Høring - Invitasjon til høringsmøte om utkast til forskriftsregler om IFRS 9 og overgangsregler for tapsnedskrivninger for kapitaldekningsformål

Finansdepartementet inviterer til høringsmøte mandag 11. desember kl. 14.00 – 15.00.

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 13.12.2017

Vår ref.: 17/3709

Høring - Invitasjon til høringsmøte om utkast til forskriftsregler om IFRS 9 og overgangsregler for tapsnedskrivninger for kapitaldekningsformål      

Finansdepartementet inviterer til høringsmøte mandag 11. desember kl. 14.00 – 15.00. 

Temaet for møtet vil være vedlagte utkast til høringsnotat og forskriftsendringer fra Finanstilsynet om overgangsregler for tapsnedskrivningene etter IFRS 9 som tilsvarer reglene som er kommet i EU, jf. vedtak 30. november 2017. Overgangsbestemmelsen skal tas inn i EUs kapitalkravsforordning (CRR) som ny artikkel 473a. Begrunnelsen for den vedtatte overgangsregelen er at en i EU forventer at IFRS 9 vil medføre økte tapsnedskrivninger, og at det i EU er behov for en overgangsperiode.

Forordningen om IFRS 9 («International Financial Reporting Standard 9») trer i kraft i EU 1. januar 2018. Rettsakten er EØS-relevant. Det ligger nå an til at forordningen blir tatt inn i EØS-avtalen før årsskiftet, slik at reglene vil kunne gjennomføres i norsk rett og settes i kraft fra 1. januar 2018.

Departementet arbeider med å ta EUs kapitalkravsregler (CRD IV/CRR) med tilhørende nivå 2-rettsakter inn i EØS-avtalen, herunder EUs nye overgangsregler for IFRS 9. Dette arbeidet er høyt prioritert, men vil ikke være på plass før årsskiftet.

Etter Finansdepartementets syn bør man legge opp til å ha samme regnskapsregler for norske finansforetak som det nå legges opp til for banker/kredittinstitusjoner i EU. Finansdepartementet ønsker derfor å legge til rette for at tilsvarende regler kan gjøres gjeldende for norske finansforetak med virkning fra 1. januar 2018.

Vi vil avholde et høringsmøte om overgangsregler for IFRS 9:

Tid:    Mandag 11. desember 2017 kl. 14.00-15.00
Sted:  Akersgata 40, 0180 Oslo

Det vil også være anledning til å sende innspill skriftlig til departementet. Vi ber om at høringssvar sendes inn digitalt ved å bruke skjemaet for høringssvar på regjeringen.no, under «Send inn høringssvar». Her kan man registrere seg, mellomlagre en uttalelse og laste opp vedlegg. Alternativt kan høringssvar sendes Finansdepartementet per e-post til: postmottak@fin.dep.no. Alle kan avgi høringsuttalelse, men merk at uttalelser er offentlige etter offentleglova og blir publisert sammen med øvrige høringsuttalelser. Fristen for å komme med innspill er onsdag 13. desember 2017. 

 

Med hilsen

Geir Åvitsland  e.f.
ekspedisjonssjef 

Øystein Løining
avdelingsdirektør

Finans Norge

Postboks 2473 Solli

0202

OSLO

Finansieringsselskapenes forening

Postboks 2330,    Solli

0201

OSLO

Norske finansanalytikeres forening

Postboks 1276, Vika

0111

OSLO

Sparebankforeningen i Norge

Postboks 2521, Solli

0202

OSLO

Verdipapirfondenes forening

Postboks 2524 Solli

0202

OSLO

Verdipapirforetakenes Forbund

Postboks 1501 Vika

0117

OSLO

Til toppen