Høring - gratis prevensjon til unge kvinner 16 t.o.m 19 år - innføring av positiv liste for refusjon fra trygden for hormonelle prevensjonsmidler fra 01.09.05 - overgangsordning

Høringsfrist 15. juni 2005

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist:

Vår ref.:

Høringsinstanser

Deres ref

Vår ref

Dato

200501292-/SJ

02.05.2005

Utkast til rundskriv om innføring av positivliste for trygderefusjon for hormonelle prevensjonsmidler til kvinner 16 til og med 19 år - forslag til endring i forskrift av 27. april 1998 nr. 455 om rekvirering og utlevering av legemidler fra apotek – overgangsordning - kommentarrunde

Vedlagt oversendes utkast til rundskriv om ovennevnte sak og forslag til endring i ovennevnte forskrift. Endringsforslagene innebærer at trygderefusjon for p-piller utvides til å gjelde hormonelle prevensjonsmidler, ikke kun i pilleform. Videre foreslås innført en såkalt positiv liste for hvilke legemiddelutgifter det ytes full dekning for. Forskriftsendringen er kun en mindre korrigering.

Ordningen gratis prevensjon
Ved behandlingen av St.prp.nr. 1 (2001-2002) for budsjettermin 2002 sluttet Stortinget seg til forslaget om at unge kvinner i alderen 16 til og med 19 år skal få gratis p-piller som tiltak for å forebygge uønsket svangerskap og abort blant unge jenter. Målsettingen er å forebygge tenåringsgraviditeter. Tiltaket trådte i kraft 1. januar 2002, og gjelder rekvirering av p-piller til denne aldersgruppen fra leger, og fra 1. juni 2002 også fra helsesøstre og jordmødre, jf. rundskriv I-3/2002 Forebygging av uønsket svangerskap og abortRetningslinjer for helsesøstres og jordmødres rett til å rekvirere prevensjonsmidler til unge kvinner i alderen 16 til og med 19 år. Jordmødre og helsesøstre kan rekvirere legemidler iht. særskilt liste fastsatt av Statens legemiddelverk, jf. forskrift om rekvirering og utlevering av legemidler fra apotek § 2-5.

Innføring av positivliste fra 1. september 2005 – overgangsordning
Ordningen med gratis p-piller utvides til å omfatte refusjon for hormonelle prevensjonsmidler dersom disse står på positivlisten. Hormonelle prevensjonsmidler kan være p-piller, p-plaster, p-ring, p-sprøyte og lignende.

Økningen i utgiftene over folketrygden til ordningen med gratis p-piller for kvinner i aldersgruppen 16 til og med 19 år, har vært betydelig siden 2002. I 2002 ble det refundert fra trygden ca 16 mill. kroner til p-piller. Trygdeutgiftene i 2004 var på ca 25 mill. kroner. Ut fra prinsippet om kostnadseffektivt legemiddelbruk, dvs å ikke bruke legemidler som er dyrere enn nødvendig, og samtidig opprettholde medisinsk faglig forsvarlighet, foreslås det å innføre fra 1. september 2005 en positivliste for hormonelle prevensjonsmidler som refunderes fra trygden for den aktuelle aldersgruppen. Utgifter til prevensjonsmidler som ikke er oppført på listen vil ikke dekkes.

Overgangsordning
Resepter på hormonelle prevensjonsmidler er gyldige i tre år. Derfor foreslås en overgangsordning som innebærer at utgifter knyttet til resepter for hormonelle prevensjonsmidler utstedt før 1. september 2005 etter nåværende ordning kan dekkes frem til årsskiftet, Nye resepter utstedt etter 1. september omfattes av positivlisten. Det vil si at kun preparater som står på positivlisten vil være gratis for brukeren. Andre rekvirerte prevensjonsmidler må betales i sin helhet av brukeren.

Utkast til endring av forskrift
I forskrift 27. april 1998 nr. 455 om rekvirering og utlevering av legemidler fra apotek § 2-5 annet ledd kreves det at helsesøster/jordmor har gjennomført etterutdanningskurs for å ha rekvireringsrett på p-piller etter særskilt liste fastsatt av Statens legemiddelverk.

Høgskoler med helsesøster- og/eller jordmorutdanning har siden høsten 2002 gitt tilbud om etterutdanning i temaene samliv, seksualitet og prevensjon til helsesøstre og jordmødre som ønsker å ha rekvireringsrett, jf. rundskriv I-3/2002. De berørte høgskolene har nå integrert temaene samliv, seksualitet og prevensjon i de ordinære videreutdanningene for helsesøstre og jordmødre. Høgskolene kan fortsatt i samråd med Sosial- og helsedirektoratet arrangere etterutdanningskurs for helsesøstre og jordmødre som ikke har hatt disse temaene integrert i sin videreutdanning og/eller som tilbud om ajourføringskurs. Som følge av disse endringene er det ønskelig å endre benevnelsen på utdanningen i ovennevnte forskrift fra særskilt etterutdanningskurs til relevant utdanning. Se vedlagte utkast. Høgskolene bes opplyse i sine svarbrev hit hvordan ovennevnte temaer er integrert i videreutdanningene.

Eventuelle kommentarer til endringsforslagene bes sendt departementet innen 15. juni d.å.

Med hilsen

Lisbeth Hårstad
avdelingsdirektør

Sissel Jacobsen
rådgiver

Høringsnotatet – utkast til rundskriv finner du her (pdf.format)

Alliance UniChem AS
Apokjeden AS
Den Norske Jordmorforening
Den norske lægeforening
Farmasiforbundet
Forbrukerrådet
Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon
Høgskolen i Akershus, Avdeling for sykepleierutdanning
Høgskolen i Bergen, Avdeling for helse- og sosialfag
Høgskolen i Sør-Trøndelag, Avdeling Helse- og sosialfag
Høgskolen i Telemark, Helse- og sosialfag
Høgskolen i Tromsø, Avdeling for helsefag
Kommunenes Sentralforbund
Konkurransetilsynet
Legemiddelindustriforeningen
Menighetssøsterhjemmets høgskole, Helsesøsterutdanningen
Nasjonalt folkehelseinstitutt (Folkehelseinstituttet)
Rikstrygdeverket
Norges Apotekerforening
Norges Farmaceutiske Forening
Norsk Industiforening for Generiske Legemidler (NIGeL)
Norsk Sykepleierforbund
Sintef Helse, avdeling for epidemiologisk forskning
Sosial- og helsedirektoratet
Statens autorisasjonskontor
Statens helsetilsyn
Statens legemiddelverk
Universitetet i Bergen, Det medisinske fakultet
Universitetet i Oslo, Det medisinske fakultet
Universitetet i Oslo, Farmasøytisk institutt
Universitetet i Oslo, Institutt for farmakoterapi
Universitetet i Stavanger, Helse- og sosialfag
Universitetet i Tromsø, Det medisinske fakultet
Universitetet i Tromsø, Farmasøytisk institutt
Universitetet i Trondheim, Det medisinske fakultet
Vitusapotek