Høring - NOU 2010: 11 Nemndsbehandling av forbrukertvister

Status: Under behandling

Høringsfrist: 02.05.2011

Vår ref.:

Se høringsliste
  


Deres ref                                    Vår ref                                           Dato 
                                                 201100081-/UBEFJS                        02.02.2011

Høring – NOU 2010:11 Nemndsbehandling av forbrukertvister


Utvalget for utredning av det utenrettslige tvisteløsningstilbudet i forbrukersaker ble oppnevnt av Regjeringen ved kongelig resolusjon 27. november 2009 og avgav sin innstilling NOU 2010: 11 Nemndsbehandling av forbrukersaker den 29. november 2010.

Utredningen følger vedlagt i et eksemplar og foreligger i pdf-format på departementets nettsider på følgende adresse: ~/link/cf6a13b732734f7a864ed3ce82de7554.aspx

Dagens modell for tvisteløsning i forbrukersaker utenfor domstolene består i hovedsak av det offentlig opprettede Forbrukertvistutvalget og et tyvetalls bransjevise klagenemnder som er opprettet mellom ulike bransjeorganisasjoner og forbrukerorganisasjoner (hovedsakelig Forbrukerrådet).

Utvalgets mandat var å vurdere denne modellen og fremme forslag om blant annet hvilke saksområder som skal være omfattet av dette tilbudet og til organiseringen av arbeidet i hhv. Forbrukertvistutvalget og i nemndene.  Mandatet gav føringer om at det skal opprettholdes en grunnmodell med en kombinasjon av et offentlig tvisteløsningstilbud og bransjevise klagenemnder, samt at næringslivets rolle i nemndsystemet skal videreføres (mandatet er i sin helhet gjengitt i kapittel 1 i NOUen).

I det følgende gis en kort oversikt over sentrale forslag i utredningen:

Forslag til ny lov
Utvalget foreslår i kapittel 11 en ny lov om nemndsbehandling av forbrukertvister som  skal erstatte gjeldende lov om forbrukertvister og omfatte alle elementer i tvisteløsningstilbudet. 

Forslag om utvidelse av klagetilbudet
Utvalget foreslår at Forbrukertvistutvalget skal få utvidet saksområde til også å  behandle saker etter lov om avhending av fast eiendom og etter bustadoppføringslova, jf. § 1 bokstav c og d i lovforslaget.

Videre foreslås en forskriftshjemmel i lovforslagets § 1 siste ledd der det overlates til Kongen å regulere saksområdet til Forbrukertvistutvalget. Formålet er å få mulighet til å bestemme hvilke saker Forbrukertvistutvalget skal behandle, i takt med utviklingen på området.

Det foreslås også at de enkelte bransjene og/eller de aktuelle fagdepartement vurderer muligheten for å opprette tvisteløsningsnemnder på områdene persontransport (buss, tog, ferje og drosje), private utdanningstilbud og tv-tjenester.

Det bes om at særskilt berørte instanser til forslagene om opprettelse av nye nemnder, herunder Kunnskapsdepartementet, Samferdselsdepartementet, Forbrukerrådet og Post- og teletilsynet vurderer utvalgets forslag for sine aktuelle saksområder.

Utvalget har også vurdert det utenrettslige tilbudet for saker etter husleieloven, men anbefaler ikke utvidelse på dette området. Det bes særskilt om Kommunaldepartementets syn på utvalgets vurderinger og konklusjon på dette saksområdet. 

Utvalget peker på fordelene ved at nemndene og deres sekretariat blir større og mer profesjonelle, og at dette kan skje ved at flere nemnder og sekretariat slår seg sammen. Utvalget viser til at konkrete initiativ til dette eventuelt må komme fra næringen selv.

Se nærmere om de enkelte forslagene til utvidelse av tilbudet i kapittel 8 om utvalgets vurderinger.

Organisering av nemndene
I lovforslagets kapittel II foreslås regler for et felles standard regelverk for nemndenes organisering, saksforberedelse og avgjørelser. Utvalget mener at nemndene på denne måten kan sikres nøytralitet, uavhengighet og en forsvarlig saksbehandling.

Det foreslås å innføre en offentlig godkjenningsordning for nemnder som oppfyller de standardiserte minstekravene. Utvalget foreslår videre at offentlig godkjente nemnder i sine vedtekter skal kunne fastsette at nemndas vedtak skal ha samme virkning som en rettskraftig dom og kunne fullbyrdes etter reglene for dommer.

Forbrukertvistutvalget
Det foreslås å forenkle saksforberedelsen til Forbrukertvistutvalget slik at denne i sin helhet legges til sekretariatet. Etter dagens system forberedes sakene både i Forbrukerrådet og i sekretariatet.

Utvalget mener at Forbrukertvistutvalget bør endre navn til Forbrukerklagenemnda, se nærmere om dette i punkt 8.7.

Forbrukerrådets rolle
I lovforslagets kapittel IV foreslås det at Forbrukerrådet skal ha oppgave som en ”førstelinjetjeneste” for forbrukerne. Det legges opp til at Forbrukerrådet skal ha fullstendig oversikt over de enkelte nemnders saksområder og gi forbrukeren informasjon om hvilke nemnder som kan behandle ulike typer tvister, samt bidra til sakens opplysning. Det fremgår at Forbrukerrådet skal opptre uhildet og nøytralt i dette arbeidet.

Høringsfristen er 2. mai 2011

Liste over høringsinstansene følger vedlagt. Høringsinstansene bes selv å forelegge forslaget for eventuelle etater, organer og relevante aktører. Høringsnotat er også å finne på departementets hjemmeside på www.regjeringen.no under overskriften Dokumenter og underoverskriften Høringer.

Høringsuttalelsene sendes til Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet, Forbrukeravdelingen, Postboks 8036 Dep., 0030 OSLO. Departementet ber om at uttalelsene også sendes per e-post til postmottak@bld.dep.no     

Europakommisjonens høring om tvisteløsning

Departementet viser samtidig til at Europakommisjonen 18. januar 2011 la frem et konsultasjonsdokument om alternative tvisteløsninger til åpen høring med frist 15. mars 2011.

Konsultasjonsdokumentet finnes elektronisk på Europakommisjonens (DG SANCOs) hjemmesider på:
http://ec.europa.eu/dgs/health_consumer/dgs_consultations/ca/adr_consultation_18012011_en.htm

Kommisjonens formål med konsultasjonen er å konsultere interessenter og myndigheter (”stakeholders and authorities”) om de vanskeligheter som er identifisert, og mulige tiltak for å forbedre bruken av alternative tvisteløsninger innenfor EU. For dette formålet har Kommisjonen i konsultasjonsdokumentet formulert 16 spørsmål/temaer til besvarelse.

Departementet tar gjerne i mot evt. bidrag som blir sendt direkte til Europakommisjonen.


Med hilsen


Bodhild Fisknes (e.f.)
                                                                 Hilde Merethe Berg

Vedlegg: 2
- Høringsliste
- NOU 2010:11 Nemndsbehandling av forbrukertvister
  

Høringsinstanser – NOU 2010:11 Nemndsbehandling av forbrukertvister

Advokatforeningen
Begravelsesbyråenes Forening
Boligprodusentenes Forening
Boligtvistnemnda
Brukerklagenemnda for elektronisk kommunikasjon
Byggmesterforbundet
Canal Digital kabel TV
Departementene
Det juridiske fakultet i Bergen
Det juridiske fakultet i Oslo
Det juridiske fakultet i Tromsø
Den norske Dommerforening
Domstolsadministrasjonen
Eiendomsmeglerforetakenes Forening
Elklagenemnda
Energi Norge
Entreprenørforeningen Bygg og Anlegg
Finansklagenemnda
Forbrukerrådet
Forbrukerombudet
Forbrukertvistutvalget
Finansieringsselskapenes forening
Finansnæringens  fellesorganisasjon
Flyklagenemnda
Handels- og servicenæringens hovedorganisasjon(HSH)
Husleietvistutvalget i Bergen
Husleietvistutvalget i Oslo
Husleietvistutvalget i Trondheim
Inkassoklagenemnda
JURK
Juss Buss
Jusshjelpa i Nord Norge
Jussformidlingen i Bergen
Kongelig Norsk Automobilforbund
Klagenemnda for bilsaker
Klagenemnda for bilsaker i Vest-Agder
Klagenemnda for eierskifteforsikring
Klagenemnda for gravferdstjenester
Klagenemnda for håndverkertjenester på fast eiendom
Klagenemnda for vask og rens
Motorførernes Avholdsforbund
NITO Takst
Norges Automobilforbund
Norges Bilbransjeforbund
Norges Bilutleieforbund
Norges Byggmesterforbund
Norges Eiendomsmeglerforbund
Norges Fotografforbund
Norges Hovedorganisasjon
Norges taksteringsforbund
NORPARK
Norsk Renseri – og Vaskeriforening
Norske Inkassobyråers forening
Norwegian Air Shuttle ASA
Parkeringsklagenemnda
Post- og teletilsynet
Reklamasjonsnemnda for bilutleie
Reklamasjonsnemnda for eiendomsmeglingstjenester
Reklamasjonsnemnda for fotografarbeider
Reklamasjonsnemnda for pakkereiser
Reklamasjonsnemnda for takstmenn
Samarbeidsutvalget  for forliksråd og namsmenn
SAS Norge
Stortingets ombudsmann for forvaltningen
Tele2 Norge AS
Telenor AS
Widerøes Flyveselskap AS