Høring - Helseberedskap ved miljø- og kjemikaliehendelser mv.

Helse- og omsorgsdepartementet sender med dette på høring forslag til endringer i regelverket for helseberedskapen.

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 25.01.2016

 

 

 

 

 

 

Vår ref.: 15/3811

Helse- og omsorgsdepartementet sender med dette på høring forslag til endringer i regelverket for helseberedskapen.

I høringsnotatet foreslås en presisering av kravene til kommunenes beredskap for miljørettet helsevern. Formålet er å sikre en bedre beredskap ved miljøhendelser som kan ha konsekvenser for liv og helse. Forslagene følger opp erfaringsrapporten fra DSB etter Vest Tank-ulykken, folkehelseloven §§ 28 og 29 og Seveso III-direktivet (2012/18/EU). Det foreslås at forskrift om miljørettet helsevern stiller nærmere krav til kommunenes ROS-analyse, plikt til å vurdere kapasitet og kompetanse til å håndtere mulige hendelser, og plikt til å innhente bistand ved behov. Folkehelseinstituttet har etter folkehelseloven § 25 plikt til å bistå kommuner ved eksponering for helseskadelige miljøfaktorer. Det foreslås at kommunene får plikt til å varsle Folkehelsinstituttet ved helsetrusler som er uvanlig eller uventet for tid og sted, kan forårsake vesentlig sykdom eller død, eller har rask og ukontrollert sykdomsspredning. 

Høringsnotatet inneholder også et forslag om beredskapsregistre. Forslaget til lovendring vil gjøre det mulig å etablere beredskapsregistre med helseopplysninger raskt. Beredskapsregistre skal kunne etableres der det er nødvendig å systematisere helseopplysninger for å få oversikt over og kunnskap for iverksetting av tiltak i en beredskapssituasjon.

Hendelser og helsetrusler kjenner ikke landegrenser. Norge tar del i blant annet WHOs Internasjonale helsereglement IHR som omfatter alle typer helsetrusler uavhengig av årsak. Det er behov for å endre forskrift om varsling av og tiltak ved alvorlige hendelser av betydning for internasjonal folkehelse (IHR-forskriften) for å inkludere hendelser som har andre årsaker enn smittsomme sykdommer. Det foreslås også at Europaparlaments- og rådsbeslutning 1082/2013/EU innarbeides i IHR-forskriften.

Departementet foreslår videre endringer i regelverket som kan sikre beredskapen mot Middle East Respiratory Syndrome (MERS). Dette er en ny alvorlig systemisk sykdom som foreslås tatt inn i melde- og varslingssystemet MSIS, og som en allmennfarlig smittsom sykdom etter smittevernloven.

Høringsfrist

Departementet har innført en ny løsning for høringsuttalelser. Høringsuttalelser kan avgis digitalt på denne siden. Høringsinstanser kan registrere seg, mellomlagre en uttalelse og laste opp vedlegg. Høringsinstansene kan også sende inn høringssvar uten å registrere seg. Alle kan avgi høringsuttalelse. Alle uttalelser er offentlige etter offentleglova og blir publisert, med mindre høringssvaret inneholder taushetsbelagt informasjon.

Vi ber høringsinstansene videreformidle høringsnotatet til relevante underliggende organer og eventuelt andre aktører dersom disse mangler på høringslisten.

Høringsfrist er 25. januar 2016.

Eventuelle spørsmål i anledning høringen kan rettes til fagdirektør Ragnhild Spigseth på e-post rags@hod.dep.no eller telefon 22 24 87 07.

 Med vennlig hilsen                                                           

Elin Anglevik (e.f.)
avdelingsdirektør

                                                                                          Ragnhild Spigseth
                                                                                          fagdirektør

 

Departementene
Landets fylkeskommuner
Landets fylkesmenn/Sysselmannen på Svalbard
Landets kommuner

Landets arbeids- og miljømedisinske avdelinger
Landets helseforetak
Landets private sykehus
Landets regionale helseforetak
Landets universiteter

Akademikerne
Arbeids- og miljømedisinsk avdeling UNN
Asker og Bærum brannvesen IKS
Avinor AS
Bergen brannvesen
Bellona
Brannvesenet i Tromsø
Datatilsynet
Den nasjonale forskningsetiske komitè for medisin (NEM)
Den norske legeforening
Direktoratet for nødkommunikasjon
Direktoratetet for samfunnssikkerhet og beredskap, DSB
Fiskeridirektoratet
Forsvarets forskningsinstitutt
Forum for kommunale planleggere
Forum for miljø og helse
Gjøvikregionen Helse- og miljøtilsyn
Helsedirektoratet
Helse og miljøtilsyn Salten IKS
Institutt for allmenn- og samfunnsmedisin
Kommunenes Sentralforbund, KS
Kreftforeningen
Kreftregisteret
Kristiansandsregionen brann og redning IKS
Kystverket
Landsorganisasjonen i Norge (LO)
Mattilsynet
Miljødirektoratet
Miljøretta helsevern Haugaland
Miljørettet helsevern i Indre Østfold IKS
Miljørettet helsevern i Grenland
Miljørettet helsevern i Hallingdal
Miljørettet helsevern i Vestfold, Re kommune
Miljørettet helsevern på Fosen
Nasjonal behandlingstjeneste for CBRNe-medisin, OUS HF
Nasjonalforeningen for folkehelsen
Nasjonalt folkehelseinstitutt
Nasjonalt kompetansesenter for helsetjenestens kommunikasjonsberedskap (KoKom)
Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten
Nedre Romerrike brann- og redningsvesen IKS
Norges Brannskole
Norges forskningsråd
Norges miljøvernforbund
Norges Røde Kors
Norsk Industri
Norsk Institutt for Vannforskning (NIVA)
Norsk Institutt for Luftforskning (NILU)
Norsk forening for Folkehelse (Folkehelseforeningen)
Norsk Oljevernforening for Operatørselskap
Norsk Olje og Gass
Norsk Sykepleierforbund
Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO)
Næringslivets sikkerhetsorganisasjon (NSO)
Oslo brann- og redningsetat
Personvernnemnda
Petroleumstilsynet
Politidirektoratet
Regional komité for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk midt
Regional komité for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk nord
Regional komité for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk sør-øst
Regional komité for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk vest
Regjeringsadvokaten
Rogaland Brann og Redning IKS
SINTEF-Helse
Sjøfartsdirektoratet
Statens arbeidsmiljøinstitutt (STAMI)
Statens helsetilsyn
Statens legemiddelverk
Statens strålevern
Statistisk sentralbyrå
Statoil ASA
Stortingets ombudsmann for forvaltningen
Tekna
Toll- og avgiftsdirektoratet
Trøndelag brann- og redningstjeneste IKS
UNIO
Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund (YS)