Høring - nye retningslinjer for beregning av selvkost for kommunale betalingstjenester

Kommunal- og regionaldepartementet sender med dette på høring forslag til nye retningslinjer for beregning av selvkost på kommunale betalingstjenester, jf. vedlagte utkast. Det vil bli tatt endelig stilling til forslagene i etterkant av høringsrunden.

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 20.05.2013

Frist for innsending av uttalelser til høringsnotatet er satt til 20. mai 2013.

Høringssvar kan sendes postmottak@krd.dep.no eller til Kommunal- og regionaldepartementet, Postboks 8129 Dep, 0032 Oslo, merket sak 12/2394.