Høring - Handlingsplan for økt kvinneandel i marin sektor - forslag fra en arbeidsgruppe

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 15.11.2007

En arbeidsgruppe bestående av representanter fra Norges Fiskarlag, Fiskesalgslagenes samarbeidsråd, Fiskeri- og havbruksnæringens landsforening, Landsorganisasjonen, Norske Sjømatbedrifters Landsforening, Norges Fiskarkvinnelag, Barne- og likestillingsdepartementet og Fiskeri- og kystdepartementet har utarbeidet en handlingsplan for økt kvinneandel i marin sektor.

Vi vil med dette sende forslaget fra arbeidsgruppen til handlingsplan for økt kvinneandel i marin sektor på åpen offentlig høring. Rapporten kan lastes ned her.

Intensjonen med høringen er å forankre dette arbeidet bredt i næringen, også gjennom å høre de etater og organisasjoner som ikke har deltatt direkte i arbeidet. Fiskeri- og kystdepartementet ser det som viktig at alle aktuelle virksomheter har et eierforhold til arbeidet med å øke andelen kvinner i marin sektor, og at handlingsplanen forankres som et verktøy i dette arbeidet. Fiskeri- og kystdepartementet vil i samråd med næringens organisasjoner ta stilling til den videre oppfølgingen etter høringen.

Vi ber om høringsinstansenes eventuelle merknader til planen, særlig med vekt på mål, tiltak og videre oppfølging. Høringssvarene sendes til departementet enten som brev eller e-post til: postmottak@fkd.dep.no innen 15. november 2007.

Med hilsen

Arne Benjaminsen
ekspedisjonssjef

Anne-Mari Voll
rådgiver