Høring - juridisk oppfølging av forslag i prioriteringsmeldingen og presiseringer av regelverket om helsehjelp i utlandet

Helse- og omsorgsdepartementet sender med dette på høring forslag til endringer i spesialisthelsetjenesteloven, pasient- og brukerrettighetsloven og prioriteringsforskriften.

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 25.09.2018

Vår ref.: 18/2713

Høring - juridisk oppfølging av forslag i prioriteringsmeldingen og presiseringer av regelverket om helsehjelp i utlandet

Helse- og omsorgsdepartementet sender med dette på høring forslag til endringer i spesialisthelsetjenesteloven, pasient- og brukerrettighetsloven og prioriteringsforskriften. 

Høringsnotatet har to hoveddeler. Del II inneholder forslag som i stor grad er en oppfølging av Meld. St. 34 (2015-2016) Verdier i pasientens helsetjenester – Melding om prioritering, og forslag i denne som krever endringer i regelverket. Departementet foreslår blant annet å lovfeste at de regionale helseforetakene skal sørge for et felles system for å beslutte hvilke metoder som skal tilbys i den offentlige spesialisthelsetjenesten. Det foreslås også regler som omhandler egenfinansiering av helsehjelp i den offentlige spesialisthelsetjenesten. 

I høringsnotatet del III foreslås endringer i pasient- og brukerrettighetsloven og prioriteringsforskriften. Formålet er å gjøre regelverket om dekning av utgifter til helsehjelp i utlandet klarere og mer oversiktlig. Bakgrunnen er en grunngitt uttalelse 20. september 2017 fra Efta Surveillance Authority (ESA), som er EFTAs overvåkingsorgan for EØS-avtalen. ESA uttaler at deler av pasient- og brukerrettighetsloven og prioriteringsforskriften ikke samsvarer med EØS reglene, jf. artikkel 20 i Forordning 883/2004 om trygdekoordinering (trygdeforordningen), Direktiv 2011/24 om pasientrettigheter og artikkel 36 i EØS-avtalen om adgangen til å yte tjenester. 

Vi ber om at høringsuttalelsene avgis digitalt på våre nettsider. Høringsinstansene kan registrere seg, mellomlagre uttalelsen og laste opp vedlegg. Høringsinstansene kan også sende høringsuttalelse uten å registrere seg. 

Alle kan avgi høringsuttalelse. Uttalelsene er som hovedregel offentlige etter offentlighetsloven og vil bli publisert. Høringsinstansene blir bedt om å vurdere om høringsnotatet bør sendes til underliggende etater eller virksomheter, tilknyttede virksomheter, medlemmer e.l. 

 

Høringsfristen er 25. september 2018.

Spørsmål til forslagene i høringsnotatet del II kan rettes til spesialrådgiver Atle Gøhtesen på e-post atle.gohtesen@hod.dep.no eller telefon 22 24 85 97.Spørsmål til forslagene i høringsnotatet del III kan rettes til fagdirektør Tjaarke Hopen på e-post tjaarke.hopen@hod.dep.no eller telefon 22 24 87 19. 

 Med hilsen

Kari Sønderland (e.f.)

ekspedisjonssjef

                                                           Elisabeth Salvesen

                                                            avdelingsdirektør

Dokumentet er elektronisk signert og har derfor ikke håndskrevne signaturer

Akademikerne

Aleris Helse AS

Apotek 1 Gruppen AS

Apotekforeningen

Apotekgruppen

Arbeidsgiverforeningen Spekter

Barne-, ungdoms-, og familiedirektoratet

Barneombudet

Blå Kors

Alliance Boots Norge AS

Europharma AS

Datatilsynet

Den norske Advokatforening

Den norske jordmorforening

Den norske legeforening

Den norske tannlegeforening

Den norske veterinærforening

Departementene

Diabetesforbundet

Fagforbundet

Fana medisinske senter

Helseforetakenes Innkjøpsservice AS

Norsk Medisinaldepot AS

Fellesorganisasjonen

Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon

Hovedorganisasjonen Virke

Folkehelseinstituttet

Forbrukertilsynet

Forbrukerrådet

Helsedirektoratet

Helseklage

Konkurransetilsynet

Mattilsynet

Statens helsetilsyn

Statens legemiddelverk

HERO/Avdeling for helseledelse og helseøkonomi

NTNU, det medisinske fakultet 

Sintef Unimed, Helsetjenesteforskning i Trondheim

Kommunene

Kreftforeningen

KS

Landets fylkeskommuner

Landets fylkesmenn

Landets helseforetak

Landets regionale helseforetak

Landets høyskoler (med helsefaglig utdannelse)

Landets pasient- og brukerombud

Landets universiteter

Landsforeningen for pårørende innen psykisk helse

Legemiddelindustriforeningen (LMI)

Legemiddelparallellimportørforeningen

Legemiddelgrossistforeningen

LHL

LO

Mental Helse Norge

Norsk Industriforening for Generiske Legemidler (NIGeL)

Nasjonalforeningen for folkehelsen

NHO

Norges Handikapforbund

Norges Revmatikerforbund

Norsk forbund for utviklingshemmede

Norsk Fysioterapeutforbund

Norsk Kiropraktorforening

Norsk Manuellterapeutforening

Norges Farmaceutiske Forening

Norsk Farmasøytisk Selskap

Norsk Pasientforening

Norsk Psykologforening

Norske Sykehusfarmasøyters Forening

Norsk sykehus- og helsetjenesteforening

Norsk Sykepleieforbund

Norsk Tjenestemannslag (NTL)

Parat

Privatsykehuset Haugesund

Pårørendealliansen

Regelrådet

Regjeringsadvokaten

Riksadvokaten

Riksrevisjonen

Veterinærinstituttet

Røntgeninstituttenes Forening

Samarbeidsforumet av funksjonshemmedes organisasjoner (SAFO)

Sametinget

Sivilombudsmannen

Sykehusapoteka Vest HF

Sykehusapotekene HF

Sykehusapotek Nord HF

Sykehusapotekene Midt-Norge HF

Teknologirådet

Unio

Voksne for barn

Volvat Medisinske Senter AS

YS