Høring - Forvaltningsreformen

- høringsnotat om oppgaver til regionene

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 30.04.2008

KRD samordnet Regjeringens arbeid med et høringsnotat med forslag til fremtidige oppgaver til folkevalgt regionalt nivå. Dette var en oppfølging av St.meld. nr. 12 (2006-2007) Regionale fortrinn - regional framtid, og Stortingets behandling av denne, jf. Innst. S. nr. 166 (2006-2007).
Høringsnotatet ble sendt på bred høring med frist 30. april 2008.

For ytterligere informasjon om forvaltningsreformen, både når det gjelder prosess, innhold og fremdrift, se egen temaside om forvaltningsreformen.

Vår ref.: 08/557-1

Forvaltningsreformen - høringsnotat om forslag til nye oppgaver til det regionale folkevalgte nivået

Kommunal- og regionaldepartementet sender med dette på alminnelig høring forslag til nye oppgaver til det regionale folkevalgte nivået. Høringsnotatet inneholder en konkretisering av de oppgavene som var varslet i St.meld. nr. 12 (2006-2007) Regionale fortrinn – regional framtid og Stortingets behandling av denne, jf. Innst. S. nr. 166 (2006-2007). Kommunal- og regionaldepartementet koordinerer prosessen med gjennomføring av forvaltningsreformen. Ansvaret for de utredningene som er foretatt tilligger det enkelte fagdepartement.

Ved departementets brev av 15. november 2007 ble fylkeskommuner og kommuner orientert om at fristen for å gi endelige innspill om regional inndeling ble utsatt slik at den faller sammen med fristen for å avgi uttalelse om forslagene til oppgaver (dvs. foreliggende høringsnotat).

Som vedlegg til høringsnotatet følger sammendraget av en utredning fra Norges Forskningsråd om innretningen på nye regionale forskningsfond. Vi ber om at det også sendes høringsuttalelse til denne utredningen som ligger på KRDs nettsider, se www.regjeringen.no/krd.

På grunnlag av foreliggende høringsnotat og uttalelsene til dette, vil Kommunal- og regionaldepartementet koordinere videre arbeid i de berørte departementene med sikte på fremleggelse av en samlet proposisjon til Stortinget høsten 2008. Proposisjonen vil inneholde både konkrete lovforslag om oppgaver og eventuelle forslag til endringer i fylkesinndelingen. Det vil dessuten bli redegjort for status i aktuelt utredningsarbeid i regi av det enkelte departement, samt departementenes oppfølging av Stortingets anmodningsvedtak av 10. mai 2007 om innspill fra kommuner og fylkeskommuner til ytterligere oppgaver til det regionale folkevalgte nivået.

Andre virksomheter, organisasjoner eller enkeltpersoner enn de som står på høringslisten kan også avgi uttalelse. Vi ber om at høringsinstansene videreformidler høringsbrevet til underliggende etater eller andre organer som kan ha synspunkter på forslagene.

Vi ber om at høringsuttalelser både til oppgaver og regional inndeling sendes departementet innen 30. april 2008. Svarene bes sendt til postmottak@krd.dep.no

Av hensyn til videre arbeid, ber vi om at høringsuttalelsene redigeres slik at det fremgår tydelig hvilket departementsområde uttalelsen refererer seg til.

Høringsnotatet finnes i elektronisk versjon på www.regjeringen.no/krd.

Eventuelle spørsmål om prosess og lignende kan rettes til Kommunal- og regionaldepartementet v/Kommunalavdelingen. Spørsmål av faglig karakter bes rettet til vedkommende fagdepartement.

Med hilsen  
   
Anne Nafstad Lyftingsmo e.f.
ekspedisjonssjef
 
  Christine Hjortland
seniorrådgiver

Brev til høringsinstanser som fikk høringen ettersendt (pdf-format).

Sametinget
Departementene
Interne avdelinger i Kommunal- og regionaldepartementet
Fylkesmenn
Fylkeskommuner
Kommuner
Registrerte politiske partier

Sysselmannen på Svalbard
Longyearbyen lokalstyre
Norges Bank
Statistisk sentralbyrå
Riksarkivet
Riksrevisjonen

Riksantikvaren
NAV
Direktoratet for arbeidstilsynet
Direktoratet for naturforvaltning
Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap
Forsvarsbygg
Kystdirektoratet
Norges vassdrags- og energidirektorat
Oljedirektoratet
Politidirektoratet
SFT
Skattedirektoratet
Sosial- og helsedirektoratet
Statens kartverk
Statskog SF
Toll- og avgiftsdirektoratet
Utdanningsdirektoratet
Utlendingsdirektoratet
Vegdirektoratet

Barneombudet
Forbrukerombudet
Diskriminerings- og likestillingsombudet
Sivilombudsmannen

Datatilsynet
Konkurransetilsynet
Kredittilsynet
Mattilsynet
Statens forurensningstilsyn
Statens helsetilsyn
Forbrukerrådet

Kommunal landspensjonskasse
Kommunalbanken
Statens pensjonskasse

Direktoratet for forvaltning og IKT - DIFI
Innovasjon Norge
SIVA Selskapet for industrivekst

Norges forskningsråd
Handelshøyskolen BI
Norges handelshøyskole NHH
Norges veterinærhøgskole
Norsk fiskerihøgskole
NTNU
Universitetet i Bergen
Universitetet i Oslo
Universitetet i Stavanger
Universitetet i Tromsø

KS - Kommunesektorens arbeidsgiver- og interesseorganisasjon
NHO Næringslivets hovedorganisasjon
Finansnæringens hovedorganisasjon
Verdipapirfondenes forening
Sparebankforeningen
Handels- og servicenæringens hovedorganisasjon
Arbeidsgiverforeningen SPEKTER
Landsorganisasjonen i Norge
Yrkesorganisasjonenes sentralforbund
Akademikerne
Unio
Fagforbundet
Fellesforbundet
Kommunalansattes fellesorganisasjon
NITO
Norsk sykepleierforbund
Utdanningsforbundet
Finansforbundet

Norsk journalistlag
Norsk presseforbund
Norsk redaktørforening
Den norske advokatforening
Den norske dommerforening
Den norske lægeforening
Den norske revisorforening
Norges autoriserte regnskapsføreres forening
Forbund for kommunal økonomiforvaltning og skatteinnfordring
Den norske tannlegeforening
Norsk psykologiforening

Friluftsrådenes landsforbund
Kulturminnevernets fellesorganisasjon
Landsdelsutvalget
Norges idrettsforbund
Norges juristforbund
Norges kommunerevisorforbund
Norges velforbund
Norsk kommunalteknisk forening
Norsk pensjonistforbund
Norsk rådmannsforum
NORVAR – Norsk VA-verk forening
Private barnehagers landsforbund
Funksjonshemmedes fellesorganisasjon
Nasjonalforeningen for folkehelsen
Nasjonalt folkehelseinstitutt
Norges handikapforbund
Norsk pasientforening
Samarbeidsorganet for funksjonshemmedes organisasjoner c/o Norges Handikapforbund Statens råd for funksjonshemmede

Elevorganisasjonen
Foreldreutvalget for grunnskolen
Landsrådet for norske barne- og ungdomsorganisasjoner
Norsk forening for bolig- og byplanlegging
Samarbeidsrådet for yrkesopplæring

Norges Lastebileier- Forbund
Logistikk- og transportindustriens landsforening (LTL)
Transportbrukernes Fellesorganisasjon (TF)
Norsk Transportarbeiderforbund
Norges taxiforbund
Sykelistenes Landsforening
Autoriserte Trafikkskolers Landsforening
Rådgivende Ingeniørers Forening (RIF)
Norges bilbransjeforbund
Norges Automobil Forbund (NAF)
Motorførernes Avholdsforbund (MA)
Kongelig Norske Automobilforbund (KNA)
Norges blindeforbund
Entrepenørforeningen- Bygg og Anlegg (EBA)
Maskinentrepenørenes Forbund (MEF)
Byggenæringens Landsforening
Opplysningsrådet for veitrafikken
Trygg trafikk
Transportøkonomisk institutt
Sintef
Forbundet for ledelse og Teknikk (FLT)
Parat
Tekna Statens vegvesen
Jernbaneverket
Flytoget AS
Mantana AS
Mitrans
Norsk Jernbaneforbund
Norsk jernbaneklubb
Norsk lokomotivmannsforbund
Norsk Togoperatørforening
NSB Anbud AS
NSB AS
Ofotbanen AS
Statens havarikommisjon for transport
Statens jernbanetilsyn

Miljøvernforbundet
Naturvernforbundet
Natur og Ungdom

Leder av landbruksdirektørenes arbeidsutvalg, Åse Egeland
Fylkeslandbruksstyre i Aust-Agder v/Landbruksavdelingen
Fylkeslandbruksstyre i Buskerud v/Landbruksavdelingen
Fylkeslandbruksstyre i Finnmark v/Landbruksavdelingen
Fylkeslandbruksstyre i Hedmark v/Landbruksavdelingen
Fylkeslandbruksstyre i Hordaland v/Landbruksavdelingen
Fylkeslandbruksstyre i Møre og Romsdal v/Landbruksavdelingen
Fylkeslandbruksstyre i Nordland v/Landbruksavdelingen
Fylkeslandbruksstyre i Nord-Trøndelag v/Landbruksavdelingen
Fylkeslandbruksstyre i Oppland v/Landbruksavdelingen
Fylkeslandbruksstyre i Oslo og Akershus v/Landbruksavdelingen
Fylkeslandbruksstyre i Rogaland v/Landbruksavdelingen
Fylkeslandbruksstyre i Sogn og Fjordane v/Landbruksavdelingen
Fylkeslandbruksstyre i Sør-Trøndelag v/Landbruksavdelingen
Fylkeslandbruksstyre i Telemark v/Landbruksavdelingen
Fylkeslandbruksstyre i Troms v/Landbruksavdelingen
Fylkeslandbruksstyre i Vest-Agder v/Landbruksavdelingen
Fylkeslandbruksstyre i Vestfold v/Landbruksavdelingen
Fylkeslandbruksstyre i Østfold v/Landbruksavdelingen

Norges Bondelag
Norsk Bonde- og småbrukarlag
Norges Skogeierforening
Norskog
Reindriftsforvaltningen
Statens landbruksforvaltning
Statskog SF
Norske 4H
Det Norske skogselskap
Det norske hageselskap
Naturviterne
KSL-Matmerk
Finnmarkseiendom

Norsk senter for bygdeforskning
Norsk institutt for skog og landskap
Universitetet for miljø og biovitenskap
Institutt for landbruksøkonomisk forskning
Bioforsk

Fiskeridirektoratet
Norges fiskarlag
Fiskebåtredernes forbund
Norsk sjømannsforbund
Norges kystfiskarlag
Norges Råfisklag
Norges Sildesalgslag
Fiskesalgslagenes Samarbeidsråd
Fiskeri- og Havbruksnæringens Landsforening
Norske Sjømarbedrifters Landsforening
Norsk nærings- og Nytelsesmiddelarbeiderforbund

Argentum
Bedriftsforbundet
Brønnysundregisterene
Den norske Dataforening
Den norske Revisorforening
Eksportfinans ASA
Eksportutvalget for fisk EFF
FOKUS (Kompetanse og ressurssenter i internasjonale kvinnespørsmål)
Forskningsparkene i Norge FIN
IKT Norge
INTSOK
Norsk bygdeturisme
Norsk designråd
Norske Maritime Eksportører
Norsk Investorforum
Norsk Romsenter
Norsk Venturekapitalforening
Patentstyret

Agder naturmuseum og botanisk hage
Akvaforsk
Breheimsenteret
Den norske reisebransjeforening
Den norske turistforening
Det Kgl. Selskap for Norges Vel
Energibedriftenes landsforening
Fellesaksjonen for Ulv
Fetsund lenser, fløtingsmuseum og naturinformasjonssenter
Folkeaksjonen ny rovdyrpolitikk
Foreningen våre rovdyr
Fortidsminneforeningen
Forum for kommunale planleggere
Forum for lokalt miljøvern
FOR-UT, stiftelsen for naturlig friluftsliv
Fremtiden i våre hender
Fridtjof Nansens Institutt
Friluftslivets fellesorganisasjon
Greenpeace Norge
GRID Arendal
GRIP
Grønn hverdag
Hardangervidda natursenter
Havforskningsinstituttet
Institutt for husdyr- og akvakulturvitenskap
Jostedalsbreen Nasjonalparksenter

Matforsk AS
Miljøstiftelsen
Noragric
Nordisk Genressursråd
Jordbruksvidensk, inst for genetikk og bioteknologi
Norges Fjellstyresamband
Norges Geologiske Undersøkelser
Norges Jeger- og Fiskerforbund
Norges Kystfiskarlag
Norges Miljøvernforbund
Norges Naturvernforbund
Norsk Allmenningsforbund
Norsk biologiforening
Norsk botanisk Forening
Norsk Bremuseum
Norsk Etnomologisk forening
Norsk Fjellmuseum
Norsk Genressursråd
Norsk Industri
Norsk Inst. for jord- og skogkartlegging
Norsk Inst. for kulturminneforskning
Norsk Inst. for landbruksforskning
Norsk Inst. for naturforskning
Norsk Inst. for vannforskning
Norsk Limnologiforening
Norsk Naturforvaltning
Norsk Ornitologisk forening
Norsk Polarinstitutt
Norsk senter for økologisk landbruk
Norsk skogmuseum
Norsk Vannforening
Norsk Zoologisk Forening
Norske Fiskeoppdretteres forening
Norske Reindriftssamers landsforbund
Norske Samers Riksforbund
Norskog
Opplysningsvesenets fond
Planteforsk
Reindriftsforvaltningen
Reiselivsbedriftenes landsforening
SABIMA
Samarbeidsrådet for naturvernsaker v/Jan Olav Nybo
Stabbursnes naturhus og museum
Stiftelsen Idebanken
Univ. i Oslo Naturhistoriske museer og botanisk hage

A/L Biblioteksentralen
ABM-Utvikling
Agder Teater
Agder Teater A/S
Akershus Teater, Stiftelsen
Bergen Internasjonale Teater (BIT) - Teatergarasjen
Bibliotekarforbundet
Black Box Teater AS
Brageteatret AS
Carte Blanche AS
Cirka Teater AS
Den Nationale Scene A/S
Den Unge Scenen (DUS)
Det Norske Blåseensemble anno 1734
Det Norske Teatret
Dissimilis kultur- og kompetansesenter
Festspillene i Bergen
Festspillene i Elverum
Førde Internasjonale Folkemusikkfestival
Haugesund Teater AS
Hedmark Teater
Hordaland Teater
Hålogaland Teater
Molde Internasjonale Jazz Festival
Musikkteater i Bodø
Musikkteatret i Trondheim, Stiftelsen
Nasjonalbiblioteket
Nasjonalmuseet
Nationaltheatret
Nettverk for Scenekunst v/Teaterhuset Avant Garden
Nordland Teater AS
Nord-Trøndelag Teater
Norges Idrettsforbund og Olympiske Komité
Norsk bibliotekforening
Norsk fagbibliotekforening
Norsk kulturråd
Norsk lokalhistorisk institutt
Norsk lyd- og blindeskriftbibliotek
Norsk Scenekunstbruk v/ Danse og teatersentrum
Norsk Skuespillersenter
Norsk Teaterråd
Olavsfestdagene i Trondheim
Regionteateret i Møre og Romsdal, AS (Teatret Vårt)
Riksarkivaren
Rikskonsertene
Riksteatret
Rogaland Teater AS
Samisk spesialbibliotek/Sametinget
Sogn og Fjordane Teater LL
Stavanger Symfoniorkester
Stella Polaris Opplevelser AS
Stellaris Danseteater AS
Stiftelsen KSO - Kristiansand Symfoniorkester
Teater Avant Garden
Teater Ibsen - Telemark og Vestfold Regionteater AS
Teater Manu, Norsk Tegnspråkteater
Teatret Vårt
Tromsø Symfoniorkester
Trondheim Symfoniorkester
Trøndelag Teater AS
Ultima Oslo Contemporary Music Festival
Unima Norge - Norsk forening for figurteater
Vestlandske Teatersenter (VT)

Arbeidsgiverforeningen NAVO
Folkehøyskolerådet
Forum for fagskoler c/o Abelia
Forum for fylkesutdanningssjefer (FFU)
Kristne Friskolers Forbund
Maritimt Utdanningsforum
NOKUT
Nasjonalt senter for flerkulturell opplæring (NAFO)
Nettverk for private høgskoler
Norges Fiskarlag
Norges Rederiforbund
Norges Sjøoffisersforbund
Norsk forbund for fjernundervisning og fleksibel utdanning
Norsk kulturskoleråd
Norsk skolelederforbund
Norsk Studentunion
Norske Fag- og Friskolers Landsforbund
Samordna opptak
Sjøfartsdirektoratet
Statens autorisasjonskontor for helsepersonell
Statens lånekasse for utdanning
Studententes landsforbund
Universiteter- og statlige høyskoler
Universitets- og høyskolerådet (UHR)
Voksenopplæringsforbundet
VOX
Acta bibelskole
Ansgar bibelskole
Asker kunstskole
Barratt Due musikkinstitutt
Bergen Bibelskole
Bibelskolen Bildøy Bergen
Bibelskolen i Grimstad
Bibelskolen Oslo Kristne Senter
Bibelskolen på Fossnes
Bårdar akademiet AS
Bårdar Akademiet Bergen
Bårdar Akademiet Tvedestrand
DesignInstituttet
Einar Granum kunstfagskole
Evangelisk bibelseminar
Fagskolen for bok og papir
Filadelfia bibelskole Oslo
Film og TV-akademiet
Fjellhaug bibelskole
Fjellheim bibelskole
Fjelltun bibelskole
Frelsesarmeens offisersskole
Gjennestad Gartnerskole
Gå ut senteret
Handelsinstituttet
Kunstskolen i Bergen
Kunstskolen i Rogaland
Levende Ord Bibelskole
Mølla kunstskole 
Nordkalotten bibel- og misjonssenter
Norsk Lydskole
Norsk Yrkesdykkerskole
Oslo fotokunstskole
Oslo kunstfagskole
Plus-skolen
Prosjektskolen
Regnbuen bibelskole
Sentermenighetens bibelskole
Smyrna bibelinstitutt
Strykejernet kunstskole
Troens bevis bibel & Misjonsinstitutt
Trondheim Bibel- og Misjonsskole
Urtehagen Videregående Friskole
Veien - skole for tilbedelse og utrustning
Westerdals Grafisk Design
Westerdals School of Communication AS
Wolff Eksponeringsdesign
Øya videregående skole
Ålesund kunstskole
Rådet for fylkeskommunale fagskoler og Nasjonalt utvalg for tekniske fagskoler v/Ivar Lien
Nasjonalt utvalg for fagskoleutdanning i helse- og sosialfag v/Aud Larsen

Alle dokumentene er publisert i pdf-format, dato for publisering i parentes. Uttalelsene sorteres i fire grupper: kommuner, fylkeskommuner, fylkesmenn og fylkeslandbruksstyrer og andre. Uttalelsene blir publisert fortløpende og listen ble sist oppdatert 20.05.08.

Kommuner  

 

 

Fylkeskommuner

  

 

Fylkesmenn og fylkeslandbruksstyrer

 

 

Andre

 

Til toppen