Høring - NOU 2012:9 Energiutredningen - Verdiskaping, forsyningssikkerhet og miljø

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 23.06.2012

Vår ref.:

Høringsbrev i pdf

HØRING - NOU 2012:9 ENERGIUTREDNINGEN - VERDISKAPING, FORSYNINGSSIKKERHET OG MILJØ

Olje og energidepartementet sender med dette ut NOU 2012:9 ”Energiutredningen - Verdiskaping, forsyningssikkerhet og miljø” ut på høring. Utredningen er avgitt av et bredt sammensatt utvalg som ble oppnevnt ved kongelig resolusjon 3. mars 2011. Utvalget overleverte sin innstilling til Olje- og energiministeren 5. mars 2012.
Utvalgets utredning er tilgjengelig på Olje- og energidepartementets nettsider: http://www.regjeringen.no/nb/dep/oed/dok/NOU-er/2012/nou-2012-9.html?id=674092

Bakgrunn
Formålet med arbeidet var å skape bedre forståelse for de avveiningene som vi står overfor i energipolitikken. Utvalget fikk følgende sammensetning:

- Olav Akselsen (leder), sjøfartsdirektør Sjøfartsdirektoratet, Stord
- Marit Arnstad (nestleder), advokat, Stjørdal
- Ellen Stensrud, hovedkasserer LO, Oslo    
- Petter Haas Brubakk, direktør Næringslivets Hovedorganisasjon, Vestby
- Raymond Robertsen, prosjektdirektør, Hammerfest
- Bente H Næss, energi- og miljøkoordinator Asplan Viak, Nittedal
- Lars Haltbrekken, leder Naturvernforbundet, Oslo
- Kathrine Fog, assisterende direktør Norsk Hydro, Oslo
- Eli Reistad, bonde, Sigdal        
-  Arne Vinje, ordfører Vinje kommune, Vinje
- Wenche Teigland, konserndirektør BKK, Bergen
- Steinar Bysveen, konserndirektør Statkraft, Bærum
- Nils Kristian Nakstad, administrerende direktør Enova, Trondheim
- Torstein Arne Bye, fagdirektør SSB, Oslo
- Elizabeth Baumann Ofstad, seniorrådgiver Renewable Energy Statoil, Oslo


Utvalgets mandat
”Utvalget skal utrede og vurdere energi- og kraftbalansen for Norge fram mot 2030 og 2050. Produksjonen av kraft, størrelsen på kraftutvekslingen med utlandet og forbruket i ulike sektorer er eksempler på sentrale størrelser i energi- og kraftbalansen. Energibalansen skal omfatte det stasjonære energiforbruket medregnet petroleumsvirksomheten og energiforbruket i transportsektoren. Regionale energi- og kraftbalanser skal vurderes for å kunne bedømme det langsiktige behovet for utbygging av nettkapasitet. Effektforbruk og effekttilgang skal tas inn i vurderingene der det er naturlig.
Vurderingene av energi- og kraftbalansen skal ta utgangspunkt i ulike framskrivinger av energiutviklingen, og ressursgrunnlag.

Utvalget skal kartlegge viktige ytre forhold som vil påvirke energi- og kraftbalansen i Norge, herunder konsekvensene av klimaendringer. Med et så langt tidsperspektiv vil det også være naturlig å se på utviklingsperspektiver der energipolitikken ikke er bundet av dagens rammevilkår. Utvalget må gi en grundig gjennomgang av de internasjonale perspektivene og rammene for energiutviklingen. Det gjelder særlig miljø- og klimapolitikk, krav som settes til Norge gjennom EØS-avtalen, den tekniske og naturvitenskaplige kunnskapen og kunnskapen om konsekvensene av naturinngrep, blant annet naturmangfoldet, ved energianlegg.

Utvalget skal legge til grunn dagens vernepolitikk for vassdrag, herunder verneplan I-IV og senere suppleringer.

Utvalget skal gi en sammenfattet presentasjon av energiutviklingen siden 1980.
Utvalget bes videre vurdere sammenhengen mellom energiutviklingen og mulighetene for verdiskaping, sysselsetting, kompetanse- og teknologiutvikling i energisektoren, i næringslivet for øvrig, i offentlig sektor og i husholdningene.
For å legge til rette for en bred drøfting av muligheter og begrensninger i utviklingen av et bærekraftig energisystem skal utvalget utrede de energimessige konsekvensene av forslag til tiltak og virkemidler. Utvalget skal i denne forbindelse også vurdere virkningene av ulike tiltak for klima, miljø, sysselsetting og for industri og annet næringsliv.
Det skal vurderes hva som skal til for at de regionale kraftbalansene gir grunnlag for like, stabile og forutsigbare strømpriser over hele landet, herunder produksjon og linjer.
Det må legges særlig vekt på å få vurdert hva som kan gjøres for å begrense forbruket. Det vil derfor være behov for å drøfte hva energi og elektrisitet vil bli brukt til i framtiden. Det er blant annet viktig å få belyst hvordan det faktiske energi- og elforbruket avhenger av ulike myndighetstiltak.

Utvalget forutsettes å ha kontakt med ulike faggrupper og interessegrupper.
Utvalget skal overlevere sin innstilling til Olje- og energidepartementet innen 1. mars 2012.”

Om høringen
Olje- og energidepartementet ber om høringsinnspill til utredningen innen 23. juni 2012
. Innspillene kan oversendes elektronisk til postmottak@oed.dep.no.

En liste over høringsinstansene følger vedlagt. Instanser som ikke er tatt med på høringslisten, er også velkomne til å komme med innspill til høringen. Det bes om at den enkelte høringsinstans vurderer behovet for, eventuelt sørger for foreleggelse for eventuelle underliggende enheter eller etater, medlemsorganisasjoner mv.


Med hilsen

Sigurd Tveitereid
ekspedisjonssjef
                                                                                   Eli Jensen
                                                                                   fagdirektør

Energiutredningen ligger i sin helhet på Olje- og energidepartementets nettsider, både som pdf-fil og kapittelvis inndelt:

Lenke til NOU 2012:9 Energiutredningen - Verdiskaping, forsyningssikkerhet og miljø

Akademikerne
Barne,- likestillings- og inkluderingsdepartementet
Bellona
Byggenæringens Landsforening
CICERO
Den Norske Turistforeningen
Econa
EL & IT forbundet
Energi Norge
Finansdepartementet
Fiskeri- og kystdepartementet
Forbrukerombudet
Forbrukerrådet
Forbundet for Ledelse og Teknikk
Forskerforbundet
Framtiden i våre hender
Huseiernes Landsforbund
Industri Energi
Justisdepartementet
Kommunal- og regionaldepartementet
KS
KS Bedrift Energi
Landbruks- og matdepartementet
Landsorganisasjonen i Norge
Landssammenslutninga av Vasskraftkommunar
Miljøverndepartementet
Natur og Ungdom
Naturvernforbundet
NHH
NITO
Norges Bondelag
Norges Juristforbund
Norges Miljøvernforbund
Norges Naturvernforbund
Norsk Bioenergiforening
Norsk Energigassforening
Norsk Fjernvarme
Norsk Industri
Norsk Institutt for skog og landskap
Norsk Petroleumsinstitutt
Norsk Skogeierforbund
Norsk Solenergiforening
Norsk Teknologi
Norsk Varmepumpeforening
Norsk Vindkraftforening
Norsk VVS Energi- og miljøtekniske forening
Norske Energibrukeres Forening
NTNU
Nærings- og handelsdepartementet
Næringslivets Hovedorganisasjon
Oljeindustriens Landsforening (OLF)
Samarbeidende kraftfylker
Samarbeidsrådet for Naturvernsaker
Samferdselsdepartementet
Samfunnsviterne
Samfunnsøkonomene
SINTEF
Småkraftforeninga
Spekter
Tekna – Teknisk-naturvitenskapelig forening
UIB
UIO
Unio
Utenriksdepartementet
Virke
YS
Zero