Høring - gebyr for registrering av homøopatiske legemidler

Helse- og omsorgsdepartementet sender med dette ut høring med forslag til innføring av gebyr for behandling av søknader om registrering av homøopatiske legemidler.

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 17.11.2015

Vår ref.: 15/3059

Helse- og omsorgsdepartementet sender med dette ut høring med forslag til innføring av gebyr for behandling av søknader om registrering av homøopatiske legemidler.

Departementet har innført en ny løsning for høringsuttalelser. Høringsuttalelser kan avgis digitalt på denne siden. Høringsinstanser kan registrere seg, mellomlagre en uttalelse og laste opp vedlegg. Høringsinstansene kan også sende inn høringssvar uten å registrere seg. Alle kan avgi høringsuttalelse. Alle uttalelser er offentlige etter offentleglova og blir publisert, med mindre høringssvaret inneholder taushetsbelagt informasjon.

 Vi ber om at eventuelle merknader til høringsnotatet avgis innen 17. november 2015.

Eventuelle spørsmål i anledning høringen kan rettes til seniorrådgiver Per Thomas Thomassen, tlf 22 24 87 37 eller ptt@hod.dep.no

 Med vennlig hilsen                                                           

Jan Berg (e.f.)
avdelingsdirektør

                                                                        Per Thomas Thomassen
                                                                        seniorrådgiver
                                                                                         

Finansdepartementet
Justis- og beredskapsdepartementet
Forbrukerrådet
Forbrukerombudet
Helsedirektoratet
Mattilsynet
Nasjonalt folkehelseinstitutt (Folkehelseinstituttet)
Statens helsetilsyn
Toll- og avgiftsdirektoratet
Veterinærinstituttet
Apotekforeningen
Apotekgruppen
Legemiddelindustriforeningen (LMI)
Legemiddelparallellimportørforeningen
Legemiddelgrossistforeningen
Norsk Industriforening for Generiske Legemidler (NIGeL)
Den norske legeforening
Den norske tannlegeforening
Den norske veterinærforening
Norges Landsforbund av homøopraktikere
Norske Homeopaters Landsforbund
Farmasiforbundet
Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon
Norges Farmaceutiske Forening (NFF)
Norsk Farmasøytisk Selskap
Norske Sykehusfarmasøyters Forening
Norske Homeopaters Landsforbund
Norsk legemiddelhåndbok
Alliance Healthcare Norge AS
Apotek 1 Gruppen AS
Norsk Medisinaldepot AS
Europharma AS
Legemiddelinnkjøpssamarbeid (LIS)
Farma Holding
Norsk Naturmedisin Sentral 
Sykehusapotekene HF
Sykehuspotekene Vest HF
Sykehusapotek Nord HF
Sykehusapotekene Midt-Norge HF
Sintef Unimed, Helsetjenesteforskning i Trondheim
HERO/Institutt for helseledelse og helseøkonomi
Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten
NTNU, det medisinske fakultet
Universitetet i Bergen, Det medisinske fakultet
Universitetet i Oslo, Det medisinske fakultet
Universitetet i Oslo, Farmasøytisk institutt
Universitetet i Oslo, Institutt for farmakoterapi
UiT Norges arktiske universitet, det helsevitenskaplige fakultet
UiT Norges arktiske universitet, Farmasøytisk institutt
Universitetet i Tromsø, fakultet for biovitenskap, fiskeri og økonomi