntak fra aktivitetsplikt mv etter sosialtjenesteloven

Arbeids- og sosialdepartementet sender med dette på kort høring et forslag til midlertidig forskrift om unntak i reglene for økonomisk stønad og kvalifiseringsprogrammet.

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 23.04.2020

Vår ref.: 20/1601

Arbeids- og sosialdepartementet sender med dette på kort høring et forslag til midlertidig forskrift om unntak i reglene for økonomisk stønad og kvalifiseringsprogrammet. Forslaget er en oppfølging av to vedtak fattet av Stortinget 16. mars 2020.

Ved lov 15. april 2020 nr. 19 ble forskriftshjemmelen i sosialtjenesteloven § 51a utvidet, se Prop 72 L (2019-2020). Bestemmelsen fikk et nytt andre ledd som åpner for å fastsette midlertidig forskrift om unntak fra aktivitetsplikt for økonomisk stønad. For kvalifiseringsprogram og –stønad kan det gjøres unntak fra bestemmelsene i loven, herunder å kunne forlenge perioden.

Forslaget regulerer aktivitetskrav for økonomisk stønad og for kvalifiseringsprogrammet under covid-19-pandemien, og gir nærmere regler om utsatt iverksetting og forlengelse av kvalifiseringsprogrammet.

Ettersom det haster å få på plass bestemmelsene, er det satt en kort høringsfrist. Vi ber derfor om eventuelle synspunkter på forslaget innen torsdag 23. april 2020 kl 1500.

Vi ber om at høringsuttalelser sendes elektronisk ved bruk av den digitale løsningen for høringsuttalelser under «send inn høringssvar» nedenfor.

Med hilsen

Vibeke Trålim (e.f.)
avdelingsdirektør

Olaug Kristine Bakke
seniorrådgiver

 • Departementene
 • Fylkesmennene
 • Kommunene
 • Arbeids- og velferdsdirektoratet
 • Riksrevisjonen
 • Sametinget
 • Akademikerne
 • Aleneforeldreforeningen
 • Arbeid & Inkludering
 • Arbeidsforskningsinstituttet AFI
 • Arbeidsgiverforening for Vekst- og attføringsbedrifter (ASVL)
 • Arbeidsgiverforeningen Spekter
 • Arbeidsmiljøsenteret
 • Barn av rusmisbrukere – BAR
 • Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir)
 • Barneombudet
 • Blå Kors
 • Bydelsmødre
 • Delta
 • Fagforbundet
 • Faglig forum for kommunalt flyktningarbeid
 • Fellesorganisasjonen (FO)
 • Flyktninghjelpen
 • Forandringsfabrikken
 • Forskningsstiftelsen Fafo
 • Frelsesarmeen
 • Frischsenteret
 • Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon (FFO)
 • Gatejuristen Oslo
 • Helsedirektoratet
 • Innvandrernes Landsorganisasjon (INLO)
 • Institutt for samfunnsforskning (ISF)
 • Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi)
 • Interesseorganisasjonen for kommunal voksenopplæring (IKVO)
 • Internasjonal helse- og sosialgruppe
 • Juridisk rådgivning for kvinner (JURK)
 • Jussbuss
 • Jussformidlingen
 • Jusshjelpa i Nord-Norge
 • Kirkens Bymisjon
 • Kompetanse Norge
 • KREM Kreativt og Mangfoldig arbeidsliv
 • Kriminalomsorgsdirektoratet
 • KS
 • Landsorganisasjonen i Norge (LO)
 • Leieboerforeningen
 • Likestillings- og diskrimineringsombudet (LDO)
 • Likestillingssenteret KUN
 • LIM (Likestilling, integrering, mangfold)
 • Likestilling, Inkludering og Nettverk (LIN)
 • Nordlandsforskning
 • Norsk attføringsforum
 • Norsk Tjenestemannslag (NTL)
 • NTNU Samfunnsforskning
 • Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO)
 • Rettspolitisk forening (RPF)
 • Romano kher – Romsk kultur- og ressurssenter
 • Romsk råd
 • Rådet for psykisk helse
 • RIO Rusmisbrukernes Interesseorganisasjon
 • Samarbeidsforumet av funksjonshemmedes organisasjoner (SAFO)
 • Samarbeidsforum mot fattigdom i Norge (SF)
 • Statens arbeidsmiljøinstitutt (STAMI)
 • Statens helsetilsyn
 • Telemarksforskning
 • Uføres Landsorganisasjon ULO
 • Unge funksjonshemmede
 • Unio – Hovedorganisasjonen for universitets- og høyskoleutdannede
 • Universitetet i Bergen
 • Universitetet i Oslo
 • Universitetet i Tromsø
 • Utdanningsdirektoratet
 • Utdanningsforbundet
 • Utlendingsdirektoratet (UDI)
 • Velferdsalliansen
 • Velferdsforskningsinstituttet NOVA
 • VID vitenskapelige høgskole
 • Virke
 • Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund (YS)
 • Wayback

Til toppen