Høring - gjennomføring av EU-direktiv 2005/36/EF om godkjenning av ykeskvalifikasjoner - forslag til endringer i forskrift om bruk av arbeidsutstyr og forskrift om dykking

Resultat: Endringer i forskrifter under Arbeidstilsynet

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 13.09.2010

Vår ref.: 200805141

1. Innledning

Arbeidsdepartementet sender med dette på høring forslag til forskriftsendringer for å sikre korrekt implementering av ovennevnte EU-direktiv. Direktivet berører alle lovregulerte yrker i Norge og har betydning for en rekke samfunnssektorer.

 

Det foreslås endringer i:

 

 • forskrift 26. juni 1998 om bruk av arbeidsutstyr (bruksforskriften), og
 • forskrift 30. november 1990 om dykking (dykkeforskriften).

 

Direktivet ble vedtatt av Europaparlamentet og Rådet 7. september 2005 og trådte i kraft i medlemsstatene 20. oktober 2007. EØS-komiteen besluttet 26. oktober 2007 å innlemme direktivet i EØS-avtalen.

 

EU-direktiv 2005/36/EF om godkjenning av yrkeskvalifikasjoner skal legge til rette for enkel og rask arbeidsetablering innenfor fellesskapet. Direktivet regulerer godkjenning av yrkeskvalifikasjoner og gir regler som pålegger medlemsstatene – på bestemte vilkår – å godkjenne kvalifikasjoner som er ervervet i et annet medlemsland. Godkjenningen skal gi vedkommende de samme rettigheter som innbyggerne i vertsstaten når det gjelder tilgang til og utøvelse av det yrket som vedkommende utførte i hjemstaten der kvalifikasjonene ble ervervet.

 

Direktivet er et såkalt samledirektiv som erstatter 15 tidligere direktiver innenfor området, samt kodifiserer tidligere praksis fra EF-domstolen.

 

For så vidt gjelder arbeidsmiljøreguleringen, er tidligere direktiver om godkjenning av yrkeskvalifikasjoner implementert i bruksforskriften § 47 og dykkeforskriften § 9A. I korthet går reglene ut på at EØS-borgere skal søke Arbeidstilsynet om tillatelse til å bruke visse typer arbeidsutstyr (dvs. utstyr som nevnt i bruksforskriften § 49) og til å utføre dykkearbeid. Tillatelse skal gis dersom søkeren fremlegger:

- enten det kompetansebevis som kreves for bruk av det aktuelle arbeidsutstyret/dykkearbeidet i et EØS-land, eller 

- dokumenterte kvalifikasjoner tilegnet i et EØS-land, og som gir den samme sikkerhet som følger av bruksforskriften/dykkeforskriften.

Det stilles videre krav om at søknader om godkjenning av yrkeskvalifikasjoner skal behandles innen fire måneder.

 

Overfor departementet opplyser Arbeidstilsynet at søknader om godkjenning etter bruksforskriften i all hovedsak godkjennes, og at det bare helt unntaksvis forekommer avslag. Hva gjelder søknader om godkjenning etter dykkeforskriften opplyser Arbeidstilsynet at de fleste søknadene i dag innvilges, men at det i enkelte tilfeller er gitt tillatelser i lavere klasse enn omsøkt, samt at det også har forekommet enkelte avslag.

 

ESA (EØS-avtalens overvåkningsorgan) har påpekt overfor Kunnskapsdepartementet (som ansvarlig departement for implementering av direktivet) at det synes å være visse mangler ved gjennomføringen av direktivet i Norge. Kunnskapsdepartementet har derfor bedt fagdepartementene om å gjennomgå aktuelt regelverk for å sikre at direktivet er rett implementert.

 

Arbeidsdepartementet er kommet til at det er nødvendig med visse endringer i bruksforskriften og dykkeforskriften. Det må for det første tas inn visse regler om saksbehandlingen, dvs. bestemmelser om saksbehandlingsfrister og klageadgang.  Videre må det vedtas bestemmelser om en viss adgang for EØS-borgere til å gjennomføre såkalt ”egnethetsprøve” eller ”prøveperiode”. Departementet vil for ordens skyld påpeke at det, på bakgrunn av Arbeidstilsynets godkjenningspraksis referert ovenfor, ikke er grunn til å tro at de nye reglene vil få særlig betydning i praksis.

 

Selv om reglene i stor grad er overlappende, skiller direktivet mellom yrkesgodkjenning av EØS-borgere som skal arbeide midlertidig i vertsstaten, og yrkesgodkjenning ved etablering i vertstaten.  Vi foreslår å gjennomføre samme systematikk i våre forskrifter. Praktisk foreslår departementet at bruksforskriften § 47 sjette og syvende ledd oppheves og blir erstattet av ny § 47A om yrkesgodkjenning ved etablering i Norge og ny § 48A om godkjenning ved midlertidig arbeid i Norge. Tilsvarende foreslås en omformulert § 9A i dykkeforskriften om godkjenning ved etablering i Norge og ny § 9B om godkjenning ved midlertidig arbeid.

 

Gjeldende § 9A i dykkeforskriften krever søknad hvor søker skal utøve yrker som beskrevet i § 9 (krav til dokumentert sikkerhetsopplæring ved dykking), § 10 (særbestemmelse om dykkerassistenter) og § 11 (særbestemmelse om dykkerledere). Når det gjelder dagens henvisninger til §§ 10 og 11, anser departementet disse som overflødige. Disse bestemmelsene oppstiller krav til ”arbeidsgiver” – og ikke til den enkelte søker. For at søkere skal kunne utøve yrker som dykkerassistent og dykkeleder, kreves det uansett at de er godkjent som dykkere etter § 9. Det er derfor kun nødvendig å henvise til § 9, og de øvrige henvisningene er derfor utelatt i forslaget.

 

1.        Nærmere om endringsforslagene

1.1.  Krav om godkjenning av yrkeskvalifikasjoner for EØS-borgere som skal etablere seg i Norge

Direktivet inneholder særskilte bestemmelser som gjelder EØS-borgere som skal etablere seg i annen EØS-stat. Dette er hovedsakelig regulert i direktivets artikkel 13 og 14, hvor det fremgår at kontroll av yrkeskvalifikasjoner skal skje innen visse tidsrammer. Av direktivet artikkel 51 nr. 2 fremkommer det at vedtak skal treffes innen fire måneder. Videre følger det at tidligere yrkeserfaring etter visse forutsetninger skal gi rett til å utøve yrket. Det fremgår også at dersom opplæringen søkeren har gjennomgått er vesentlig ulik opplæringen i Norge, kan søkeren velge om vedkommende vil bevise fullgode kvalifikasjoner ved å fullføre en ”prøveperiode” eller avlegge en ”egnethetsprøve”, før tillatelse eventuelt gis. ”Prøveperiode” er definert i direktivet artikkel 3 nr. 1 bokstav g, hvor det hovedsakelig fremgår at dette innebærer at søkeren for en periode utfører arbeid under oppsyn av en kvalifisert utøver. I direktivet artikkel 3 nr. 1 bokstav h defineres ”egnethetsprøve” i hovedsak som en prøve søkeren gjennomfører for å bevise sine yrkesmessige kunnskaper med sikte på å vurdere søkerens evne til å utøve et lovregulert yrke.

 

Av direktivets artikkel 14 nr. 2 fremgår det at der en medlemsstat med hensyn til et gitt yrke anser at det er nødvendig å fravike tjenesteyters rett til å velge mellom egnethetsprøve og prøveperiode, skal Kommisjonen motta grunngitt forhåndsvarsling (for Norges vedkommende ESA), samt at andre medlemsstater må informeres om fraviket. Også ved søknader om godkjenning av yrkeskvalifikasjoner fra EØS-borgere som skal etablere seg i Norge, skal forholdet kunne påklages til overordnet myndighet forutsatt at det ikke fattes beslutning innen utløp av fristen, jf. direktivet artikkel 51 nr. 3.

 

Direktivet medfører behov for endringer i bruksforskriften og dykkeforskriften, ettersom det etter gjeldende forskrifter ikke følger at tidligere yrkeserfaring etter visse forutsetninger skal gi rett til å utøve yrket. Det følger heller ikke av gjeldende forskrifter at tjenesteyter, hvor opplæringen søkeren har gjennomgått er vesentlig ulik opplæringen i Norge, kan velge om vedkommende vil bevise fullgode kvalifikasjoner ved å fullføre en prøveperiode eller avlegge en egnethetsprøve, før tillatelse eventuelt gis. Det er videre behov for å presisere at forholdet skal kunne påklages til overordnet myndighet dersom det ikke fattes beslutning innen utløpet av fristene.

 

Når det gjelder dykkeforskriften, er Arbeidstilsynets faglige oppfatning at en ordning med ”prøveperiode” i mange tilfeller ikke kan anses å være helse- og sikkerhetsmessig forsvarlig, samt at det rent praktisk vil kunne by på vanskeligheter å få gjennomført en slik ordning. Arbeidstilsynet legger derfor til grunn at tjenesteyter i disse tilfellene kun bør gis mulighet til å gjennomføre en egnethetsprøve. Arbeidstilsynet mener således at det er grunnlag for å benytte unntaksmuligheten i direktivet. Departementet legger Arbeidstilsynets faglige vurdering til grunn, og tar sikte på å forhåndsvarsle ESA som påkrevet, og utkast til slikt varsel følger vedlagt. For dykking foreslås det derfor kun å etablere en egnethetsprøve, ikke en ordning med prøveperiode.

 

Parallelt med denne høringen arbeider Arbeidstilsynet med å fastsette de nærmere rammene for gjennomføring av egnethetsprøve og prøveperiode, slik at dette skal være på plass ved fastsettelsestidspunktet.

 

Arbeidstilsynet vil også – innenfor direktivets rammer – vurdere behovet for å innføre gebyr for gjennomføring av egnethetsprøve og/eller prøveperiode. Dette er foreløpig ennå ikke avklart, og departementet vil parallelt med høringen eventuelt vurdere om det er nødvendig å innta slik hjemmel i forskriftene.

 

Når det gjelder saksbehandlingsfristene i direktivet, er både gjeldende bruksforskrift og dykkeforskrift i tråd med disse. Det følger av bruksforskriften § 47 syvende ledd og dykkeforskriften § 9A tredje ledd at slike vedtak skal treffes innen fire måneder. Her er det altså kun tale om en videreføring av gjeldende rett.

 

Det vises til vedlagte forskriftsutkast.

1.2.  Krav om godkjenning av kvalifikasjoner for EØS-borgere som skal arbeide midlertidig i Norge

Direktivet inneholder bestemmelser om ytelse av tjenester av midlertidig karakter. Artikkel 7 nr. 4 fastsetter at kontroll av faglige kvalifikasjoner som nevnt i bestemmelsen, skal foregå innen visse tidsrammer. Vedtak må treffes innen to måneder. Videre fremgår det at arbeidet i visse tilfeller kan utføres, dersom det ikke foreligger noen reaksjon fra vedkommende myndighet innen de gitte frister. Det følger av artikkelen at vertsstaten, hvor opplæringen søkeren har gjennomgått er vesentlig ulik opplæringen i Norge, forpliktes til å gi søkeren tilbud om ved egnethetsprøve å vise at vedkommende innehar nødvendige kvalifikasjoner. Direktivet inneholder også i artikkel 51 nr. 3 en bestemmelse om at dersom det ikke fattes beslutning innen utløp av fristen, skal forholdet kunne påklages i henhold til nasjonal lovgivning.

 

Direktivet medfører behov for endringer i bruksforskriften og dykkeforskriften, ettersom forskriftene ikke er i samsvar med direktivets bestemmelser om saksbehandlingsfrister, virkninger av for sen saksbehandling, at tidligere yrkeserfaring etter visse forutsetninger skal gi rett til å utøve yrket og plikt til i visse tilfeller å tilby egnethetsprøve. Det eksisterer heller ikke noen formelle regler om klagerett til overordnet myndighet hvor det ikke fattes beslutning innen fristene. Dette må derfor også reguleres spesielt i bruksforskriften og dykkeforskriften.

 

Arbeidstilsynet vil parallelt med høringen fastsette de nærmere retningslinjer for gjennomføring av egnethetsprøve.

 

Også for de midlertidige arbeidende, vil spørsmålet om eventuelt gebyr for gjennomføring av egnethetsprøve bli vurdert nærmere.

 

2.        Administrative og økonomiske konsekvenser

Basert på erfaringene ved Arbeidstilsynets godkjenningspraksis i dag, vil forslaget ventelig ha begrenset praktisk betydning. Endringene vil ha noe konsekvenser for saksbehandlingen innad i Arbeidstilsynet, hvor Arbeidstilsynet skal behandle søknader om godkjenning av EØS-borgeres yrkeskvalifikasjoner, da søknader fra EØS-borgere som skal arbeide midlertidig i Norge må saksbehandles noe raskere.

 

Forslaget kan innebære at søkere som skal gjennomføre egnethetsprøve og/eller prøveperiode kan bli pålagt et mindre gebyr, som omtalt nærmere ovenfor.

 

3.        Høringsfrist

På bakgrunn av videre oppfølging ift. ESA er det nødvendig med noe kortere høringsfrist enn vanlig. Vi ber om eventuelle merknader til forslaget innen mandag
13. september 2010
.

 

Merknadene bes sendt til:

 

Arbeidsdepartementet

Postboks 8019 Dep

0030 Oslo,

eller elektronisk til postmottak@ad.dep.no.

 

 

 

 

Vi ber høringsinstansene vurdere og eventuelt forelegge saken for underliggende etater, foreninger m.v.

 

 

Med hilsen

 

 

Rune Ytre-Arna (e.f.)

avdelingsdirektør

                                                                                          Martin Heidar

                                                                                          rådgiver

 

 

Vedlegg:

Høringsliste

Forskriftsutkast

Utkast til notifikasjon til ESA vedr. dykking

Utdrag av relevante bestemmelser i direktivet

 

 

 

Kopi:

Arbeidstilsynet

Petroleumstilsynet

 

 • Akademikerne
 • Arbeidsgiverforeningen Spekter
 • Arbejdstilsynet
 • Arbetsmiljöverket
 • Arbeidsministeriet, Arbetarskyddsavdelingen
 • Bedriftsforbundet
 • Bergen Brannvesen
 • Bergen Sjøfartsmuseum, UiB v/ Arild Marøy Hansen
 • BNL Byggnæringens Landsforening
 • DSB
 • Fagforbundet
 • Forsvarsdepartementet
 • Entreprenørforeningen – Bygg og anlegg
 • Global Underwater Explorers
 • Handels- og servicenæringens hovedorganisasjon
 • Havforskningsinstituttet
 • Helsetilsynet
 • HiB/Dykkerutdanningen (DU)
 • HMS - faglig forum
 • IANTD Nordic
 • Justisdepartementet
 • KNM Tordenskjold Dykker- og froskemannsskolen
 • Kunnskapsdepartementet
 • Kommunenes Sentralforbund
 • Landsorganisasjonen i Norge
 • Nasjonalt folkehelseinstitutt
 • Nasjonalt Kompetansesenter for Hyperbar- og Dykkemedisin Haukeland Universitetssykehus
 • NITO
 • Noomas AS
 • Norges Bondelag
 • Norges Dykkeforbund
 • Norges Skogeierforbund
 • Norsk Arbeidsmandsforbund (NAF) (Veidekke AS) Avd 6 Vest
 • Norsk Bonde- og Småbrukarlag
 • Norsk Bransjeforening for Undervannsentreprenører (NBU)
 • Norsk Grottedykkerforbund
 • Norsk Institutt for vannforskning
 • Norsk RedningsdykkerForum
 • Norsk Transportarbeiderforbund
 • Norsk Undervanns Institutt (NUI)
 • Norsk Yrkesdykkerskole (NYD)
 • Nærings- og handelsdepartementet
 • Næringslivets Hovedorganisasjon
 • Næringslivets sikkerhetsorganisasjon
 • PADI Nordic
 • Petroleumstilsynet
 • Rederienes Landsforening
 • Regional komité for forskningsetikk Universitetet i Bergen
  Det medisinske fakultet
 • SGS Samarbeidsgruppen for Sertifiseringsorganer
 • Skogbrukets landsforening
 • Statens arbeidsmiljøinstitutt
 • Klima- og forurensningsdirektoratet
 • Stiftelsen Bergens Sjøfartsmuseum
 • Tekna
 • Tromsø Brann- og redningstjeneste
 • Unio
 • Vinnueftirlit Ríkisins
 • Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund
Til toppen