Høring - ny lov om Patentstyret og Klagenemnden for industrielle rettigheter

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 01.09.2011

Vår ref.:

Høring – ny lov om Patentstyret og Klagenemnden for industrielle rettigheter

Nærings- og handelsdepartementet sender med dette på høring et forslag til ny lov om Patentstyret og Klagenemnden for industrielle rettigheter (patentstyreloven) som skal erstatte lov 2. juli 1910 nr. 7 om Styret for det industrielle Retsvern. Notatet inneholder også forslag til en forskrift til den nye loven, som skal erstatte forskriftene til gjeldende lov.

Vi ber høringsinstanser som ser behov for det om å legge frem høringsnotatet for berørte underlagte organer, organisasjoner og foreninger som ikke står på adresselisten.

Høringsuttalelser sendes postmottak@nhd.dep.no innen torsdag 1. september 2011.


Med hilsen


Kjerstin Spjøtvoll (e.f.)
ekspedisjonssjef

 Bent F. Sunde
 avdelingsdirektør

Adressatliste for høring av utkast til ny lov om Patentstyret – Patentstyreloven:

Departementene

Høyesterett
Borgarting lagmannsrett
Oslo tingrett

DIFI (Direktoratet for forvaltning og IKT)
Domstolsadministrasjonen
Forbrukerombudet
Innovasjon Norge
Konkurransetilsynet
Norges Forskningsråd
Norsk designråd
Norsk språkråd
Patentstyret
Plantesortsnemnden
Regjeringsadvokaten
Statens legemiddelverk
Toll- og avgiftsdirektoratet

Abelia
Advokatforeningen
Bedriftsforbundet
Business Software Alliance (BSA)
Finansnæringens hovedorganisasjon
Fridtjof Nansens Institutt (FNI)
Gramo
Handels- og servicenæringens hovedorganisasjon HSH
IFPI Norge
IKT-Norge
Inven2
Landsorganisasjonen i Norge (LO)
Legemiddelindustriforeningen (LMI)
NACG – Norwegian Anti-Counterfeit Group (NACG)
NIGeL – Norsk Industriforening for Generiske Legemidler
Norsk forening for industriell rettsbeskyttelse (NIR)
Norsk forening for industriens patentingeniører (NIP)
Norsk Industri
Norsk oppfinnerforening
Norsk såvareforening
Norske industridesignere
Norske Patentingeniørers Forening (NPF)
Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO)

Alpharma AS
Aqua Gen AS
Dynal Biotech AS
GE Healthcare AS Oslo
Laerdal Medical AS
Norsk Hydro ASA
Xellia AS
Opera Software ASA
Statoil ASA
Telenor AS
Onsagers AS
Oslo Patentkontor AS
Tandbergs Patentkontor AS
Zacco Norge

Advokatfirmaet Thommessen
Advokatfirmaet Schjødt DA
Advokatfirmaet Hjort DA
Advokatfirmaet Føyen DA
Advokatfirmaet Arntzen de Besche
Advokatfirmaet Bugge, Arentz-Hansen & Rasmussen (BA-HR)

Handelshøyskolen BI
Norges Handelshøyskole (NHH)
Norges teknisk-naturvitenskaplige universitet (NTNU)
Universitetet for miljø- og biovitenskap (UMB)
Universitetet i Agder
Universitetet i Bergen
Universitetet i Oslo
Universitetet i Tromsø
Universitetet i Stavanger

Til toppen