Høring - NOU 2010: 1 Medvirkning og medbestemmelse i arbeidslivet

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 25.06.2010

Vår ref.: 201001331-/BOS

Høring – NOU 2010: 1 Medvirkning og medbestemmelse i arbeidslivet

Medvirknings- og medbestemmelsesutvalget overleverte sin innstilling – NOU 2010: 1 Medvirkning og medbestemmelse i arbeidslivet – til arbeidsministeren 18. mars 2010.

Arbeidsdepartementet ber om høringsinstansenes merknader til innstillingen.

Dersom det er behov for å forelegge innstillingen for underliggende etater eller tilknyttede organisasjoner som ikke står på den vedlagte høringslisten, kan en få tilsendt flere eksemplarer ved å kontakte forværelset i Arbeidsmiljø- og sikkerhetsavdelingen på telefon 22 24 69 01/ 03. Høringssaken finnes dessuten på www.regjeringen.no/ad.

Høringsfristen er 25. juni 2010.

Med hilsen
Ragnhild Nordaas (e.f.)
avdelingsdirektør

Bodil Stueflaten
seniorrådgiver

 

 

 • Statsministerens kontor
 • Fornyings- og administrasjonsdepartementet
 • Barne- og likestillingsdepartementet
 • Finansdepartementet
 • Fiskeri- og kystdepartementet
 • Forsvarsdepartementet
 • Helse- og omsorgsdepartementet
 • Justis- og politidepartementet
 • Kunnskapsdepartementet
 • Kommunal- og regionaldepartementet
 • Kultur- og kirkedepartementet
 • Landbruks- og matdepartementet
 • Miljøverndepartementet
 • Nærings- og handelsdepartementet
 • Olje- og energidepartementet
 • Samferdselsdepartementet
 • Statens Helsetilsyn
 • Utenriksdepartementet
 • Departementenes servicesenter
 • Stortingets ombudsmann for forvaltningen
 • Regjeringsadvokaten
 • Arbeidsforskningsinstituttet AS
 • Arbeidsretten
 • Direktoratet for arbeidstilsynet
 • Petroleumstilsynet
 • Riksmeklingsmannen
 • Statens arbeidsmiljøinstitutt STAMI
 • Landsorganisasjonen i Norge
 • Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund YS
 • Akademikerne
 • Unio
 • Arbeidssøkerforbundet (AFO)
 • Luftfartens Funksjonærforening
 • Lederne
 • NITO
 • Norges Farmaceutiske forening
 • Norsk Flygerforbund
 • Norsk Flygelederforening
 • Norsk Flytekniker organisasjon
 • ALT
 • Norsk Journalistlag
 • Norsk Kabinforening
 • Norsk Sjøoffisersforbund
 • Norsk Skuespillerforbund
 • Norske Meierifolks Landsforening
 • Den norske jordmorforening
 • Næringslivets Hovedorganisasjon
 • Arbeiderbevegelsens Arbeidsgiverforening
 • Finansnæringens arbeidsgiverforening
 • HSH
 • Landbrukets Arbeidsgiverforening
 • Maskinentreprenørenes Forbund
 • Norges Apotekerforening NAF
 • Spekter
 • Norges Rederiforbund
 • Norges Taxiforbund
 • SAMFO – Arbeidsgiverorganisasjon for samvirkeforetak
 • Bedriftsforbundet
 • Transportbrukernes Fellesorganisasjon
 • Arbeidssamvirkenes Landsforening
 • KA
 • Finansnæringens Hovedorganisasjon
 • Norsk Landsbrukssamvirke
 • Norges Bondelag
 • Coop NKL BA
 • Norges Skogeierforbund
 • Norsk bonde- og småbrukarlag
 • KS
 • Norges Kommunerevisorforbund
 • NKK Forbund for kommunalforvaltning og skatteinnfordring
 • Det Liberale Folkepartiet
 • Det norske Arbeiderparti
 • Fremskrittspartiet
 • Høyres Hovedorganisasjon
 • Kristelig Folkeparti
 • Kristelig Folkepartis Kvinner
 • Miljøpartiet de Grønne
 • Norges Kommunistiske Parti
 • Pensjonistpartiet
 • Rød Valgallianse
 • Senterpartiets Hovedorganisasjon
 • Sosialistisk Venstreparti
 • Venstre
 • Arbeidsmiljøsenteret
 • Aksjonærforeningen i Norge
 • Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon
 • Norges Handikapforbund
 • Norges Kvinne- og Familieforbund
 • Norges Idrettsforbund
 • Norges Røde Kors
 • Norsk Brannvern Forening
 • Elevorganisasjonen i Norge
 • Norsk Folkehjelp
 • Norsk Kvinnesaksforening
 • Norsk sosiologforening
 • Norske film- og TV-Produsenters Forening
 • Norske Kvinnelige akademikeres landsforbund
 • Sjøfartsdirektoratet
 • Velferdsalliansen
 • Den Norske Advokatforening
 • JURK – Juridisk Rådgivning For Kvinner
 • Juss-Buss
 • Jussformidlingen i Bergen
 • Kontaktutvalget mellom innvandrere og myndighetene
 • Likestillings- og diskrimineringsombudet
 • Norges Bank
 • Kommunalbanken
 • Rådet for funksjonshemmede
 • Helse Nord RHF
 • Helse Midt-Norge RHF
 • Helse Vest RHF
 • Helse Sør RHF
 • Helse Øst RHF
 • Stopp JobbMobben
 • Boazo Ealahus Searvi
 • Norske Reindriftssamers Landsforbund
 • Norske Samers Riksforbund
 • Sametinget
 • Samenes Landsforbund
 • Administrativt forskningsfond AFF
 • Chr. Michelsens Institutt for Videnskap og Åndsfrihet
 • Forskningstiftelsen FAFO
 • Samfunns- og næringslivsforskning
 • Institutt for Samfunnsforskning
 • Nordlandsforskning
 • Norges Byggforskningsinstitutt
 • Norsk Regnesentral
 • Norsk Institutt for by- og regionforskning
 • HR Norge
 • Statistisk Sentralbyrå
 • RF Rogalandsforskning
 • Senter for kvinneforskning
 • Universitetet i Oslo, Institutt for Sosiologi
 • Universitetet i Oslo, Institutt for Statsvitenskap
 • Universitetet i Oslo, Senter for arbeidslivsstudier
 • Universitetet i Oslo, Institutt for offentlig rett
 • Universitetet i Oslo, Institutt for privatrett
 • Universitetet i Oslov, universitetsdirektøren
 • Universitetet i Bergen, Institutt for organisasjonspsykologi
 • Universitetet i Bergen, Institutt for administrasjon og organisasjonsteori
 • Universitetet i Bergen, Sosiologisk Institutt
 • Universitetet i Tromsø, Institutt for samfunnsfag
 • NTNU
 • Høgskolen i Agder
 • Høgskolen i Lillehammer
 • Høgskolen i Molde
 • Høgskolen i Oslo
 • Høgskolen i Telemark
 • Høgskolen i Østfold
 • Høgskolen i Stavanger
 • Handelshøgskolen BI Oslo
 • Norges handelshøgskole