Høring - NOU 2011:14 Bedre integrering

Status: Under behandling

Høringsfrist: 15.10.2011

Vår ref.: 201102421-/HEG

Høring - NOU 2011:14 Bedre integrering


Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet (BLD) sender på høring
NOU 2011:14 Bedre integrering. Utredningen er avgitt til BLD av Inkluderingsutvalget. Utvalget ble oppnevnt ved kongelig resolusjon 30. april 2010, og overleverte sin utredning til BLD 14. juni 2011. Utvalget har vurdert utfordringer og muligheter i et flerkulturelt Norge. Med bakgrunn i dette foreslår utvalget tiltak i integreringspolitikken. Utvalget har analysert områder som arbeid, utdanning, deltakelse i demokrati og sivilsamfunn og levekår for øvrig. Temaene er vurdert ut fra et klasse-, ressurs- og kvinneperspektiv. Utvalget har i tillegg hatt som oppgave å se på områder hvor ulike verdier og prinsipper kan komme i konflikt.

Utvalgets utredning kan hentes fra BLDs nettsider:
~/link/8b9efaa2ce1c48c890d6dafadf4024f4.aspx

Sammendraget av utvalgets utredning kan hentes her:
~/link/af7ba19931754d638d2d6ac8c17ef668.aspx

Versjonen av utredningen som nå ligger ute er en foreløpig versjon som ikke er korrekturlest. Den endelige versjonen vil bli lagt ut på departementets nettside i midten av juli 2011.

Utvalget behandler en rekke områder i sin innstilling, og de foreslår mer enn 200 tiltak i den videre politikkutviklingen. BLD er i denne sammenhengen interessert i innspill fra høringsinstansene om hvilke områder som bør ha politisk prioritet i arbeidet med oppfølgingen av forslagene i innstillingen.

Utvalget har i kapittel 6.8.4 om diskriminering i arbeidslivet to forslag til tiltak som er knyttet til aktivitets- og rapporteringsplikten i diskrimineringsloven. Dette gjelder implementering av aktivitets- og rapporteringsplikten i HMS-arbeidet og økt bruk av sanksjoner ved overtredelser av diskrimineringsloven. Vi gjør oppmerksom på at et tilsvarende forslag ble fremmet av Diskrimineringslovutvalget i NOU 2009:14 Et helhetlig diskrimineringsvern. Innstillingen fra Diskrimineringslovutvalget har allerede vært på høring og departementet arbeider med oppfølgingen av høringen.

BLD ber om at høringsinstansene kommer med sine høringsuttalelser innen
15. oktober 2011. I merknadene ber vi om at det refereres til kapitler og avsnitt.
Høringsuttalelser sendes elektronisk til departementets postmottak på adressen
postmottak@bld.dep.no.

Vi ber om at den enkelte høringsinstans ved behov sørger for foreleggelse av høringsbrevet for eventuelle underliggende enheter, etater, medlemsorganisasjoner mv. En liste over høringsinstansene følger vedlagt.

Eventuelle spørsmål til høringen kan rettes til rådgiver Hege Hov Eggen på telefon
22 24 69 64 eller e-post heg@bld.dep.no.

 

Med hilsen


Barbro A. Bakken (e.f.)
ekspedisjonssjef
                                                                       Ahmad Ghanizadeh
                                                                       avdelingsdirektør

Liste over høringsinstanser – NOU 2011:14 Bedre integrering

Offentlige institusjoner
Kommunene
Fylkeskommunene
Fylkesmennene
Departementene
Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir)
Barneombudet
Datatilsynet
Helsedirektoratet
Helsetilsynet
Husbanken
Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi)
Likestillings- og diskrimineringsombudet
Arbeids- og velferdsdirektoratet (NAV)
Riksrevisjonen
Skattedirektoratet
Statistisk sentralbyrå
Stortingets ombudsmann for forvaltningen
Utdanningsdirektoratet
Utlendingsdirektoratet (UDI)
Utlendingsnemnda (UNE)
Vox

Innvandrerorganisasjoner/ fagorganisasjoner om innvandring
African Youth in Norway (AYIN)
Faglig forum for kommunalt flyktningarbeid
Grenseland – forum for asylsøkere og flyktninger
Innvandrernes Landsorganisasjon (INLO)
KIM – kontaktutvalget mellom innvandrere og myndighetene
MiRA Ressurssenter for innvandrer- og flyktningkvinner
NOAS – Norsk organisasjon for asylsøkere
Norsk Innvandrerforum
Selvhjelp for innvandrere og flyktninger (SEIF)

Arbeidsgiverforeninger
Næringslivets hovedorganisasjon (NHO)
Handels- og servicenæringens hovedorganisasjon (HSH)
KS - Kommunesektorens interesse- og arbeidsgiverorganisasjon
Arbeidsgiverforeningen Spekter

Fagforeninger
Akademikerne
Fellesorganisasjonen for barnevernspedagoger, sosionomer og vernepleiere
Landbrukets arbeidsgiverforening
Landsorganisasjonen i Norge (LO)
Norges Juristforbund
Politiets Fellesforbund
Unio – Hovedorganisasjonen for universitets- og høyskoleutdannede
Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund (YS)

Menigheter/religiøse organisasjoner
Bispedømmene (11 stykker)
Den katolske kirke Oslo katolske bispedømme
Den norske kirke – Kirkerådet
Det mosaiske Trossamfunnet i Oslo
Islamic Cultural Center Norway
Islamsk Kvinnegruppe Norge
Islamsk Råd
Kirkens Bymisjon
Kirkens Nødhjelp
Kristent Interkulturelt Arbeid (KIA)
Norges Hindu Kultursenter
Nye Norges kristne råd
Samarbeidsrådet for tros- og livssynssamfunn

NGOer og interesseorganisasjoner
Amnesty International Norge
Flyktninghjelpen
Fokus – Forum for women and development
Helsingforskomitéen
Human Rights Service (HRS)
Krisesentersekretariatet
Internasjonal helse- og sosialgruppe
Landsrådet for Norges barne- og ungdomsorganisasjoner (LNU)
NORAD
Norges Røde Kors
Norske Kvinners sanitetsforening
Norsk Folkehjelp
Norsk Krisesenterforbund
Norsk senter for menneskerettigheter (SMR)
OMOD – Organisasjonen mot offentlig diskriminering
Oslo Røde Kors Internasjonale senter
Redd Barna
Ressurssenter for pakistanske barn
PRESS – Redd Barna Ungdom
SOS Rasisme
UNHCR Stockholm

Politiske partier
Arbeiderpartiet
Det liberale folkepartiet
Demokratene
Fremskrittspartiet
Høyre
Kristelig Folkeparti
Kystpartiet
Miljøpartiet De grønne
Norges Kommunistiske Parti
Pensjonistpartiet
Rødt
Senterpartiet
Sosialistisk Venstreparti
Venstre

Juridiske organisasjoner/jussformidling
Antirasistisk Senter
Juridisk Rådgivning for kvinner (JURK)
Juss-Buss
Jussformidlingen
Kontoret for fri rettshjelp
Rettspolitisk forening
Norsk senter for menneskerettigheter (SMR)

Til toppen