Høring - midlertidig endring i balansekravet - endret regnskapsføring av merverdiavgiftskompensasjon fra investeringer

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 07.03.2008

Kommunal- og regionaldepartementet sender med dette ut høringssak om forslag til å endre regnskapsføringen for merverdiavgiftskompensasjon fra investeringer med en overgangsperiode på inntil fem år, slik det ble varslet i St.prp. nr. 67 (2006-2007) (kommuneproposisjonen) for 2008. Dersom andre enn de oppførte høringsinstansene ønsker å si noe om saken må de gjerne sende sin uttalelse til Kommunal- og regionaldepartementet.