Høring - kapittel 4, 17, 18 og 20 i ny utlendingsforskrift

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 15.05.2009

Vår ref.: 200901648-/KEAB

Høring - kapittel 4, 17, 18 og 20 i ny utlendingsforskrift

Den nye utlendingsloven, lov 15. mai 2008 om utlendingers adgang til riket og deres opphold her (utlendingsloven 2008), skal etter planen tre i kraft 1. januar 2010.

Arbeids- og inkluderingsdepartementet har i to tidligere omganger i år sendt ut på høring forslag til kapitler i ny utlendingsforskrift, som skal tre i kraft sammen med utlendingsloven 2008, og erstatte gjeldende utlendingsforskrift av 21.12.1990. Utkast til kapittel 6 ble således sendt på høring 30. januar i år, mens kapitlene 1, 2, 3, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 og 16, ble sendt på høring 16. februar. (Fullstendig kapitteloversikt følger vedlagt).

Vedlagt dette brevet følger kapitlene

4      Kontroll med inn- og utreise
17    Saksbehandlingen
18    Behandling av fingeravtrykk mv., tvangsmidler og straff
20    Avsluttende bestemmelser

Videre følger kapittel 19 (Særlige regler for utlendinger som omfattes av EØS-avtalen og EFTA-konvensjonen) i forskriften som vedlegg til eget brev i samme forsendelse. Høringsinstansene vil dermed ha mottatt det fullstendige forslaget til ny utlendingsforskrift.

Når det gjelder henvisninger til utlendingsloven 2008 § 126 [1] i høringsbrevet og i forskriftsforslaget, gjøres det oppmerksom på at dette tilsvarer § 124 i den nåværende utlendingsloven 2008, men at bestemmelsen vil bli ny § 126 så snart de lovendringene som ble vedtatt i EØS/EFTA-kapittelet ved behandlingen av Ot.prp. nr. 72 (2007-2008) blir satt i kraft.

Frist for merknader til de kapitlene som nå sendes på høring, settes til 15. mai 2009. Vi ber om at merknadene også sendes på e-post til keab@aid.dep.no i word-format.

Vedlagt følger liste over hørinsinstanser. Instansene bes vurdere om forslagene bør forelegges for eventuelle underliggende organer.

Spørsmål i forbindelse med høringen kan rettes til
Kenneth A. Baklund, 22 24 71 77, eller
Unni Mette Vårdal, 22 24 89 19

Med hilsen
Thor Arne Aass (e.f.)
ekspedisjonssjef

Birgitte Ege
avdelingsdirektør

 

1. Bestemmelsen lyder:
”Foruten forskrifter som nevnt i de enkelte paragrafer, kan Kongen i forskrift gi nærmere regler til gjennomføring av loven.”

 

 

 • Advokatforeningen
 • African Youth in Norway (AYIN)
 • Akademikerne
 • Amnesty International Norge
 • Antirasistisk Senter
 • Arbeiderpartiet
 • Arbeidsgiverforeningen Spekter
 • Arbeids- og velferdsdirektoratet
 • Arbeidstilsynet
 • Barneombudet
 • Bispedømmene (11 stykker)
 • Buddhistforbundet
 • Datatilsynet
 • Demokratene
 • Den katolske kirke
 • Den norske dommerforening
 • Den norske Helsingforskomité
 • Den norske kirke - Kirkerådet
 • Departementene
 • Det liberale folkepartiet
 • Det mosaiske trossamfunn i Oslo.
 • Det mosaiske trossamfunn i Trondheim
 • Direktoratet for forvaltning og IKT (Difi)
 • Domstolsadministrasjonen
 • Faglig forum for kommunalt flyktningarbeid
 • Fellesorganisasjonen for barnevernspedagoger, sosionomer og vernepleiere
 • Flyktninghjelpen
 • Fokus (Forum for women and developement)
 • Fremskrittspartiet
 • Fylkesmennene (18 stykker)
 • Grenseland – forum for asylsøkere og flyktninger
 • Handels- og servicenæringens hovedorganisasjon (HSH)
 • Helsetilsynet
 • Human Rights Service (HRS)
 • Høyre
 • Innvandrernes Landsorganisasjon (INLO)
 • Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi)
 • IOM – International Organization for Migration
 • Islamic Cultural Center Norway
 • Islamsk Kvinnegruppe Norge (IKN)
 • Islamsk Råd
 • Juridisk Rådgivning for kvinner (JURK)
 • Jussformidlingen i Bergen
 • Juss-hjelpa i Midt-Norge
 • Juss-hjelpa i Nord-Norge
 • Juss-Buss
 • KIM – kontaktutvalget mellom innvandrere og myndighetene
 • Kirkens Bymisjon
 • Kirkens Nødhjelp
 • Kontoret for fri rettshjelp
 • Krisesentersekretariatet
 • Kristelig Folkeparti
 • Kristent Interkulturelt Arbeid (KIA)
 • KS – kommunesektorens interesse- og arbeidsgiverorganisasjon
 • Kystpartiet
 • Landbrukets arbeidsgiverforening
 • Landsorganisasjonen i Norge (LO)
 • Landsrådet for Norges barne- og ungdomsorganisasjoner (LNU)
 • Likestillings- og diskrimineringsombudet
 • Miljøpartiet De grønne
 • MiRA Ressurssenter for innvandrer- og flyktningkvinner
 • Nei til EU
 • NOAS – Norsk organisasjon for asylsøkere
 • NORAD
 • Norges Hindu Kultur Senter
 • Norges Idrettsforbund og Olympiske komité
 • Norske Idrettsutøveres Sentralforbund
 • Norges Ingeniørorganisasjon
 • Norges Juristforbund
 • Norges Kommunistiske Parti
 • Norges politilederlag
 • Norges Rederiforbund
 • Norges Røde Kors
 • Norsk Barnevernsamband
 • Norske kvinners sanitetsforening
 • Norsk Folkehjelp
 • Norsk Innvandrerforum
 • Norsk Krisesenterforbund
 • Norsk Psykologforening
 • Norsk senter for menneskerettigheter (SMR)
 • Nye Norges kristne råd
 • Næringslivets hovedorganisasjon (NHO)
 • OMOD – Organisasjonen mot offentlig diskriminering
 • Oslo katolske bispedømme
 • Oslo Røde Kors Internasjonale Senter
 • Pensjonistpartiet
 • Petroleumstilsynet
 • Politiembetsmennenes landsforening
 • Politiets Fellesforbund
 • PRESS – Redd Barna Ungdom
 • Redd Barna
 • Regjeringsadvokaten
 • Ressurssenter for pakistanske barn
 • Rettspolitisk forening
 • Riksadvokaten
 • SOS Rasisme
 • Rødt
 • Samarbeidsrådet for tros- og livssynssamfunn
 • Sanatan Mandir Sabha
 • Selvhjelp for innvandrere og flyktninger (SEIF)
 • Senterpartiet
 • Skattedirektoratet
 • Sosialistisk Venstreparti
 • Statistisk Sentralbyrå
 • Stortingets ombudsmann for forvaltningen
 • UNHCR Stockholm
 • Universitetene (8 stykker)
 • Unio – Hovedorganisasjonen for universitets- og høyskoleutdannede
 • Utlendingsdirektoratet (UDI)
 • Utlendingsnemnda (UNE)
 • Venstre
 • World Islamic Mission
 • Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund (YS)
 • Økokrim

 

Til toppen