Høring - internasjonal luftfart - oppholdstillatelse

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 07.12.2012

Vår ref.: 12/1221

Høring - internasjonal luftfart - oppholdstillatelse

Vedlagt følger høringsnotat om eventuell endring i utlendingsforskriften § 1-1 slik at det ikke stilles krav om oppholdstillatelse for utenlandsk personell om bord på norskregistrert fly i internasjonal trafikk.  Forskriftens § 1-1 gir unntak fra kravet om opholdstillatelse for utlendinger som ikke har arbeidsgiver i Norge og som har kortvarige arbeidsopphold her. Departementet må be om uttalelser innen seks uker.

Høringsfristen er: 7. desember 2012

Med hilsen

Rune Solberg
ekspedisjonssjef

                                                                Henriette Munkebye
                                                                avdelingsdirektør

                                                                                 

Kopi: Statsministerens kontor, Postboks 8001 Dep, 0030 OSLO

 

 • Statsministerens kontor
 • Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet
 • Finansdepartementet
 • Fiskeri- og kystdepartementet
 • Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet
 • Forsvarsdepartementet
 • Helse- og omsorgsdepartementet
 • Justis- og beredskapsdepartementet
 • Kommunal- og regionaldepartementet
 • Kulturdepartementet
 • Kunnskapsdepartementet
 • Landbruks- og matdepartementet
 • Miljødepartementet
 • Nærings- og handelsdepartementet
 • Olje- og energidepartementet
 • Samferdselsdepartementet
 • Utenriksdepartementet
 • Næringslivets hovedorganisasjon
 • Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund
 • Landsorganisasjonen i Norge
 • Unio
 • Akademikerne
 • Norwegian Air Shuttle ASA
 • SAS Norge
 • Widerøe's Flyveselskap
 • Arbeids- og velferdsdirektoratet
 • Direktoratet for arbeidstilsynet
 • Forbrukerrådet
 • Konkurransetilsynet
 • Luftfartstilsynet
 • Utlendingsdirektoratet
 • Utlendingsnemnda
 • AVINOR AS

Til toppen