Høring - Forslag til ny forskrift om edle metallvarers finhet og stempling m.v.

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist:

Høringsinstansene i følge liste

Deres ref

Vår ref

Dato

02/02912

februar 2003

HØRING – FORSLAG TIL NY FORSKRIFT OM EDLE METALLVARERS FINHET OG STEMPLING M.V.

Barne- og familiedepartementet har tidligere sendt på høring forslag til endringer i Konvensjonen om merking av edle metaller av 5. november 1972, jf. brev av 22. juni 2001.

For at Norge eventuelt skal slutte seg til endringene i Konvensjonen må det foretas endringer i forskrift av 29. november 1985 om hvordan finheten av varer av edelt metall skal bestemmes, om bruk av loddemetall, om stempling m.v., om varer pålagt edelt metall. I stedet for å gjøre relativt omfattende endringer i denne forskriften foreslår departementet å fastsette en ny forskrift og samtidig oppheve forskriften fra 29. november 1985.

Departementet har i samråd med Edelmetallkontrollen utarbeidet forslag til ny forskrift.

Endringene i forhold til gjeldende forskrift går bl.a. ut på:

  • innføring av nye analysemetoder ved kontroll av edle metallers finhet, jf. § 3
  • detaljerte regler for merking med finhetsstempel og ansvarmerke på artikler av ulike edelmetallegeringer gis i § 5
  • det foreslås nye bestemmelser om bruk av komponenter av uedle metaller, og bruk av ikke-metalliske substanser, jf. §§ 7 og 8
  • en ny regel om belegging av artikler av edelt metall innføres i § 10.

De fleste endringene refererer seg til forslagene til endring av Konvensjonen. Det er i tillegg foreslått endringer for å klargjøre gjeldende bestemmelser.

De nye bestemmelsene i detalj og merknader til de nye bestemmelsene fremgår av vedlegg 1. Endringene i forhold til gjeldende forskrift er skrevet i kursiv.

Vi ber om høringsinstansenes syn på forslagene til ny forskrift om edle metallvarers finhet og stempling m.v. Eventuelle merknader må være Barne- og familiedepartementet i hende innen 4. april 2003.

Med hilsen

Bodhild Fisknes (e.f.)

Hilde Merethe Berg

Kopi med vedlegg:

Styret for Edelmetallkontrollen ved advokat Anders Mørdre, Postboks 21, 1361 BILLINGSTAD,

Edelmetallkontrollen ved edelmetallguardein Jens Fredrik Blegstad, Postboks 2608 St. Hanshaugen 0131 OSLO

Vedlegg:

1Forslag til ny forskrift om edle metallvarers finhet og stempling m.v.,

2Gjeldende forskrift om hvordan finheten av varer av edelt metall skal bestemmes, om bruk av loddetall, om stempling m.v., om varer pålagt edelt metall,

3Høringsliste,

4Bilag I til Konvensjonen,

5Vedlegg I til Konvensjonen