Høring - Forslag til nye bestemmelser vedrørende fangst av kongekrabbe

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 15.12.2008

Vår ref.:

Vedlagt følger Fiskeri- og kystdepartementets høringsnotat med forslag til nye bestemmelser vedrørende fangst av kongekrabbe og ved fiske med krabbeteiner.

Høringsfristen er satt til mandag den 15. desember 2008.

Høringsnotatet er tilgjengelig i elektronisk form på www.regjeringen.no/fkd. Vi gjør også oppmerksom på at høringssvarene vil gjøres tilgjengelig elektronisk etter høringsfristens utløp.


Med hilsen

Johán H. Williams
ekspedisjonssjef
Sverre Johansen
avdelingsdirektør


 


 

Arbeids- og inkluderingsdepartementet
Det norske maskinistforbund
Direktoratet for naturforvaltning
Finansdepartementet
Finansnæringens Hovedorganisasjon
Finnmark fylkeskommune
Fiskekjøpernes Forening
Fiskeri- og Havbruksnæringens Landsforening
Fiskeridirektoratet
Fornyings- og administrasjonsdepartementet
Havforskningsinstituttet
Innovasjon Norge
Kommunal- og regionaldepartementet
Landsdelsutvalget
Miljøverndepartementet
Møre og Romsdal fylkeskommune
Nordland fylkeskommune
Nord-Trøndelag fylkeskommune
Norges Fiskarlag
Norges Fritids- og småfiskerforbund
Norges Kystfiskarlag
Norges Kyst- og Fjordfiskarlag
Norges Naturvernforbund – Barentshavkontoret
Norges Råfisklag
Norsk Nærings- og Nytelsesmiddelarbeiderforbund
Norsk Sjømannsforbund
Norsk Sjøoffisersforbund
Norske Sjømatbedrifters Landsforening
Nærings- og handelsdepartementet
Rogaland Fiskesalgslag
Sametinget
Skagerrakfisk
Sjef Kystvakten
Sogn og Fjordane fylkeskommune
Sparebankforeningen
Sunnmøre og Romsdal Fiskesalgslag
Sør-Norges Trålerlag
Sør-Trøndelag fylkeskommune
Troms fylkeskommune
Vest-Norges Fiskesalgslag
WWF - Norge

Til toppen