Høring - Norges fjerde rapportering på Europarådets rammekonvensjon om beskyttelse av nasjonale minoriteter

Norge skal i 2015 avgi sin fjerde rapport til Europarådet om gjennomføringen av den europeiske rammekonvensjonen for beskyttelse av nasjonale minoriteter. Rapporten skal inneholde tiltak som er gjennomførte og tiltak som er satt i gang.

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 15.04.2015

Vår ref.: 14/5558

Norges fjerde rapportering på rammekonvensjonen – høring av rapportutkast

Norge skal i 2015 avgi sin fjerde rapport til Europarådet om gjennomføringen av den europeiske rammekonvensjonen for beskyttelse av nasjonale minoriteter.

Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) ved Same- og minoritetspolitisk avdeling har ansvaret for å samordne arbeidet med rapporten.

Norge skal rapportere om gjennomførte og igangsatte tiltak. Utkastet til rapport følger vedlagt. Rapportutkastet er utarbeidet i tråd med Europarådets veileder for hvordan landenes fjerde rapport skal bygges opp. Utkastet er skrevet på norsk og vil bli oversatt til engelsk etter at rapporten er ferdigstilt.

Vi ber om høringsinnspill innen 15. april 2015. Høringsuttalelser skal sendes digitalt, se under «Send inn høringssvar» på regjeringen.no/id2402284. Alle kan avgi høringsuttalelse. Høringsuttalelser er offentlige etter offentleglova og blir publisert på den samme nettsiden som høringsdokumentene.

Organisasjonene for nasjonale minoriteter vil bli invitert til et høringsmøte i april 2015, slik at de kan komme med muntlige innspill til rapportutkastet. Departementet vil sende et eget brev om dette til de aktuelle organisasjonene.

Vi minner også om muligheten til å skrive såkalte ”skyggerapporter” til Europarådet. Skyggerapporter skal sendes til minorities.fcnm@coe.int. Europarådet har signalisert at skyggerapporter bør sendes innen høsten 2015. Departementet kan etter avtale være behjelpelig med å få oversatt og sendt skyggerapporter til Europarådet.

Dokumenter utarbeidet av Norge og Europarådet i forbindelse med Norges tidligere rapporteringer, ligger på våre nettsider.

Vi ber om at informasjon om høringen videreformidles til relevante organisasjoner og institusjoner som ikke står på adresselisten. Det er opprettet en egen nettside i forbindelse med høringen.

 

Med hilsen                                                                        

Kristin Ryan (e.f.)
avdelingsdirektør

                                                                               Magnus Forberg Andersen
                                                                               rådgiver

Departementene

Sametinget

Universitetet i Oslo

Norges arktiske universitet

Universitetet i Bergen

Universitetet i Stavanger

Gáldu - Kompetansesenteret for urfolks rettigheter

Likestillings-og diskrimineringsombudet

Barneombudet

Den norske dommerforening

Den Norske Romforening

Det Mosaiske Trossamfund i Oslo

Det Mosaiske Trossamfund i Trondheim

Norske Kveners forbund

Kvenlandsforbundet

Norsk-finsk forbund

Skogfinske interesser i Norge

International Romani Unions representative in Norway

Romani Kultura

Taternes landsforening

Landsorganisasjonen for romanifolket

Foreningen Romanifolkets kystkultur

Romanifolkets riksforbund

Club Romano

Sjuvliano Kerr

Romtiltaket - Oslo kommune - Skullerud

Storfjord språksenter

Kvensk institutt

Halti kvenkultursenter

Norsk senter for menneskerettigheter

Samisk høgskole

Høgskolen i Nord-Trøndelag

Høgskolen i Oslo

Språkrådet

Glomdalsmuseet

Den norske advokatforeningen

Den norske Helsingforskomité

Falstadsenteret

UNESCO

Senter for studier av Holocaust og livssynsminoriteter

Jødisk museum i Oslo

Jødisk museum i Trondheim

Dronning Mauds høgskole

Romanifolkets forening

Til toppen