Høring - Forvaltningsreformen

- høringsnotat om oppgaver til regionene

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 30.04.2008

KRD samordnet Regjeringens arbeid med et høringsnotat med forslag til fremtidige oppgaver til folkevalgt regionalt nivå. Dette var en oppfølging av St.meld. nr. 12 (2006-2007) Regionale fortrinn - regional framtid, og Stortingets behandling av denne, jf. Innst. S. nr. 166 (2006-2007).
Høringsnotatet ble sendt på bred høring med frist 30. april 2008.

For ytterligere informasjon om forvaltningsreformen, både når det gjelder prosess, innhold og fremdrift, se egen temaside om forvaltningsreformen.