Høringer

Høring - forslag til ny forskrift om vannforsyning og drikkevann

Den gjeldende drikkevannsforskriften ble fastsatt 4. desember 2001. På bakgrunn av ny kunnskap, endringer i direktivet og den generelle samfunnsutviklingen har departementet funnet det nødvendig å revidere og fornye drikkevannsforskriften. Forskriftsarbeidet er en del av regjeringens satsing på å ruste Norge for fremtiden.

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 11.04.2016

Vår ref.: 16/1186

Helse- og omsorgsdepartementet sender med dette på høring forslag til ny forskrift om vannforsyning og drikkevann (drikkevannsforskriften).

Bakgrunn

Den gjeldende drikkevannsforskriften ble fastsatt 4. desember 2001. På bakgrunn av ny kunnskap, endringer i direktivet og den generelle samfunnsutviklingen har departementet funnet det nødvendig å revidere og fornye drikkevannsforskriften. Forskriftsarbeidet er en del av regjeringens satsing på å ruste Norge for fremtiden.

Regjeringen fastsatte 22. mai 2014 nasjonale mål for vann og helse i samsvar med Verdens helseorganisasjon/UNECEs protokoll for vann og helse. Informasjon om protokollen og de nasjonale målene for vann og helse finnes på Mattilsynets internettsider. Revisjon av drikkevannsforskriften er et sentralt tiltak for å følge opp målene.

Hovedutfordringene på drikkevannsområdet er stort lekkasjetap i ledningsnettet med fare for innsug av helseskadelige smittestoffer og andre farlige stoffer samt at i størrelsesorden 600 000 mennesker får vann fra små vannforsyninger med ukjent vannbehandling og kvalitet.

Endret sikkerhetssituasjon og klimaendringer er også en del av årsakene til forskriftsendringen.

Hovedinnholdet i forskriftsutkastet

Departementet foreslår en rekke strukturelle endringer i forskriftsutkastet for å gjøre forskriften mer leservennlig og for å få tydeligere frem hva som kreves og hvem de ulike bestemmelsene retter seg mot. For å følge opp de nasjonale målene for vann og helse og møte samfunnsutviklingen foreslås

  • farekartlegging og farehåndtering som et gjennomgående prinsipp
  • tydeligere krav om vedlikehold av ledningsnettet
  • registreringsplikt utvidet til også å gjelde små vannforsyningssystemer
  • kravet om oppstartstillatelse tatt ut (men plangodkjenning beholdes)
  • en egen bestemmelse om forebyggende sikring og krav om opplæring av ansatte med sikte på å etablere en sikkerhetskultur
  • å gjøre kompetansekravet tydeligere
  • tydeligere krav til beredskap og beredskapsøvelser
  • å tydeliggjøre kommunens plikter til å ta drikkevannshensyn i forbindelse med planarbeid etter plan- og bygningsloven


I utkastet til ny drikkevannsforskrift er pliktene for de små vannforsyningssystemene økt noe for å sikre bedre vannkvalitet. Dette innebærer registreringsplikt og krav om nødvendige tiltak for å sikre trygt vann ved alle vannforsyningssystemer som leverer til flere enn én abonnent. Forslaget tydeliggjør dessuten kravet om at ledningsnettet skal være tilstrekkelig lekkasjetett for å hindre at drikkevannet blir forurenset og pålegger vannforsyningssystemene å utarbeide en plan for vedlikeholdet. Regjeringen har i de nasjonale målene for vann og helse satt som mål at vedlikeholdsetterslepet skal innhentes innen 2035. For de vannforsyningssystemene som har stort vedlikeholdsetterslep, vil dette medføre økt utskiftingstakt i forhold til dagens. Kostnadene forbundet med ledningsnett faller inn under selvkostregnskapet i kommunen og vil følgelig ikke medføre økt behov for kommunale bevilgninger.

Nærmere om bakgrunn og forslaget til forskrift er redegjort for i vedlagte høringsnotat.

Høringsfrist

Departementet har innført en ny løsning for høringsuttalelser. Høringsuttalelser kan avgis digitalt på denne siden. Høringsinstanser kan registrere seg, mellomlagre en uttalelse og laste opp vedlegg. Høringsinstansene kan også sende inn høringssvar uten å registrere seg. Alle kan avgi høringsuttalelse. Alle uttalelser er offentlige etter offentleglova og blir publisert, med mindre høringssvaret inneholder taushetsbelagt informasjon.

Vi ber høringsinstansene videreformidle høringsnotatet til relevante underliggende organer og eventuelt andre aktører dersom disse mangler på høringslisten.

Høringsfrist er 11. april 2016.

Eventuelle spørsmål i anledning høringen kan rettes til Stig Atle Vange på e-post stig-atle.vange@hod.dep.no eller telefon 995 18 120.

Med vennlig hilsen                                                           

Geir Stene-Larsen (e.f.)

ekspedisjonssjef

                                                                                          Stig Atle Vange

                                                                                          seniorrådgiver

Liste over høringsinstanser

Departementene

Landets fylkeskommuner

Landets fylkesmenn

Sysselmannen på Svalbard

Landets kommuner

Longyearbyen lokalstyre

Sametinget

 

 

Akademikerne

BAMA Gruppen AS

Datatilsynet

Den norske legeforening

Den norske veterinærforening

Den Norske Turistforening

Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB)

Folkehelseinstituttet

Forbrukerombudet

Forbrukerrådet

Fiskeridirektoratet

Forsvarets forskningsinstitutt

Gartnerhallen

Hanen

Helsedirektoratet

Huseiernes Landsforbund

KS – Kommunesektorens interesse- og arbeidsgiverorganisasjon i Norge

Labforum

Landbruksdirektoratet

Landsorganisasjonen i Norge (LO)

Maskinentreprenørenes Forbund 

Maskinentreprenørenes Forbund, Avd. Brønn- og spesialboring 

Matmerk

Miljødirektoratet

Nasjonal sikkerhetsmyndighet (NSM)

NHO Mat og Drikke

NHO Reiseliv

Norges brannskole

Norges Bondelag

Norges Fiskarlag

Norges Frukt- og Grønnsaksgrossisters Forbund

Norges idrettsforbund

Norges Jeger- og Fiskerforbund

Norges Miljøvernforbund

Norges Kvinne- og familieforbund

Norges Padleforbund

Norges Rytterforbund

Norges Skogeierforbund

Norges speiderforbund

Norges miljø- og biovitenskapelige universitet

Norsk Bonde- og Småbrukarlag

Norsk institutt for bioøkonomi (NIBIO)

Norsk Kennel Klub

Norsk Landbrukssamvirke

Norsk Sau og Geit

Norsk Vann

Norske Reindriftsamers Landsforbund

OVAL Opplysningsutvalget for VA-ledningsnett

Sjømat Norge

Sjøfartsdirektoratet

Skiforeningen

Skogbrukets Kursinstitutt

Statens helsetilsyn

Statens strålevern

Tekna

Veterinærinstituttet

Virke

UNIO

Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund (YS)