Høring - forslag til ny forskrift om tilsyn med Fellesordningen for AFP i privat sektor

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 12.05.2014

Vår ref.: 12/3608

 

Høringsinstanser ifølge liste

 

 

 

    

Deres ref

Vår ref

Dato

 

12/3608-   

07.02.2014

 

Høring - ny forskrift om tilsyn med Fellesordningen for AFP i privat sektor

Arbeids- og sosialdepartementet har tilsynsansvaret for Fellesordningen for avtalefestet pensjon i privat sektor. Departementet sender med dette på høring forslag til en ny forskrift om tilsyn med AFP-ordningene i privat sektor. Den nye forskriften vil erstatte forskrift 30. november 2010 nr. 1498: ”Forskrift om tilsyn med ordninger for avtalefestet pensjon.”

1. Bakgrunn

Avtalefestet pensjon (AFP) i privat sektor ble første gang avtalt i inntektsoppgjøret mellom LO og NHO (daværende NAF) i 1988. Senere ble det også etablert ordninger innenfor nåværende Finans Norge og Spekters områder.   

AFP-ordningene i privat sektor ble slått sammen til en ny felles ordning med egen administrasjon (Fellesordningen) fra og med januar 2011. Ordningene var basert på nytt regelverk: AFP-pensjonen ble utformet som et livsvarig påslag til alderspensjon fra folketrygden, jfr pensjonsreformen. Staten gir tilskudd til AFP etter lov av 19. februar 2010 nr. 5: ”Lov om statstilskott til arbeidstakere som tar ut avtalefestet pensjon i privat sektor (AFP-tilskottsloven). 

Fellesordningen krever inn premier fra bedriftene som er tilsluttet ordningen, og behandler søknader om AFP fra arbeidstakerne. Arbeids- og velferdsetaten utbetaler pensjonen. Fellesordningen har eget styre. Styrets ansvar fremgår av AFP-tilskottsloven og Fellesordningens vedtekter som departementet godkjenner. Partene i ordningen er blant andre NHO, Virke, Spekter, Finans Norge, LO og YS. Fellesordningen har en pensjonistbestand på om lag 30 000 pensjonister og forvalter et fond på noe over åtte milliarder kroner.

2. Departementets tilsyn med AFP-ordningene i privat sektor

Arbeids- og sosialdepartementets tilsyn med Fellesordningen skal sikre at administrasjon og finansiering av pensjonsordningen er i samsvar med AFP-tilskottsloven og vedtektene for ordningene som departementet har godkjent. Departementet skal særlig påse at bestemmelsene om finansiering og fondsopplegg overholdes. Departementet får i dag tilsendt saksdokumentene fra styremøtene i Fellesordningen, og departementet har tilsynsmøter med Fellesordningen. 

3. Behov for ny forskrift om tilsyn med ordningene

Departementet har kommet til at tilsynet med AFP-ordningene bør konkretiseres og dokumenteres bedre, og har på den bakgrunn utarbeidet vedlagte utkast til ny forskrift om tilsyn med AFP i privat sektor. Formålet er å etablere gode rutiner for tilsynet, å tydeliggjøre departementets tilsynsansvar og å dokumentere tilsynet bedre.

Forskriftsutkastets viktigste nye regler er:

  • Departementet skal årlig avholde to tilsynsmøter med Fellesordningen. Både departementet og Fellesordningen kan ta initiativ til ytterligere møter.
  • Fellesordningen skal utarbeide rapporter til departementet som grunnlag for tilsynsmøtene. Rapportene skal gi relevante opplysninger om utviklingen i ordningen. I tillegg skal Fellesordningen gi en vurdering av risiko og eventuelle utfordringer knyttet til administrasjon, finansiering og andre forhold av betydning for tilsynet.
  • Departementet sender omforent referat fra tilsynsmøtene og eventuelle andre møter til Fellesordningen og Riksrevisjonen.
  • Fellesordningen har plikt til å informere departementet straks ved endrede rammebetingelser mv., inkludert eventuelle behov for avklaring av regler mv.
  • Den formelle dialogen mellom departementet og Fellesordningen skal være skriftlig og dokumenterbar.

Forskriften opprettholder bestemmelsene om adgang for departementet til å kreve opplysninger og til å forelegge spørsmål som gjelder Fellesordningen for eksterne og uavhengige instanser. Videre beholdes departementets adgang til å gi pålegg om endringer i drift eller finansiering. 

4. Økonomiske og administrative konsekvenser

Ny forskrift har ingen vesentlige økonomiske eller administrative konsekvenser.

Departementet viser til vedlagte utkast til ny tilsynsforskrift og ber om eventuelle merknader innen 12. mai 2014.

 

Med hilsen                                                                        

Tomas Berg (e.f.)
ekspedisjonssjef

                                                                                          Else Staven
                                                                                          avdelingsdirektør

Høringsinstanser

Arbeids- og velferdsdirektoratet
Arbeidsgiverforeningen Spekter
Fellesordnigen for AFP i privat sektor
Finans Norge
Finansdepartementet
Finanstilsynet
Justis- og beredskapsdepartementet
Kommunal- og moderniseringsdepartementet
Nærings- og fiskeridepartementet

Til toppen