Høring - forslag til utvidelse av pasientombudsordningen

Dette høringsnotatet inneholder forslag om utvidelse av pasientombudsordningen også å omfatte kommunenes helsetjenester etter kommunehelsetjenesteloven med unntak av kap. 4a Miljørettet helsevern og kommunens sosialtjenester etter sosialtjenesteloven med unntak av kapittel 5 Økonomisk stønad, heretter kalt kommunale helse- og sosialtjenester.

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 23.07.2007

Vår ref.:

Adressater i henhold til vedlagt liste
   

 

Deres ref                      Vår ref                                                      Dato    

                                  200700399-/SAM                                        23.04.2007

Høring - forslag til utvidelse av pasientombudsordningen

Helse- og omsorgsdepartementet sender med dette høringsnotat om utvidelse av pasientombudsordningen på høring.

Høringsuttalelser sendes til Helse- og omsorgsdepartementet, Postboks 8011 Dep, 0030 Oslo, eller elektronisk til postmottak@hod.dep.no. Høringsfrist er 23. juli 2007.

Departementet ber om at høringsinstansene i nødvendig utstrekning forelegger saken for underliggende etater og medlemsorganisasjoner. Høringssaken ligger tilgjengelig på www.regjeringen.no. Vi ber om tilbakemelding dersom dette høringsbrevet bør forelegges instanser som ikke står på høringslisten.

Eventuelle henvendelser kan rettes til førstekonsulent Sandro Melgalvis, e-post: sam@hod.dep.no eller tlf. 22 24 82 71.

Med vennlig hilsen


Andreas Disen e.f.
ekspedisjonssjef
 

Sandro Melgalvis
 førstekonsulent

Vedlegg 2

Høringsbrev i pdf.format

Adresseliste

Afasiforbundet i Norge 
ADHD-foreningen 
Amnesty International Norge
Angstringen 
Ananke, Støtteforeningen for mennesker med tvangslidelse
Arbeidsgiverforeningen NAVO
Autismeforeningen i Norge 
Aurora, Støtteforeningen for mennesker med psykiatriske helseproblem
Barnehabilitering
Barneombudet
Blå Kors 
Brukerombudet i Fredrikstad
Byombudet i Kristiansand 
Cerebral Parese-foreningen
Datatilsynet
De regionale komiteer for medisinsk forskningsetikk 
Det norske Diakonforbund 
Den norske lægeforening
Den norske tannlegeforening
Den Norske Kreftforening 
Departementene 
Fagrådet for psykiatri 
Fagforbundet 
Fagrådet inne rusfeltet i Norge
Fellesorganisasjonen for barnevernspedagoger, sosionomer og vernepleiere
Forbrukerombudet
Forbrukerrådet
Foreningen for Muskelsyke
Foreningen for kroniske smertepasienter 
Foreningen for blødere i Norge
Forskningsstiftelsen Fafo 
Frelsesarmeens sosialtjeneste
Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon (FFO) 
Fylkeskommunale eldreråd
Fylkesnemnder for sosiale saker
Fylkesrådene for funksjonshemmede
Handels-og Servicenæringens Hovedorganisasjon
Helseansattes yrkesforbund
Helsetjenestens Lederforbund
Helse- og sosialombudet i Oslo
Helsetilsynet i fylkene
Hørselshemmedes Landsforbund
Kirkens bymisjon 
Kommuneansattes fellesorganisasjon
Kommunale eldreråd
Kommunale råd for funksjonshemmede
KS 
Landets fylkesmenn / Sysselmannen på Svalbard
Landets helseforetak
Landets fylkeskommuner
Landets kommuner
Landets kommuneleger
Landets sosialkontorer
Landets regionale helseforetak
Landets høyskoler (m/sos.fagl. utdannelse)
Landets pasientombud
Landsforbundet Mot Stoffmisbruk
Landsforeningen for utviklingshemmede og pårørende (LUPE)
Landsforeningen for pårørende innen psykiatri (LPP) 
Landsforeningen for trafikkskadd
Landsforeningen for Hjerte- og Lungesyke 
Landsforeningen for Nyrepasienter og Transplanterte 
Landsgruppen av psykiatriske sykepleiere
Landsorganisasjonen 
LAR-nett Norge  
Likestillings- og diskrimineringsombudet
MARBORG
Medborgernes Menneskerettighets kommisjon 
Mental helse Norge 
Multippel Sklerose Forbundet i Norge
Nasjonalt folkehelseinstitutt
Nasjonalforeningen for folkehelsen
Nasjonalt kompetansesenter for aldersdemens 
Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten 
Nasjonalt råd for spesialistutdanning
NAV 
NHO
Norges Blindeforbund 
Norges Diabetesforbund 
Norges Døveforbund 
Norges Fibromyalgi Forbund
Norges Handikapforbund 
Norges Parkinsonforbund 
Norges Forskningsråd 
Norges Røde Kors 
Norsk Ergoterapeutforbund
Norsk Forbund for Utviklingshemmede
Norsk forening for ernæring og dietikk
Norsk forening for kliniske ernæringsfysiologer  
Norsk Osteoporoseforening
Norsk Ortopedisk forening 
Norsk Psoriasis Forbund 
Norsk Psykiatrisk Forening
Norsk Revmatikerforbund 
Norsk senter for menneskerettigheter
Norsk Folkehjelp 
Norsk Forskerforbund 
Norsk Fysioterapeutforbund
Norsk Helse- og sosiallederlag
Norsk institutt for by- og regionforskning (NIBR) 
Norsk pasientforening 
Norsk Pasientskadeerstatning (NPE)
Norsk Pensjonistforbund 
Norsk Psykologforening 
Norsk sykepleierforbund 
Norsk Tannpleierforening 
Norske Kvinners Sanitetsforening
Norsk Tjenestemannslag (NTL)
Norske Fotterapeuters Forbund
Norske Homeopaters Landsforbund
Norske Naturterapeuters Hovedorganisasjon 
NOVA (Norsk institutt for forskning om oppvekst, velferd og aldring)
Oslo kommune v/etat for barn og familie
Omsorgsrådet 
PARAT
Pasientskadenemnda 
Pårørendesenteret  
Regional komité for medisinsk forskningsetikk, Sør-Norge 
Regional komité for medisinsk forskningsetikk, Vest-Norge 
Regional komité for medisinsk forskningsetikk, Nord-Norge
Regional komité for medisinsk forskningsetikk, Midt-Norge
Regional komité for medisinsk forskningsetikk, Øst-Norge 
Ressurssenter for omstilling i kommunene (RO) 
ROS – Rådgivning om spiseforstyrrelser
Rusmisbrukernes interesseorganisasjon (RIO) Oslo
Rusmisbrukernes interesseorganisasjon (RIO) Innlandet
Rusmisbrukernes interesseorganisasjon (RIO) Nord
Rusmisbrukernes interesseorganisasjon (RIO) Buskerud
Rusmisbrukernes interesseorganisasjon (RIO) Midt-Norge
Rusmisbrukernes interesseorganisasjon (RIO) Østfold
Rådet for psykisk helse 
Sametinget 
SAFO (Samarbeidsforum av funksjonshemmedes organisasjoner)
Senter for medisinsk etikk (SME)
Senter for samfunnsforskning (SEFOS)
Senter for sjeldne sykdommer og syndromer 
SINTEF-Helse 
Sosialkomiteens medlemmer
Sosialtjenestemennenes Landsforbund
Sosial- og helsedirektoratet
Statens helsetilsyn 
Statens autorisasjonskontor for helsepersonell 
Statens Helsepersonellnemnd
Statens institutt for rusmiddelforskning
Statens råd for funksjonshemmede
Statens seniorråd
Stortingets ombudsmann for forvaltningen
Stiftelsen Psykiatrisk Opplysning
Støtteforeningen for Kreftsyke Barn
Turner Syndrom foreningen i Norge
ULOBA   
Velferdsalliansen 
Veiledningssenteret for pårørende
Voksenhabilitering
Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund


 


 

Datatilsynet
Eldres råd i Kongsvinger
Farsund eldreråd
Fauske kommunale råd for funksjonshemmede
Karmøy eldreråd
Kompetansesenter for IT i helsetjenesten
Kristiansund kommune                                                        vedlegg
Luster kommune
Sykehuset Østfold HF
Sykehuset Innlandet HF
Rådet for funksjonshemmede i Frogn kommune
Rogaland fylkeskommune                                                    vedlegg
Hurum eldreråd
Fylkesrådet for funksjonshemmede i Troms
Kommunalt råd for funksjonshemmede i Rygge
Bodø eldreråd
Enebakk kommune
Fylkesrådet for funksjonshemmede i Sogn og Fjordane       
Gloppen kommune                                                             vedlegg
Lovisenberg Diakonale Sykehus
Oppland fylkes eldreråd
Stjørdal kommune                                                              vedlegg
Råd for funksjonshemmede i Gjøvik kommune
Asker kommune                                                                vedlegg
Arbeidsgiverforeningen Spekter
Barneombudet
Brukerombudet i Fredrikstad
Eldrerådet i Namsos
Eldrerådet i Suldal
Grue kommunes eldreråd                                                    vedlegg
Kvinesdal kommunale råd for funksjonshemmede
Nedre Eiker kommune
Rådet for funksjonshemmede i Namsos
Stavanger eldreråd
Storfjord eldreråd
Funksjonshemmedes råd i Stavanger
Norsk Pensjonistforbund
Vestre Toten eldreråd
Balestrand eldreråd                                                            vedlegg
Rådet for funksjonshemmede i Nøtterøy
Eldrerådet i Finnmark
Fylkeskommunens råd for funksjonshemmede i Finnmark
Rådet for funksjonshemmede i Ålesund                               vedlegg
Bydel Nordre Aker
Eldrerådet i Fauske
Eldrerådet i Verdal
Eldrerådet i Molde
Den norske legeforening
Eldrerådet i Holmestrand
Eldrerådet i Nordre Land
Eldrerådet i Skiptvet
Eldrerådet i Volda
Fellesorganisasjonen
Fylkesrådet i Troms
Helse Nord RHF
Kommunalt råd for funksjonshemmede i Hurum
Kvinesdal kommune
Landsforeningen for hjerte- og lungesyke
Rådet for funksjonshemmede i Mo i Rana
Rådet for funksjonshemmede i Nordre Land
Statens helsepersonellnemnd
Strand eldreråd
Universitetssykehuset i Nord Norge
Akershus fylkeskommune                                                   vedlegg
NAV Hjelpemiddelsentral i Akershus
Aremark kommune
Arendal kommune
Askim kommune
Det sentrale eldreråd i Oslo
Eigersund kommune
Eldrerådet i Alvdal                                                             vedlegg
Eldrerådet i Luroy
Fagforbundet
Fagrådet innen rusfeltet i Norge
Fellesorganisasjonen for barnevernspedagoger, sosionomer og vernepleiere
Forbrukerombudet
Forskningsrådet
Fredrikstad kommune
Funksjonshemmedes råd i Eidskog
Funksjonshemmedes råd i Sandnes
Funksjonshemmedes råd i Tinn
Fylkesrådet i Hordaland
Gjesdal kommune
Gjesdal seniorråd
Hasvik kommune
Hitra kommune
Høgskolen i Akershus
Hørselshemmedes landsforbund
KS
Norges Handikapforbund
Norsk Revmatikerforbund
Rælingen kommune                                                             vedlegg
Rådet for funksjonshemmede i Gjesdal
Sandefjord kommune                                                           vedlegg
Statens råd for funksjonshemmede
Sund kommune
Vennesla kommune                                                             vedlegg
Vennesla eldreråd
Trondheim kommune                                                           vedlegg
Statens helsetilsyn
Kautokeino eldreråd
Rådet for funksjonshemmede i Steinkjer
Eldrerådet i Fyresdal
Evje og Hornes kommune                                                    vedlegg
Nettverk for kommunale ombud                                           vedlegg
Eldrerådene i Hallingdal
Nasjonalforeningen – Demensforbundet
HSH
Kommunalt råd for funksjonshemmede i Bergen
Eldrerådet i Bergen
Vikna eldreråd
Sarpsborg kommune                                                          vedlegg
Pasientombudskollegiet
Sunndal kommune
Fylkeskommunens råd for funksjonshemmede i Nordland       vedlegg    vedlegg 2
Eldrerådet i Vanylven kommune
Eldrerådet i Midtre Gauldal
Arbeids- og velferdsdirektoratet
Bodø kommune
Den norske tannlegeforening
Eldrerådet i Alstahaug
Eldrerådet i Aust-Agder
Eldrerådet i Nord-Trøndelag
Eldrerådet i Rakkestad                                                       vedlegg
Eldrerådet i Skien
Frogn eldreråd
Funksjonshemmedes fellesorganisasjon
Fylkesmannen i Oslo og Akershus
Fylkesmannen i Vest-Agder
Fylkesmannen i Vestfold
Helse Sør-Øst RHF
Holmestrand kommune
Horten kommune
Kvalsund eldreråd
Kongsberg kommune
Kreftforeningen
Landsforbundet mot stoffmisbruk
Larvik kommune
Likestillings- og diskrimineringsombudet
Lunner eldreråd
LUPE – Landsforbundet for utviklingshemmede og pårørende
Mental Helse
Narvik kommune
Nittedal kommune
Nord-Trøndelag fylkeskommune                                           vedlegg    vedlegg 2
Norsk forbund for utviklingshemmede
Norsk fysioterapeutforbund
Norske kvinners sanitetsforening
Os eldreråd
Pasientskadenemnda
Rådet for funksjonshemmede i Askim
Rådet for funksjonshemmede i Kristiansand
Rådet for funksjonshemmede i Nord-Trøndelag
Rådet for funksjonshemmede i Vestby
Sametinget
Sør-Varanger kommune
Sosial- og helsedirektoratet
Eldrerådet i Spydeberg
Stiftelsen Pårørendesenteret
Sykehuset Asker og Bærum HF
Tjøme eldreråd
Tromsø kommune
Ullevål universitetssykehus HF
Åfjord kommune

Akershus Universitetssykehus HF

Fylkesmannen i Nord-Trøndelag

Helse Vest RHF

Helsetilsynet i Aust-Agder

Sauherad eldreråd

Universitetet i Oslo – det medisinske fakultet

Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund               vedlegg

Marit Midtun (privat person)                              vedlegg     vedlegg 2     vedlegg 3

Bodø kommune
Eldrerådet i Haugesund
Eldrerådet i Roan
Høgskolen i Bergen
Landsforeningen for pårørende innen psykiatri (LPP)
Landsorganisasjonen i Norge (LO)
Pasientombudet i Hedmark og Oppland
Røyrvik kommune
Rusmisbrukernes Interesseorganisasjon
Rådet for funksjonshemmede i Os
Skien kommune
Trondheim kommune                                     vedlegg      vedlegg2       vedlegg3  

Norsk Sykepleierfobund

Til toppen