Høring - Hvitebok om EUs transportpolitikk fram mot 2050

Europakommisjonen la mandag 28. mars 2011 fram ”Veikart til et helhetlig europeisk transportområde: Hvitbok om konkurransedyktig og bærekraftig transport”.

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 13.05.2011

Hvitboken er et overordnet policydokument som setter rammene for europeisk transportpolitikk frem mot 2050 og legger føringer for konkrete regelverksinitiativ som vil bli fremmet de neste 10 årene. Målet er å opprette ett felles europeisk transportområde, uten barrierer mellom transportformene og de nasjonale systemene.

Samferdselsdepartementet har utformet et innspill fra Norge som ble oversendt Rådet og Europaparlamentet. Til grunn for dette ble det invitert til innspill fra sektorer og aktører som er involvert i ulike aspekter av transportpolitikken (se menypunktet Høringsuttalelser).

Les det norske innspillet her (pdf)

Se også en respons fra Europakommisjonens visepresident Siim Kallas på den norske kommentaren (pdf)

Vår ref.: 10/1988-KD

Europakommisjonen la mandag 28. mars 2011 fram ”Veikart til et helhetlig europeisk transportområde: Hvitbok om konkurransedyktig og bærekraftig transport”

Hvitboken er et overordnet policydokument som setter rammene for europeisk transportpolitikk frem mot 2050 og legger føringer for konkrete regelverksinitiativ som vil bli fremmet de neste 10 årene. Målet er å opprette ett felles europeisk transportområde, uten barrierer mellom transportformene og de nasjonale systemene. Dekarbonisering av transportsektoren er et overgripende mål. 10 etappemål skal bidra til at CO2 utslipp fra transport skal reduseres med 60 prosent innen 2050. Europakommisjonen definerer ulike mål etter hvilke type reiser det er snakk om. Det skilles mellom reiser i byområdene, mellom byområdene og langdistanse (inkludert interkontinental godstransport, luftfart og skipsfart).

Se: pressemelding fra EU-kommisjonen av 28. mars 2011 og hvitboken med tilhørende dokumenter

Samferdselsdepartementet vil utforme et innspill fra Norge som vil oversendes til Rådet og Europaparlamentet. Til grunn for dette ønskes innspill fra sektorer og aktører som er involvert i ulike aspekter av transportpolitikken.

Departementet ber om innspill senest fredag 13.mai 2011 til postmottak@sd.dep.no

Vi legger til at Samferdselsdepartementet i et eget brev datert 08.04.2011 har invitert til et informasjonsmøte om hvitboken for transportnæringene og andre berørte aktører i Regjeringskvartalet, Oslo, mandag 9. mai 2011.

Med hilsen

Kjell Rosanoff e.f. - Kristin Dahle

Les høringsbrevet som pdf

Invitasjon til informasjonsmøte (pdf)


 

Likelydende brev sendt til:     

Arbeidsgiverforeningen Spekter
Avinor AS
Bellona
Board of Airlines Representatives in Norway - BARIN
Bring Cargo AS
CargoLink AS
CargoNet AS
Det norske maskinistforbund
Det Norske Veritas
Elbil Norge AS
Finansdepartementet
Fiskeri og havbruksnæringens landsforening
Fiskeri- og kystdepartementet
Flytoget AS
Fraktefartøyenes Rederiforening
Framtiden i våre hender
Green Cargo AB
Hector Rail AB
ITS Norge
Jernbaneverket
Justis- og politidepartementet
KS - Kommunesektorens interesse- og arbeidsgiverorganisasjon
Landsorganisasjonen i Norge
Logistikk- og transportindustriens landsforening
Luftfartstilsynet
Malmtrafikk AS
Maritimt Forum
Miljøverndepartementet
Natur og Ungdom
Naturvernforbundet - Oslo og Akershus
NHO Transport
Nobio
Norges Automobil-Forbund
Norges Lastebileier-Forbund
Norges Rederiforbund
Norges Taxiforbund
Norges Turbileierforbund
Norsk Flyoperatør Forbund
Norsk Havneforening
Norsk Jernbaneforbund
Norsk lokomotivmannsforbund
Norsk Sjømannsforbund
Norsk Sjøoffisersforbund
Norsk Transportarbeiderforbund
Notodden Lufthavn AS
NSB AS
NSB Gjøvikbanen AS
Nærings- og handelsdepartementet
Næringslivets Hovedorganisasjon - Luftfart
Olje- og energidepartementet
Opplysningsrådet for Veitrafikken
Peterson Rail AB
Railcare Tåg AB
Rederienes Landsforening
Rygge Sivile Lufthavn AS
Sandefjord Lufthavn AS
SJ AB
Skien Lufthavn AS
Statens jernbanetilsyn
Sunnhordland Lufthavn AS
Transportbrukernes Fellesorganisasjon
Transportøkonomisk institutt
TX Logistikk AB
Tågåkeriet i Bergslagen AB
Utenriksdepartementet
Vegdirektoratet
Verdens Naturfond. WWF Norge
YS
Zero Emission Resource Organisation
Ørland Lufthavn

Til toppen