Høring - innføring av overtredelsesgebyr mv. i flere lover med folkehelseformål mv.

Helse- og omsorgsdepartementet sender med dette forslag om innføring av overtredelsesgebyr i en rekke lover der folkehelseformål er eneste eller ett av flere formål, på høring.

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 31.08.2017

Vår ref.: 16/1282 og 17/2389

Helse- og omsorgsdepartementet sender med dette forslag om innføring av overtredelsesgebyr i en rekke lover der folkehelseformål er eneste eller ett av flere formål, på høring.

Det foreslås å innføre overtredelsesgebyr for overtredelser av handlingsnormer i følgende lover:

 • Alkoholloven
 • Atomenergiloven
 • Folkehelseloven (justering i eksisterende hjemmel)
 • Legemiddelloven
 • Matloven
 • Lov om medisinsk utstyr
 • Strålevernloven
 • Tobakksskadeloven

På enkelte av lovenes områder er det også foreslått forskriftsbestemmelser om hvilke handlingsnormer i forskrifter som skal kunne ilegges overtredelsesgebyr.

Forslagene til endringer i matloven er utarbeidet av de tre matdepartementene i samarbeid (Helse- og omsorgsdepartementet, Landbruks- og matdepartementet og Nærings- og fiskeridepartementet).

I tillegg til forslagene om overtredelsesgebyr, inneholder høringsnotat forslag om følgende:

 • Innføring av tvangsmulkt i atomenergiloven og en endring av tvangsmulktbestemmelsen i strålevernloven.
 • Endring i alkohollovens skjenketider når det gjelder bransjeinterne prøvesmakinger.
 • Klargjøring av ansvaret for tilsyn med forbudet mot alkoholreklame på Svalbard.
 • Endring av hjemmel for beslag og destruksjon i tobakksskadeloven.

Høringsuttalelser kan avgis digitalt på denne siden. Høringsinstanser kan registrere seg, mellomlagre en uttalelse og laste opp vedlegg. Høringsinstansene kan også sende inn høringssvar uten å registrere seg. Alle kan avgi høringsuttalelse. Alle uttalelser er offentlige etter offentleglova og blir publisert, med mindre høringssvaret inneholder taushetsbelagt informasjon.

Høringsinstansene bes vurdere om saken bør sendes til underliggende etater eller virksomheter, tilknyttede virksomheter, medlemmer e.l.

Høringsfristen er 31. august 2017.

Med hilsen

Geir Stene-Larsen (e.f.)
ekspedisjonssjef

                                                                                      Lilly Sofie Ottesen
                                                                                      avdelingsdirektør

Departementene

Sámediggi - Sametinget

Landets fylkesmenn
Sysselmannen på Svalbard

Landets fylkeskommuner

Landets kommuner
Longyearbyen lokalstyre

Arbeids- og velferdsdirektoratet
Arbeidstilsynet
Barne- ungdoms- og familiedirektoratet
Barneombudet
Datatilsynet
Det norske meteorologiske institutt
Direktoratet for arbeidstilsynet
Direktoratet for e-helse
Direktoratet for nødkommunikasjon
Direktoratet for samfunnsikkerhet og beredskap
Folkehelseinstituttet
Forbrukerombudet
Forbrukerrådet
Forsvaret
Helsedirektoratet
Justervesenet
Konkurransetilsynet
Kreftregisteret
Kystverket
Landets politidistrikt
Likestillings- og diskrimineringsombudet
Lotteri- og stiftelsestilsynet
Luftfartstilsynet
Markedsrådet
Mattilsynet
Medietilsynet
Miljødirektoratet
Nasjonal sikkerhetsmyndighet
Nasjonalt klageorgan for helsetjenesten
Norges forskningsråd
Norges vassdrags- og energidirektorat
Norsk Akkreditering
Oljedirektoratet
Patentstyret
Politidirektoratet
Regelrådet
Regjeringsadvokaten
Riksadvokaten
Riksarkivet
Riksrevisjonen
Sjøfartsdirektoratet
Skattedirektoratet
Statens arbeidsmiljøinstitutt (STAMI)
Statens helsetilsyn
Statens innkrevingssentral
Statens jernbanetilsyn
Statens landbruksforvaltning
Statens legemiddelverk
Statens strålevern
Statens vegvesen
Stortingets ombudsmann for forvaltningen
Tolldirektoratet
Utdanningsdirektoratet
Vitenskapskomiteen for mattrygghet VKM

A0 Effektiv Skadedyrkontroll
A0 Kryp Skadedyrkontroll AS
A1 Oslo skadedyrkontroll as
A1 PELIAS Norsk Skadedyrkontroll
A1 SkadedyrSenteret
ABC Skadedyrteknikk AS
ABS Skadedyrkontroll AS
Actis
Agder Skadedyrservice
Agila Vest AS
Akademikerne
Akershus skadedyrkontroll
Aktiv Nord AS
Aktive Foreldre SA
Alfa Skadedyrkontroll
Alliance Boots AS
Alliance Healthcare Norge AS
Almenlegeforeningen
ANIMALIA
Anonyme alkoholikere, Servicekontoret
Antec Skadedyrkontroll AS
Anticimex AS, hovedkontor (99)
AntiPest Skadedyrkontroll
Apotek1 Gruppen AS
Apotekforeningen
Apotekgruppen
Arbeidsgiverforeningen SPEKTER
Arbeidsmiljøsenteret
Arbida AS
Arntzen Vin og Cigar
AS Vinmonopolet
ASKO
Athena sopp og skadedyrpåvising
Augusto International
Avinor AS
Av-og-til
Badelandene.no
BAT Norway AS
Bedre Boligmiljø
Bedriftsforbundet
Bioforsk
Bivirkningsgruppen for odontologiske biomaterialer (BVG)
Blå Kors
Boss Norge AS, hovedkontor
Brannvesenet Sør-Rogaland IKS
Bransjeforeningen for Storkjøkkenleverandører
Bransjeorganisasjonen for helse- og velferdsteknologi (LFH)
Bransjerådet for naturmidler
Bryggeri- og drikkevareforeningen
Brønnøysundregistrene
Buskerud skadedyrkontroll
Chr. Michelsens institutt
Conrad Langgard AS
Coop Norge AS
Cytox A/S
Dagligvarehandelens Miljøforum DMF
Dagligvareleverandørenes Forening
DB Schenker Norge
De norske lenker
Debio
Delta
Den norske jordmorforening
Den norske legeforening
Den norske tannlegeforening
Den norske turistforening
Den norske veterinærforening
Det hvite bånd
"Det medisinske fakultet NTNU - Medisinsk teknisk forskningssenter


"
Det medisinsk-odontologiske fakultet, Universitetet i Bergen
Det Norske Cigarselskap
Det norske Diakonforbund
Det norske totalavholdsselskap
Det Norske Travselskap
Det norske Veritas
Det odontologiske fakultet, Universitetet i Oslo
DHL Norge
Diabetesforbundet
Dyrebeskyttelsen Norge
Dyrevernalliansen
Effecta as
Elevorganisasjonen
Entomex Norge Skadedyrkontroll Limited
Entomex Skadedyrkontroll AS
Europharma AS
Fagforbundet
Fagrådet innen rusfeltet i Norge
Familieklubbene
Farma Holding
Fellesforbundet
Fellesorganisasjonen FO
Finans Norge
Fiskeri- og havbruksnæringens landsforening FHL
Fondet for forskning og folkeopplysning om edruskap
Forbundet mot rusgift
Foreldreutvalget for grunnskolen (FUG)
Foreningen KAAS
Forskerforbundet
Forskningsstiftelsen FAFO
Forsøksdyrutvalget v/Mattilsynet
Forum for Friskoler
Forum for kommunale planleggere
Forum for miljø og helse
Forum for sykehusenes tekniske ledelse
Forum for utvikling og miljø
Forut
Framtiden i våre hender
Frelsesarmeen
Friluftsrådenes Landsforbund
Friskolenes Kontaktforum
Funksjonshemmedes fellesorganisasjon (FFO)
GENO
Gjøvikregionen Helse- og miljøtilsyn
Hallingdal skadedyrkontroll
Handel og kontor
Handelens ølsalgsråd
Handelshøyskolen BI
Hanen
Haugaland Miljørettet Helsevern v/Haugsund kommune
Havanna Magasinet AS
Helse Midt-Norge RHF
Helse Nord RHF
Helse og miljøtilsyn Salten IKS
Helse Sør-Øst RHF
Helse Vest RHF
Helseforetakenes innkjøpsservice AS
Helsetjenestens lederforbund
Hotell- og restaurantarbeiderforbundet
Hovedorganisasjonen Virke
HR Norge
IK Samhelse Midt-Troms
Imperial Tobacco AS
Innovasjon Norge
Innvandrernes Landsorganisasjon (INLO)
Insekta AS
Institutt for energiteknikk (IFE)
Institutt for klinisk odontologi, Det medisinske fakultet, Universitetet i Tromsø
Institutt for samfunnsforskning
Internasjonal Helse- og sosialgruppe for innvandrere (IHSG)
IOGT Norge
Jan Robert Kvam
Jankilas Skadedyrskontroll
Jo-To Renhold og Skadedyrservice AS
Juba
Juvente
Killit Skadedyrkontroll
Kirkens bymisjon
Kirkens sosialtjeneste
Kjøtt- og fjørfebransjens Landsforbund KLF
Kommuneoverlegen i Midtre Namdal samkommune
Kommunesektorens interesse- og arbeidsgiverorganisasjon (KS)
Kontaktutvalget for tamreinlaga i Sør-Norge
Kost- og ernæringsforbundet
Kostforum
Kraemer Martitime Holding AS
Kragerø Skadedyrbekjempelse (KSB)
Kram Eiendomsservice As, avd. skadedyrkontroll
Kreftforeningen
Kristne Friskolers Forbund (KFF)
Kystlab AS
Lab Norge
LABforum
Landbrukets Forsøksringer LFR
Landets høgskoler
Landets pasient- og brukerombud
Landets politidistrikt
Landsforbundet mot stoffmisbruk
Landsforeningen for hjerte- og lungesyke
Landsforeningen for oppsøkende sosialt ungdomsarbeid
Landsgruppen av helsesøstre NSF
Landslaget for rusfri oppvekst
Landslaget mot tobakksskadene
Landsorganisasjonen i Norge (LO)
Landsrådet for Norges barne- og ungdomsorganisasjoner
Larvik skadedyrkontroll
Lederne
Legeforeningens forskningsinstitutt
Legemiddelgrossistforeningen
Legemiddelindustrien LMI
Legemiddelinnkjøpssamarbeid (LIS)
Legemiddelparallellimportørforeningen
Lillehammer kommune/ Miljørettet helsevern i Sør-Gudbransdal
Logistikk- og transportindustriens landsforening (LTL)
Lærernes yrkesforbund
M. Sørensen AS
MA - rusfri trafikk og livsstil
Matmerk
McBaren Tobacco CO. AS
Mediebedriftenes landsforening
Medirad AS
Medisinsk teknisk forening
Medtek Norge
Miljøretta helsevern Haugaland
Miljørettet helsevern i Grenland
Miljørettet helsevern i Hallingdal
Miljørettet helsevern i Indre Østfold IKS
Miljørettet helsevern i Vestfold, Re kommune
Miljørettet helsevern på Fosen
Miljøstiftelsen Bellona
Mjøsen Skadedyrkontroll AS
Mycoteam A/S v/Johan Mattsson
Nammo Raufoss
Nasjonal IKT
Nasjonal kompetansetjeneste for dekontaminering ved Oslo universitetssykehus
Nasjonalforeningen for folkehelsen
Nasjonalt kolsråd
Nasjonalt kompetansesenter for helsetjenestens kommunikasjonsberedskap (KoKom)
Natur og Ungdom
NDT-foreningen
Neas ASA, avd. skadedyrkontroll
NEMKO AS
NHO Logistikk og Transport
NHO Mat og Drikke
NHO Mat og Landbruk
NHO Reiseliv
NITO
NIVA Norsk institutt for vannforskning
NOAH - for dyrs rettigheter
Nofima
NOKLUS
Nomitek AS
Norbrygg
Nord universitet
Nordhavn Bygg A/S
Nordisk Institutt for Odontologiske Materialer (NIOM)
Nordland Skadeservice AS
Noregs Grunneigar- og Sjølaksefiskarlag
Norges arktiske universitet
Norges arktiske universitet, Det helsevitenskapelige fakultet
Norges arktiske universitet, Fakultet for biovitenskap, fiskeri og økonomi
Norges Astma og allergiforbund
Norges Bedriftsidrettsforbund
Norges birøkterlag
Norges Bondelag
Norges bygdekvinnelag
Norges Colonialgrossisters forbund (NCF)
Norges Farmaceutiske Forening (NFF)
Norges fiskarlag
Norges Frukt- og Grønnsakgrossisters Forbund
Norges handikapforbund
Norges Idrettsforbund
Norges Jeger- og Fiskerforbund
Norges kvinne- og familieforbund
Norges Kystfiskarlag
Norges miljø- og biovitenskapelige universitet
Norges Miljøvernforbund
Norges NaturmedisinSentral
Norges Naturvernforbund
Norges Optikerforbund
Norges Pelsdyrlag
Norges Røde Kors
Norges Råfisklag
Norges Sildesalgslag
Norges Småkvalfangarlag
Norges Svømmeforbund
Norges tannteknikerforbund
Norges Zoohandleres Bransjeforening (NZB)
Norgesgruppen ASA
Norkorn
Norsildmel
Norsk Audiografforbund
Norsk barne- og ungdomspsykiatrisk forening
Norsk Barnevernsamband
Norsk Bassengbadteknisk forening (NBTH)
Norsk Bonde- og Småbrukarlag
Norsk Bufe
Norsk Dampselskap
Norsk Dyrepleier og Assistent Forening NDAF
Norsk Elektroteknisk Komité
Norsk Farmasøytisk Selskap
Norsk Fjørfelag
Norsk forening for ernæringsfysiologer NFE
Norsk forening for folkehelse
Norsk forening for kjeve og ansiktsradiologi
Norsk forening for medisinsk fysikk
Norsk forening for Sterilforsyning v/ Karin Sæther
Norsk forening mot Støy
Norsk forsøksdyrsentral v/FHI
Norsk forum for bedre innemiljø for barn
Norsk Forum for sykehushygiene
Norsk friluftsliv
Norsk Fysioterapeutforening
Norsk Gartnerforbund
Norsk helse- og avholdsforbund
Norsk Helse- og velferdsforum
Norsk Hestesenter
Norsk Huskattforening
Norsk Industriforening for Generiske Legemidler (NIGeL)
Norsk institutt for by og regionforskning (NIBR)
Norsk institutt for landbruksøkonomisk forskning (NILF)
Norsk institutt for naturforskning - NINA
Norsk Institutt for skog og landskap
Norsk institutt for vannforskning (NIVA)
Norsk Kennel Klub
Norsk Kiropraktorforening
Norsk kommunalteknisk forening
Norsk Landbruksrådgiving
Norsk Landbrukssamvirke
Norsk legemiddelhåndbok
Norsk lektorlag
Norsk Medisinaldepot AS
Norsk Montessoriforbund
Norsk narkotikapolitiforening
Norsk nærings- og nytelsesmiddelarbeiderforbund
Norsk Onkologisk forening
Norsk Pasientforening
Norsk pasientskadeerstatning
Norsk Petroleumsinstitutt
Norsk Radiografforbund
Norsk Radiologisk forening
Norsk Sau og Geit
Norsk senter for barneforskning
Norsk senter for maritim medisin, Haukeland Universitetssykehus
Norsk senter for menneskerettigheter (SMR)
Norsk Skadedyrkontroll AS
Norsk Skolelederforbund
Norsk Solarieforening
Norsk Studentunion
Norsk sykehus- og helsetjeneste forening
Norsk Sykepleierforbund
Norsk Såvareforening
Norsk Tannpleierforening
Norsk Tattoo Union
Norsk test
Norsk Tjenestemannslag NTL
Norsk Treteknisk Institutt
Norsk Vann BA
Norske druedyrkere
Norske Felleskjøp
Norske frisør- og velværebedrifter (NFVB)
Norske Homeopaters Landsforbund
Norske Jernbaners Avantgard
Norske Kvinners Sanitetsforening
Norske Lakseelver
Norske Landbrukstenester
Norske Maritime Leverandører
Norske Naturterapeuters Hovedorganisasjon
Norske Rasekatters Riksforbund
Norske Reindriftsamers Landsforbund
Norske Samers Riksforbund / Norgga Sámiid Riikkasearvi
Norske Sjømatbedrifters Landsforening
Norske Sykehusfarmasøyters Forening
Norske vinklubbers forbund
Norsvin
NORSØK Norsk senter for økologisk landbruk
NTNU, Det medisinske fakultet
Næringslivets hovedorganisasjon (NHO)
Næringsmiddelbedriftenes Landsforening
Oikos
OLF Oljeindustriens Landsforening
Olufsen Skadedyrkontroll
Ortopedtekniske Virksomheters Landsforbund
Oslo Veggdyrkontroll AS
Papirsentralen
PARAT
Philip Morris Norway AS
Phillips Norge AS
Plantesortsnemda
Posten Norge AS
Private barnehagers landsforbund
Produsentforeningen av 1909
Proff Service AS
R3 Entreprenør Innland AS
Radiumhospitalet
Redd Barna
Reindriftsforvaltningen i Alta (sentralkontoret)
RELIS Midt-Norge
RELIS Nord-Norge
RELIS Sør
RELIS Vest
RELIS Øst
Rema 1000 AS
Rentokil Initial Norge AS
Ressurssenteret for omstilling i kommunene (RO)
Rogne skadedyr
Rusmisbrukernes interesseorganisasjon
Røntgeninstituttenes forening
Røykfritt Miljø Norge
Rådet for Dyreetikk
Rådgivende ingeniørers forening
SAFE
SAL Sven Arne Lislegaard
Samarbeidsforum for norske kollektiv
Samarbeidsforumet av funksjonshemmedes organisasjoner (Safo)
Selvaag Eiendom
Shield Skadedyrsikring
Siemens Medical
SINTEF Fiskeri og havbruk
Sintef Helsetjenesteforskning
SINTEF Teknologi og samfunn
SINTEF-Helse
Sjukehusapoteka Vest HF
Skadedyrbedriftenes bransjeorganisasjon (SKABRA)
Skadedyreksperten
Skadedyrhjelpen Innherred
SkadedyrKontrollen Nordvest AS
Skadedyrkontrollen Øst
Skadedyr-oppsynet
Skadedyrservice AS
Skadedyrspesialisten
Skadedyrvakta AS
Skadeforebyggende forum
Skiforeningen 
Skolenes landsforbund
Små alkoholprodusenters forening
Sol Cigar CO AS
Sosialtjenestemennenes landsforbund
Statens råd for likestilling av funksjonshemmede
Stiftelsen for samfunns- og næringslivsforskning
Store Norske Spitsbergen Kullkompani
Strålevernkoordinatorer ved landets sykehus
Strålevernspesialisten AS
Sunne kommuner
Swedish Match Norge AS
Sykehusapotek Nord HF
Sykehusapotekene HF
Sykehusapotekene i Midt-Norge HF
Sykehusbygg
Sykehuset i Barentsburg
Sørensen Tobakk AS
TEKNA
Teknisk Etterforskning A/S
Teknologirådet
TNT Ekspress
Tobakkindustriens felleskontor
Tobakksfritt
Tobakskompagniet
Tollpost Globe
Total eiendomsservice
Travel Retail Norway AS
Trondhjem biologiske stasjon
Trs Skadedyrkontroll AS
TYR - Norsk Kjøttfeavlslag
Tønsberg Skadedyrkontroll AS
Ungdom mot narkotika
Unio
Universitetet i Agder UiA
Universitetet i Bergen UIB
Universitetet i Bergen, Det medisinsk- odontologiske fakultet
Universitetet i Oslo UIO
Universitetet i Oslo, Det medisinske fakultet
Universitetet i Oslo, Det odontologiske fakultet
Universitetet i Oslo, Farmasøytisk institutt
Universitetet i Stavanger UIS
Universitets- og høyskolerådet
Universitetssenteret på Svalbard
Universitetssykehuset Nord-Norge HF - Nasjonalt senter for samhandling og telemedisin (NST)
UPS Norge
Utdanningsforbundet
Vaktmester Andersen
Velferdsforskningsinstituttet (NOVA)
Veterinærinstituttet
Vin- og brennevinleverandørenes forening (VBF)
Walmann Bygg AS
Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund (YS)
Østlandske Skadedyrkontroll
Øverstrøm Skadedyrkontroll AS