Høring - NOU 2012:9 Energiutredningen - Verdiskaping, forsyningssikkerhet og miljø

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 23.06.2012

I statsråd 4. mars 2011 ble det oppnevnt et utvalg for å utrede de langsiktige rammene for energipolitikken. I resolusjonen heter det blant annet: "Formålet med utredningen er å skape en bedre forståelse for de avveiningene som vi står overfor i energipolitikken. Utvalget skal utrede og vurdere sentrale faktorer som påvirker energi- og kraftbalansen i Norge, blant annet produksjon, forbruk, nettutbygging og kraftutveksling med utlandet".

Utvalget overleverte sin innstilling til Olje- og energiministeren 5.mars 2012.

NOU 2012:9 Energiutredningen sendes herved på høring.