Høring - nytt kommunalt pasient- og brukerregister

Helse- og omsorgsdepartementet har i dag sendt på høring et lovforslag om å etablere et kommunalt pasient- og brukerregister (KPR). Det ble i statsbudsjettet for 2015 satt av 30 millioner til registeret. Sentrale og kommunale myndigheter vil kunne bruke data fra registeret for å bedre planlegge, styre og evaluere helse- og omsorgstjenestene. For eksempel vil registeret gi verdifull informasjon om behandlingen av pasienter med folkesykdommer som kols og diabetes. Dette ville være viktig kunnskap for å utvikle tjenestene. KPR skal bygges opp trinnvis. Det legges opp til at registeret skal ferdigstilles i løpet av 2017. Hvis lovforslaget vedtas av Stortinget, vil det bli utarbeidet en forskrift som vil bli sendt på egen høring.

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 01.10.2015

Vår ref.: 15/2426

Høring - nytt kommunalt pasient- og brukerregister

Helse- og omsorgsdepartementet sender på høring forslag til endring i helseregisterloven for å opprette et nytt kommunalt pasient- og brukerregister. Videre foreslår departementet enkelte mindre endringer helsepersonelloven. 

For å skape pasientenes og brukernes helse- og omsorgstjeneste og kunne gi pasienter og brukere enda bedre tilbud, er det nødvendig med et godt kunnskapsgrunnlag. Informasjon og kunnskap er en forutsetning for å kunne planlegge, dimensjonere, forvalte, evaluere, korrigere og utvikle en bærekraftig helse- og omsorgstjeneste. Det er nødvendig med kunnskap om forekomst av, årsaker og påvirkningsfaktorer til sykdom, funksjonssvikt og sosiale problemer for å sikre gode tjenester med riktig kapasitet. Gode data er basis for kvalitetsforbedring til beste for pasientene og brukerne. Helsemyndighetene må ha kunnskap om hva som gir gode tjenester og hva som er gode måter å organisere og finansiere helse- og omsorgstjenestene på. Vi må vite i hvilken grad tjenestene faktisk fungerer etter hensikten og om vi oppnår de ønskede resultatene. Pasient- og brukerregisteret skal bidra med slik kunnskap. Registeret vil også gi pasienter og brukere innsyn i helse- og omsorgstjenestens aktiviteter og resultater.

Det nye registeret skal etableres med utgangspunkt i to eksisterende registre; oppgjørssystemet for kontroll og utbetaling av helserefusjon (KUHR) og det nasjonale helseregisteret for individbaserte pleie- og omsorgstjenester (IPLOS), og hjemles i helseregisterloven § 11 om lovbestemte registre. Oppgjørs­systemet for kontroll og utbetaling av helserefusjon skal også hjemles i pasient­journal­loven § 11. Dette betyr konkret at oppgavene for kontroll og utbetaling skal følge pasientjournallovens regelsett.

Helseregisterloven, pasientjournalloven og forskriften(e) som vil bli utarbeidet for det nye registeret skal sikre at innsamling, bruk og annen behandling av helseopplysningene foretas på en etisk forsvarlig måte, ivaretar den enkeltes personvern og brukes til individets og samfunnets beste.

Ny løsning for høringssvar

Departementet har innført en ny løsning for høringssvar. Høringssvar kan avgis digitalt på våre nettsider. Høringsinstansene kan registrere seg, mellomlagre svaret og laste opp vedlegg. Høringsinstansene kan også sende høringssvar uten å registrere seg.

Høringsinstansene blir bedt om å vurdere om saken bør sendes til underliggende etater eller virksomheter, tilknyttede virksomheter, medlemmer e.l.

Alle kan avgi høringsuttalelse. Uttalelser er som hovedregel offentlige etter offentleglova og vil bli publisert.

Frist for å avgi høringsuttalelse er 1. oktober 2015.

Med vennlig hilsen                                                            

Kari Sønderland (e.f.)                                                          Sverre Engelschiøn
ekspedisjonssjef                                                                  fagdirektør  

 

                                                            

           

 

Høringsliste

ACOS AS

ACTIS

ADHD Norge

Afasiforbundet i Norge

Akademikerne

Akupunkturforeningenppn

Agfa

AKAN

Angstringen

Anonyme Alkoholikere

Apotekforeningen

Arbeids- og velferdsdirektoratet

Aurora, Støtteforeningen for mennesker med psykiatriske helseproblem

Autismeforeningen i Norge

Aleris Helse

Barnekreftforeningen

Barneombudet

Barne-, ungdoms- og familieetaten

Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet

Blå Kors Norge

Borgestadklinikken

Cerebral Parese-foreningen

CGM (Compugroup Medical Norway AS)

Colosseumklinikken – Allmennlegene

Datatilsynet

De fylkeskommunale eldrerådene

De medisinske dekanene

De regionale kompetansesentre for rusmiddelspørsmål

DELTA

Demensforeningen

Den Norske Advokatforening

Den norske jordmorforening

Den Norske Kinesiologiforening

Den norske tannlegeforening

Den norske legeforening

Den nasjonale forskningsetiske komitè for medisin (NEM)

Den nasjonale forskningsetiske komitè for naturvitenskap og teknologi (NENT)

Den nasjonale forskningsetiske komitè for samfunnsvitenskap og humaniora (NESH)

Den rettsmedisinske kommisjon

Departementene

Det Norske Healerforbund

Diabetesforbundet

DIPS ASA

Direktoratet for nødkommunikasjon

EEG-Laboratoriet AS

Europabevegelsen

Fagforbundet

Fagrådet innen Rusfeltet i Norge

Familieterapi instituttet

Fampo

Fellesorganisasjonen FO

Farmasiforbundet

Finans Norge

Forbrukerombudet

Forbrukerrådet

Forbundet mot rusgift

Foreningen for blødere i Norge

Foreningen for el-overfølsomme

Foreningen for hjertesyke barn

Foreningen for human narkotikapolitikk

Foreningen for Muskelsyke

Foreningen for kroniske smertepasienter

Forskerforbundet

Forskningsstiftelsen FAFO

Forsvarsgruppen av 1977

Funksjonshemmedes fellesorganisasjon

Fürst medisinske laboratorium AS

Fylkesråd for funksjonshemmede

Galebevegelsen

Gatejuristen – Kirkens Bymisjon

Gynlab AS

Haraldsplass diakonale høgskole

Helhetsterapiforbundet

Helsedirektoratet

Helseøkonomiforvaltningen (HELFO)

Helse- og sosialombudet i Oslo

Helsetjenestens Lederforbund

HIV-Norge

Hørselshemmedes Landsforbund

Idrettens helsesenter

IKT Norge

Infodoc

Informasjonssenteret Hieronimus

Aruna Innerlife faglige forbund

Innovasjon Norge

Institutt for samfunnsforskning

Institutt for allmenn- og samfunnsmedisin

Interessegruppa for kvinner med spiseforstyrrelser

JURK

Juss-Buss

Jussformidlingen

Jusshjelpa

Kirkens Bymisjon

Klagenemnda for behandling i utlandet

Kliniske ernæringsfysiologiske forening

Kommuneadvokaten i Oslo

Kommunenes Sentralforbund (KS)

Konkurransetilsynet

Kreftforeningen

Kreftregisteret

Kriminalomsorgen, regionkontorene

Laboratorium for Patologi AS

Landets distriktspsykiatriske sentra

Landets fylkesmenn / Sysselmannen på Svalbard

Landets fylkestannleger

Landets fylkeskommuner

Landets helseforetak

Landets kommuner

Landets kontrollkommisjoner

Landets regionale helseforetak

Landets høyskoler (m/helse fagl. utdannelse)

Landets pasientombud

Landets private sykehus

Landets universiteter

Landsforbundet for utviklingshemmede og pårørende (LUPE)

Landsforbundet Mot Stoffmisbruk

Landsforeningen Alopecia Areata

Landsforeningen for Hjerte- og Lungesyke

Landsforeningen for Huntingtons sykdom

Landsforeningen for kosthold og helse

Landsforeningen for Nyrepasienter og Transplanterte

Landsforeningen for oppsøkende sosialt ungdomsarbeid

Landsforeningen for Pårørende innen Psykiatri

Landsforeningen for voldsofre

Landsforeningen mot fordøyelsessykdommer

Landslaget for offentlige pensjonister

Landsgruppen av psykiatriske sykepleiere

Landsorganisasjonen i Norge (LO)

LAR Nett Norge

Legeforeningens forskningsinstitutt

Likestillings- diskrimineringsombudet

Marborg

Medborgernes Menneskerettighets Kommisjon

Medi 3 Molde AS

Menneskeverd

Mental Helse Norge

MENIN

Munn- og halskreftforeningen

MS – forbundet

NA Anonyme Narkomane

Nasjonalt folkehelseinstitutt

Nasjonalforeningen for folkehelsen

Nasjonal kompetansetjeneste for sjeldne diagnoser

Nasjonalt kompetansesenter for prehospital akuttmedisin – NAKOS

Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten

Nasjonalt råd for spesialistutdanning av leger og legefordeling

Nasjonalt senter for erfaringskompetanse innen psykisk helse

Nasjonalt senter for samhandling og telemedisin

Nettverket for private helsevirksomheter

Norges Astma- og Allergiforbund

Norges Blindeforbund

Norges Døveforbund

Norges Fibromyalgi Forbund

Norges Farmaceutiske Forening

Norges forskningsråd

Norges Handikapforbund

Norges Juristforbund

Norges kristelige legeforening

Norges Kvinne- og familieforbund

Norges Landsforbund av Homøopraktikere

Norges Naprapatforbund

Norges Optikerforbund

Norges Parkinsonforbund

Norges Røde Kors

Norges Tannteknikerforbund

Norsk Audiografforbund

Norsk Biotekforum

Norsk Cøliakiforening

Norsk eHelse Forum v/IKT-Norge Oscarsgt. 20 0352 Oslo

Norsk Epilepsiforbund

Norsk Ergoterapeutforbund

Norsk Forbund for autoriserte feldenkraispedagoger

Norsk Forbund for Osteopatisk Medisin

Norsk Forbund for psykoterapi

Norsk Forbund for utviklingshemmede

Norsk Forening for Psykisk Helsearbeid

Norsk Forening for cystisk fibrose

Norsk Forening for Estetisk Plastikkirurgi NFEP

Norsk Forening for Ernæringsfysiologer

Norsk Forening for helhetsmedisin

Norsk Forening for kriminalreform (KROM)

Norsk Forening for lysstimulering

Norsk Forening for medisinsk akupunktur

Norsk Forening for nevrofibromatose

Norsk Forening for Stomi- og Reservoaropererte (Norilco)

Norsk Forening for Tuberøs Sklerose

Norsk Forum for terapeutiske samfunn

Norsk Fysioterapeutforbund

Norsk Gestaltterapeut forening

Norsk helsenett

Norsk Helse- og Velferdsforum

Norsk Helsesekretærforbund

Norsk Homøopatisk pasientforening

Norsk Immunsviktforening

Norsk Intravenøs Forening

Norsk Karakteranalytisk Institutt

Norsk Kiropraktorforening

Norsk Logopedlag

Norsk Massørforbund

Norsk Manuellterapeutforening

Norsk OCD forening, ANAKE

Norsk Osteopatforbund

Norsk Osteoporoseforening

Norsk Ortopedisk Forening

Norsk Palliativ Forening

Norsk Pasientforening

Norsk Pasientskadeerstatning (NPE)

Norsk Presseforbund

Norsk Psoriasis Forbund

Norsk Psykologforening

Norsk Psykiatrisk Forening

Norsk Psykoanalytisk Institutt

Norsk Refleksologisk Forbund

Norsk Radiografforbund

Norsk Revmatikerforbund

Norsk senter for menneskerettigheter

Norsk Sykepleierforbund

Norsk Sykehus- og helsetjenesteforening (NSH)

Norsk Tannpleierforening

Norsk Tjenestemannslag (NTL)

Norsk Tourette Forening

Norske Fotterapeuters Forbund

Norske helikopteransattes forbund (NHF)

Norske Homeopaters Landsforbund

Norske Kosmetologer og Hudterapeuters Forbund

Norske Naturterapeuters Hovedorganisasjon

Norske Ortoptister forening

Norske Rosenterapeuters Forening

NOVA

NUPI

Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO)

Opus Systmer AS

PARAT

PARAT Helse

Pasientskadenemnda

Pensjonistforbundet

Personskadeforbundet

Personvernnemnda

Privatpraktiserende Fysioterapeuters Forbund

PRO-LAR – Nasjonalt forbund for folk i LAR

PRO-Sentret

Regionsentrene for barn og unges psykiske helse

Regjeringsadvokaten

Ressurssenteret for omstilling i kommunene (RO)

Rettspolitisk forening

Riksadvokaten

Riksrevisjonen

Ringvoll Klinikken

Rokkansenteret

Rusmisbrukernes interesseorganisasjon (RIO)

ROS – Rådgivning om spiseforstyrrelser

Ryggmargsbrokk og hydrocephalusforeningen

Ryggforeningen i Norge

Røntgeninstituttenes forening

Rådet for psykisk helse

SABORG – Sammenslutning for alternativ behandlere

Sametinget

Senter for medisinsk etikk, SME

Senter for tverrfaglig kjønnsforskning

Senter for klinisk dokumentasjon og evaluering (SKDE)

SINTEF Helse

Siemens

SPEKTER

Statens autorisasjonskontor for helsepersonell

Statens helsepersonellnemnd

Statens institutt for rusmiddelsforskning (SIRUS)

Statens helsetilsyn

Statens legemiddelverk

Statens råd for likestilling av funksjonshemmede

Statens seniorråd

Statens senter for Ortopedi

Statstjenestemannsforbundet

Stoffskifteforbundet

Stortingets ombudsmann for forvaltningen

Stiftelsen Norsk Luftambulanse

Stiftelsen Menneskerettighetshuset

Stiftelsen Organdonasjon

Stiftelsen Psykiatrisk Opplysning

Stiftelsen Rettferd for taperne

Straffedes organisasjon i Norge (SON)

Stiftelsen Støttecenter mot Incest – Oslo

Sykepleiernes faggruppe i alternativ medisin

Tieto

Turner Syndrom foreningen i Norge

UNIO

Universitets- og høyskoleutdannedes forbund

Utdanningsforbundet

Veiledningssenteret for pårørende til stoffmisbrukere og innsatte

Vestlandske Blindeforbund

Virke

Visma

Voksne for Barn

Volvat Medisinske Senter AS

We shall overcome

Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund (YS)

Yngre legers forening

Ønskebarn – Norsk forening for fertilitet og barnløshet