Høring - Handlingsplan for økt kvinneandel i marin sektor - forslag fra en arbeidsgruppe

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 15.11.2007

En arbeidsgruppe bestående av representanter fra Norges Fiskarlag, Fiskesalgslagenes samarbeidsråd, Fiskeri- og havbruksnæringens landsforening, Landsorganisasjonen, Norske Sjømatbedrifters Landsforening, Norges Fiskarkvinnelag, Barne- og likestillingsdepartementet og Fiskeri- og kystdepartementet har utarbeidet en handlingsplan for økt kvinneandel i marin sektor.

Vi vil med dette sende forslaget fra arbeidsgruppen til handlingsplan for økt kvinneandel i marin sektor på åpen offentlig høring. Rapporten kan lastes ned her.

Intensjonen med høringen er å forankre dette arbeidet bredt i næringen, også gjennom å høre de etater og organisasjoner som ikke har deltatt direkte i arbeidet. Fiskeri- og kystdepartementet ser det som viktig at alle aktuelle virksomheter har et eierforhold til arbeidet med å øke andelen kvinner i marin sektor, og at handlingsplanen forankres som et verktøy i dette arbeidet. Fiskeri- og kystdepartementet vil i samråd med næringens organisasjoner ta stilling til den videre oppfølgingen etter høringen.

Vi ber om høringsinstansenes eventuelle merknader til planen, særlig med vekt på mål, tiltak og videre oppfølging. Høringssvarene sendes til departementet enten som brev eller e-post til: postmottak@fkd.dep.no innen 15. november 2007.

Med hilsen

Arne Benjaminsen
ekspedisjonssjef

Anne-Mari Voll
rådgiver

Høringsinstanser til Handlingsplan for økt kvinneandel i marin sektor – forslag fra en arbeidsgruppe bestående av representanter fra    

 1. Barne- og likestillingsdepartementet
 2. Kunnskapsdepartementet
 3. Nærings- og handelsdepartementet
 4. Arbeids- og inkluderingsdepartementet
 5. Kommunal- og regionaldepartementet
 6. Utdanningsdirektoratet
 7. Likestillings- og diskrimineringsombudet Pb. 8048 Dep, 0031 Oslo
 8. Fiskeridirektoratet 
 9. Kystdirektoratet 
 10. Havforskningsinstituttet
 11. Nasjonalt institutt for ernærings- og sjømatforskning
 12. Næringslivets Hovedorganisasjon
 13. Fiskeri- og havbruksnæringens landsforening
 14. Landsorganisasjonen
 15. Sjømannsforbundet
 16. Fellesforbundet
 17. Norsk nærings- og nytelsesmiddelarbeiderforbund
 18. Norske Sjømatbedrifters Landsforening
 19. Sametinget
 20. Norsk sjøoffisersforbund
 21. Norges Rederiforbund
 22. Norges Fiskarlag
 23. Norges Kystfiskarlag
 24. Fiskarkvinnelaget
 25. Norges råfisklag
 26. Sunnmøre og Romsdal fiskesalslag
 27. Norges sildesalgsalgslag
 28. Vest-Norges fiskesalslag
 29. Rogaland fiskesalgslag
 30. Skagerrakfisk
 31. Fiskekjøpernes forening
 32. Kilden, Grensen 5, 0159 Oslo
 33. Fredrikkes Hage, Finsås, 7760 Snåsa
 34. FOSFOR
 35. OK for fiskeri og havbruk i Sogn og Fjordane
 36. OK for fiskeri og havbruk i Midt-Finnmark
 37. OK for fiskerifagene i Hordaland
 38. OK for fiskeri- og sjøfartfag i Nordmøre og Romsdal
 39. OK for fiskerinæringa i Midtre-Nordland
 40. Opplæringskontorene i fiskeri- og havbruksfag, Hammerfest
 41. OK Austevoll
 42. OK for fiskerinæringa i Helgeland
 43. OK for fiskerinæringa i Troms
 44. Fiskerifaglig opplæringskontor for Rogaland/Skagerak
 45. Norges forskningsråd 
 46. Innovasjon Norge 
 47. Finnmark fylkeskommune
 48. Troms fylkeskommune
 49. Møre og Romsdal fylkeskommune
 50. Nordland fylkeskommune
 51. Nord-Trøndelag fylkeskommune
 52. Sør-Trøndelag fylkeskommune
 53. Sogn og Fjordane fylkeskommune
 54. Hordaland fylkeskommune
 55. Rogaland fylkeskommune
 56. Telemark fylkeskommune
 57. Aust-Agder fylkeskommune
 58. Vest-Agder fylkeskommune
 59. Akershus fylkeskommune
 60. Vestfold fylkeskommune
 61. Østfold fylkeskommune
 62. Kommunesektorens interesse- og arbeidsgiverorganisasjon
 63. Kvinneuniversitet Nord, 8066 Nordfjord
 64. Kvinneuniversitetet på Løten, Pb. 130, 2340 Løten
 65. Universitetet i Oslo 
 66. Universitetet i Bergen 
 67. NTNU  
 68. Universitetet i Tromsø  
 69. Høgskolen i Bodø 
 70. Høgskolen i Sogn og Fjordane 
 71. Høgskolen i Finnmark 
 72. Høgskolen i Ålesund 
 73. Høgskolen i Vestfold 
 74. Høgskolen i Haugesund 
 75. Bygdeungdomslaget
 76. Vox 
 77. YS

Til toppen