Høring - Forslag til ny taubanelov

Samferdselsdepartementet sender med dette forslag til ny taubanelov på høring. Dagens taubanelov er fra 1912. Flere av dagens lovbestemmelser er ikke lengre aktuelle og det er behov for å oppdatere regelverket til dagens forhold og krav til taubanesektoren.

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 09.02.2016

Vår ref.: 15/3552-

Forslag til ny taubanelov. Høring

Samferdselsdepartementet sender med dette forslag til ny taubanelov på alminnelig høring.

Dagens taubanelov er fra 1912, se lov 14. juni 1912 nr. 1 om anlæg av taugbaner og løipestrenger mv. Flere av dagens lovbestemmelser er ikke lengre aktuelle og det er behov for å oppdatere regelverket til dagens forhold og krav til taubanesektoren.

I juni 2011 ble ansvaret for tilsynet med tau- og kabelbaner (og park- og tivolianlegg) overført fra Det Norske Veritas AS til Statens jernbanetilsyn med virkning fra årsskiftet 2011/2012. Statens jernbanetilsyn fikk samtidig i oppdrag å gå igjennom dagens tilsynsmetodikk, kompetanse og gebyrstruktur. Det er et arbeid som vil bli sluttført i 2016. Ny lov vil danne grunnlag for Statens jernbanetilsyns fremtidige tilsyn med tau- og kabelbaner, og vil blant annet sikre tilstrekkelig hjemmel for en ny og mer risikobasert tilsynsmetodikk for tau- og kabelbaner og modernisere regelverket som sådan. Dette høringsnotatet begrenser seg til
utkast til ny lov. Statens jernbanetilsyn planlegger også nye tekniske forskrifter for taubaner. Disse vil også bli gjenstand for alminnelig høring.

Høringsnotatet kapittel 1 og 2 gir en kort innledning og bakgrunn og risiko forbundet med taubane. Kapittel 3 omhandler EUs regelverk om taubaner og rettstilstanden i andre land. Kapittel 4 inneholder selve forslaget til nye lovbestemmelser / videreføring av dagens bestemmelser. Kapittel 5 gir en orientering om de økonomiske og administrative konsekvensene og kapittel 7 og 8 henholdsvis merknader til de enkelte bestemmelser og utkast til ny lov.

De sentrale elementene i forslag til ny lov anses å være:

- Oppheving av konsesjonsordningen for taubaner, et ansvar som i dag ligger til Fylkesmannen.
- Innføring av et nytt pliktsubjekt (taubanevirksomheten), da opphevelse av konsesjonsordningen innebærer at konsesjonshaver bortfaller som pliktsubjekt.
- Et lovfestet objektivt ansvar for taubanevirksomhetene.
- Nye tilsynsvirkemidler for Statens jernbanetilsyn.
- En lovfestet rapporteringsplikt ved taubaneulykker og alvorlige taubanehendelser.
- Nye regler om ruspåvirkning, pliktmessig avhold og testing.
- Forenkling av bestemmelsene om ekspropriasjon av nødvendig grunn og rettigheter for etablering av taubane.

Det bes om eventuelle kommentarer til forslaget innen 9. februar 2016.

Høringssaken er tilgjengelig på departementets nettsider. Vi ber om at høringsuttalelse sendes elektronisk ved bruk av den digitale løsningen for høringsuttalelser (under "Send inn høringssvar" på denne siden).

Alternativt kan høringssvar sendes Samferdselsdepartementet, fortrinnsvis pr. e-post til postmottak@sd.dep.no eller til Samferdselsdepartementet, Postboks 8010 Dep. 0030 Oslo.

Med hilsen

Lasse Lager (e.f.)
avdelingsdirektør

Carsten Horn-Hanssen
fagdirektør

 

Høringsbrev (pdf)

Arbeids- og sosialdepartementet

Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet

Finansdepartementet                                                            

Forsvarsdepartementet

Justis- og beredskapsdepartementet

Klima- og miljødepartementet

Kommunal- og moderniseringsdepartementet

Landbruksdepartementet

Nærings- og fiskeridepartementet                  

Samtlige fylkesmenn                                                            

Samtlige kommuner

Arbeidstilsynet                                                                     

Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap               

Luftfartstilsynet                                                                   

Miljødirektoratet                                                                  

Norges vassdrag og energidirektorat (NVE)           

Alpinanleggenes landsforening (ALF)

Finans Norge

KS – Kommunenes interesse- og arbeidsgiverorganisasjon 

KS Bedrift

Landsorganisasjonen (LO)                                                              

Norsk Folkehjelp       

Norges Idrettsforbund          

Norske Tau- og Kabelbaners Forening (NTKF)       

Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO)                                       

Røde Kors Hjelpekorps        

YS                                                                                        

Virke

TEKNA                                                                                                                   

Doppelmayr                                                                         

Taubaneteknikk AS                                                             

HMR Voss AS