Høring - justeringer i ny byggesaksdel til plan- og bygningsloven

Kommunal- og regionaldepartementet sender med dette forslag til justeinger i lov av 27. juni 2008 nr. 71 om planlegging og byggesaksbehandling (byggesaksdelen) på høring.

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 19.04.2010

Vår ref.:

Stortinget vedtok 8. mai 2009 byggesaksdelen til plan- og bygningsloven.

Det er behov for enkelte justeringer i lovteksten. De foreslåtte lovendringene i denne proposisjonen skal avklare noen punkter som har vist seg uklare i forbindelse med utarbeidelse av forskriftene til ny byggesaksdel til plan- og bygningsloven. Endringsloven skal etter planen tre i kraft sammen med ny byggesaksdel.

Lovendringsforslaget ligger under Høringer på departementets hjemmeside www.krd.dep.no. Vi ber om at uttalelser er departementet i hende senest 19. april.

Vennligst benytt postmottak@krd.dep.no.


Eventuelle spørsmål kan rettes til Knut F. Rasmussen (kfr@krd.dep.no)

 

Med hilsen

Ole Molnes e.f
avdelingsdirektør

Knut Fredrik Rasmussen
seniorrådgiver

Departementene
Fylkesmennene
Fylkeskommunene
Kommunene
Advokatforeningen
Akademikernes Fellesorganisasjon
Arkitektbedriftene i Norge
Arkiktektenes Fagforbund
Arkitekthøgskolen i Oslo
Asplan Viak AS
Bedriftsforbundet
Betongelementforeningen
Boligbyggelaget USBL
Boligprodusentenes Forening
Brannfaglig fellesorganisasjon
Brannvernsamarbeidet Mur og Betong
Bygg- og tømmermestrenes forening
Byggekostnadsprogrammet
Byggenæringens Landsforening (BNL)
Den norske Advokatforening
Direktoratet for arbeidstilsynet
Direktoratet for naturforvaltning
Direktoratet for forvaltning og IKT
Direktoratet for samfunnsikkerhet og beredskap (DSB)
EL & IT-Forbundet
Energibedriftenes Landsforening
Enova SF
Entra Eiendom AS
Entreprenørforeningen - Bygg og Anlegg (EBA)
FAFO
Fagforbundet
Fellesforbundet
Finansnæringens Hovedorganisasjon
Forbrukerrådet
Forening for Byggesak og Samarbeid
Foreningen Næringseiendom
Forsikringsselskapenes Godkjenningsnemnd (FG)
Fortidsminneforeningen
Forum for Kommunale Planleggere
Forum for plan- og bygningsrett
Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon (FFO)
Handels- og Servicenæringens Hovedorg. (HSH)
Helsedirektoratet
Heisleverandørenes Landsforening (HLF)
Heismontørenes fagforening
Husbanken
Huseiernes Landsforbund
Hørselhemmedes Landsforbund (HLF)
Jernbaneverket
Kommunenes Sentralforbund
Konkurransetilsynet
Korrosjons-, Isolasjons- og Stillasbedr. Forening (KIS)
Kulde- og Varmepumpeentreprenørenes Landsforening (KELF)
Kystdirektoratet
Landsorganisasjonen i Norge (LO)
Maskinentreprenørenes Forbund (MEF)
Mesterbrevnemnda
Mesterhus Norge
Miljøstiftelsen Bellona
Nordlandsforskning
Norges Astma- og Allergiforbund
Norges Blindeforbund
Norges Bondelag
Norges Bonde- og småbrukarlag
Norges Brannskole
Norges Bygg- og eiendomdsforening (NBEF)
Norges Byggmesterforbund (NBF)
Norges Eiendomsmeglerforbund
Norges forskningsråd
Norges Handelshøyskole
Norges Handikapforbund
Norges Huseierforbund
Norges Hytteforbund
Norges Informasjonsteknologiske høgskole(NITH)
Norges Ingeniørorganisasjon (NITO)
Norges Jordskiftekandidatforening
Norges Juristforbund
Norges Kvinne- og Familieforbund
Norges Miljøvernforbund
Norges Naturvernforbund
Norges Skogeierforbund
Norges Statsbaner (NSB) 
Norges Takseringsforbund
Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet
Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet
Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet
Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)
Norges Velforbund
Norgips Norge AS
Norsk Akkreditering
Norsk Anleggsgartnermesterlag (NAML)
Norsk Bergindustri
Norsk Bioenergiforening (NoBio)
Norsk Brannbefals Landsforbund v/ Guttorm Liebe
Norsk Brannvern forening
Norsk Dør- og Vinduskontroll
Norsk Elvarmeforening
Norsk Fjernvarmeforening
Norsk Forbund for Utviklingshemmede
Norsk forening for farlig avfall NFFA
Norsk form
Norsk Gartnerforbund
Norsk Gassenter
Norsk Heiskontroll
Norsk Industri
Norsk institutt for by- og regionsforskning (NIBR)
Norsk institutt for kulturminneforskning NIKU
Norsk institutt for luftforskning (NILU)
Norsk Institutt for vannforskning  (NIVA)
Norsk Klimaskjerm
Norsk Kommunalteknisk forening
Norsk Landbrukssamvirke
Norsk Limtrekontroll
Norsk Pensjonistforbund
Norsk Puss- og Mørtelforening
Norsk Rådmannsforum
Norsk solenergiforening
Norsk Teknologi
Norsk Trelastkontroll
Norsk Treteknisk Institutt
Norsk VA-verkforening (NORVAR)
Norsk Ventilasjon og Energiteknisk Forening (NVEF)
Norsk VVS - Energi- og Miljøteknisk Forening
Norske Arkitekter for en Bærekraftig Utvikling  (NABU)
Norske Arkitekters Landsforbund (NAL)
Norske Boligbyggelags Landsforbund (NBBL)
Norske Byggvareprodusenters Forening (NBF)
Norske Landskapsarkitekters Forening (NLA)
Norske Murmestres Landsforening (NML)
Norske Reindriftssamers Landsforbund
Norske Rørleggerbedrifters Landsforeing VVS (NRL)
Norske Samers Riksforbund
Norske Sivilingeniørers Forening (NIF)
Norske Trevarefabrikkers Landsforbund (NTL)
Norske Varme Isolatørers Forening (VIF)
NOVA
Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO)
Plastindustriforbundet
Reiselivsbedriftenes Landsforening (RBL)
Prosessindustriens Landsforening (PIL)
Regjeringsadvokaten
Riksantikvaren
Rådet for fagopplæring i arbeidslivet
Rådet for funksjonshemmede
Rådgivende ingeniørers forening (RIF)
SINTEF Byggforsk
Statens arbeidsmiljøinstitutt (STAMI)
Statens forurensningstilsyn (SFT)
Statens helsetilsyn
Statens kartverk
Statens landbruksforvaltning (SLF)
Statens råd for funksjonshemmede
Statens seniorråd
Statens strålevern
Statens vegvesen
Stiftelsen for samf. og næringslivsforskn. (SNF)
Stortingets ombudsmann for forvaltningen
Tekniske Entreprenørers Landsforening (TELFO)
Teknisk-naturvitenskapelig forening (TEKNA)
Treforedlingsindustriens Bransjeforening
Trelast og Byggevarehandelens Fellesorganisasjon (TBF)
Trelastindustriens Landsforening (TL)
Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund YS

Til toppen