Høring - offentlig godkjenningsordning i renholdsbransjen

Resultat: Forskrift om offentlig godkjenning av renholdsvirksomheter og om kjøp av renholdstjenester

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 07.10.2011

Vår ref.: 11/2458

Arbeidsdepartementet sender med dette på høring vedlagte høringsnotat med forslag om innføring av offentlig godkjenningsordning i renholdsbransjen. 

Departementet viser også til forslag om id-kort i renholdsbransjen som var ute på høring i 2010. Vedlagte forslag til godkjenningsordning innebærer også en ordning med id-kort. Det foreslås at id-kort skal utstedes som en konsekvens av at virksomheten har blitt godkjent. Id-kort skal således være en integrert del av selve godkjenningsordningen, og ikke en separat ordning.

Vi ber om høringsinstansenes merknader senest innen 7. oktober 2011.

Departementet ber om at høringsinstansene i nødvendig utstrekning forelegger saken for underliggende etater og medlemsorganisasjoner.

Høringsuttalelsene kan sendes per post til Arbeidsdepartementet, Postboks 8019 Dep, 0030 Oslo eller elektronisk til postmottak@ad.dep.no. Høringssaken er tilgjengelig på www.regjeringen.no/ad.

Med hilsen

Eli Mette Jarbo (e.f.)
avdelingsdirektør
                                                                       Ingrid Finsland
                                                                       seniorrådgiver

 • Statsministerens kontor
 • Fornyings- administrasjons- og kirkedepartementet 
 • Barne- likestillings- og inkluderingsdepartementet    
 • Finansdepatementet    
 • Fiskeri- og kystdepartementet  
 • Forsvarsdepartementet 
 • Helse- og omsorgsdepartementet 
 • Justis- og politidepartementet
 • Kunnskapsdepartementet    
 • Kommunal- og regionaldepartementet  
 • Kulturdepartementet   
 • Landbruks- og matdepartementet 
 • Miljøverndepartementet  
 • Nærings- og handelsdepartementet
 • Olje- og energidepartementet 
 • Samferdselsdepartementet  
 • Utenriksdepartementet  
 • Arbeidsretten   
 • Arbeidstilsynet 
 • Petroleumstilsynet  
 • Riksmeklingsmannen  
 • Statens arbeidsmiljøinstitutt STAMI 
 • Arbeidsforskningsinstituttet AS 
 • Stortingets ombudsmann for forvaltningen  
 • Regjeringsadvokaten   
 • Datatilsynet 
 • Likestillings- og diskrimineringsombudet
 • Næringslivets Hovedorganisasjon
 • NHO Service 
 • Byggenæringens Landsforbund 
 • HSH    
 • Abeidsgiverforeningen Spekter   
 • KS  
 • Maskinentreprenørenes Forbund
 • Finansnæringens arbeidsgiverforening 
 • Finansnæringens Hovedorganisasjon
 • SamFo 
 • Den Norske advokatforening
 • Landsortanisasjonen i Norge
 • Norsk Arbeidsmandsforbund
 • Fellesforbundet 
 • Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund 
 • Unio 
 • Akademikerne 
 • Lederne 
 • NITO 
 • Bedriftsforbundet
 • Arbeidersamvirkenes Landsforening
 • Arkitektbedriftene i Norge
 • Norske Arkitekters Landsforbund
 • Rådgivende Ingeniørers Forening
 • Transportbrukernes Fellesorganisasjon
 • Norsk Renholdsinstitutt
 • Samarbeidsforum for seriøsitet i byggenæringen, v/BNL
 • AOF Norge
 • JURK
 • Juss-Buss
 • Jussformidlingen i Bergen
 • Kontaktutvalget mellom innvandrerbefolkningen og myndighetene
 • Universitetet i Oslo, Institutt or privatrett  

Til toppen