Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Høring - utkast til lov om kommunalt pålegg om betalingsparkering (parkeringsloven)

Samferdselsdepartementet har sendt på høring et utkast til lov om kommunalt pålegg om betalingsparkering (parkeringsloven). Frist: 15. september 2012.

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 15.09.2012

Samferdselsdepartementet har sendt på høring et utkast til lov om kommunalt pålegg om betalingsparkering (parkeringsloven).

Vår ref.: 12/1143

Med bakgrunn i Nasjonal transportplan (2010-2019) og utredning i en interdepartemental arbeidsgruppe har Samferdselsdepartementet utarbeidet forslag til lov om kommunalt pålegg om betalingsparkering (parkeringsloven).

Lovforslaget er i dag lagt ut på Samferdselsdepartementets hjemmesider  og sendes med dette på offentlig høring.

Vi ber om at høringsuttalelser sendes Samferdselsdepartementet innen

15. septemer 2012, enten pr. post til Samferdselsdepartementet, Postboks 8010 Dep, 0030 Oslo eller pr. e-post til postmottak@sd.dep.no. Høringsuttalelser merkes ”Parkeringsloven”.

Lovforslaget skal bidra til en lokalt forankret og helhetlig trafikk- og miljøpolitikk. Det vil være opp til kommunene selv å avgjøre om og i hvilken grad det foreslåtte virkemiddelet skal brukes. Formålet med lovforslaget er å redusere trafikk med motorvogn. Først og fremst vil forslaget være viktig for å redusere personbiltrafikken. Dette skal blant annet bidra til å bedre det lokale bymiljøet, bedre framkommeligheten for kollektivtrafikk, syklister og gående, og redusere CO2-utslippene og lokal luftforurensning.

Med bakgrunn i trafikk- og miljømessige hensyn gjør forslaget det mulig for kommunene å pålegge grunneiere og andre å innføre betalingsparkering. Forslaget gjelder både offentlig tilgjengelige parkeringsplasser og parkeringsplasser som tilbys en nærmere angitt personkrets, for eksempel i tilknytning til arbeidsplasser. Videre gjelder forslaget både offentlig og privat eiendom.

For å fatte kommunale parkeringsvedtak etter lovforslaget, er det et vilkår at vedtaket er egnet til å redusere trafikk med motorvogn og at det ikke er mer inngripende enn det som er nødvendig for å oppnå dette.  Kommunen skal etter forslaget ikke kunne begrense grunneiere eller andres adgang til å utnytte et parkeringsareal økonomisk så lenge minimumskravene i kommunens parkeringspålegg oppfylles av den som tilbyr parkering.

Det foreslås unntak fra pålegg om innføring av betalingsplikt for parkering på bolig- og fritidseiendom, parkering i forbindelse med levering av motorvogn til reparasjon, vedlikehold, undersøkelse eller lignende, parkering på bensinstasjoner, parkering på eiendom med ti parkeringsplasser eller mindre, parkering på virksomhetens eiendom eller der hvor arbeidet utføres, dersom motorvognen er nødvendig for utførelsen av arbeidet, parkering for funksjonshemmede og parkering for elbiler og hydrogenbiler. Forslaget er heller ikke til hinder for innføring eller videreføring av boligsoneparkering.

For å unngå omgåelse av kommunale parkeringsvedtak, foreslås også et forbud mot å refundere betalt parkeringsavgift direkte eller indirekte. I tillegg inneholder forslaget bestemmelser om kommunalt tilsyn, tvangsmulkt, overtredelsesgebyr, klage og ikrafttredelse. Det foreslås ikke overgangsbestemmelser.

Rapporten fra den interdepartementale arbeidsgruppen som danner bakgrunnen for høringsutkastet, finnes på departementets hjemmesider.

I tillegg til dette høringsutkastet arbeider Samferdselsdepartementet med forslag om felles regler for drift og håndheving av all betalingsparkering og annen vilkårsparkering (felles parkeringsregulering). De to forslagene er adskilt og vil ikke direkte gripe inn i hverandre.

Med hilsen

Per-André Torper e.f.     -     Jannis Rippis

Høringsbrevet som pdf

Høringsutkast (pdf)

 

Alle departementer
Alle kommuner
Alle fylkeskommuner
Vegdirektoratet
Jernbaneverket
Avinor
Alpinanleggenes Landsforbund
Autoriserte trafikkskolers landsforbund
Bilbransjeforbundet
Bellona
Carpark
Easy Park ASA
Elbil Norge AS
EuroPark AS
Fagforbundet
Framtiden i våre hender
Forbrukerombudet
Forbrukerrådet
Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon
KS
Kongelig norsk automobilforbund
Konkurransetilsynet
Landsorganisasjonen i Norge
Lastebileiernes Forening
Logistikk- og Transportindustriens landsforening
Natur og Ungdom
NHO Reiseliv
NMCU
Norges Automobilforbund
Norges Bilbransjeforbund
Norges Bilutleieforbund
Norges Handikapforbund
Norges Huseierforbund
Norges Lastebileierforbund
Norges lensmanns- og politilederlag
Norges motorsykkelforbund
NSB
Norges Naturvernforbund
Norges Taxiforbund
Norges velforbund
Norsk Transportarbeiderforbund
Norges Turbileierforbund
Norpark
Norsk trafikksikkerhetsforbund
Næringslivets hovedorganisasjon
NHO Transport
Opplysningsrådet for veitrafikken
Ruter AS
Parkeringscompagniet Norge AS
Posten
Q-Park
Regjeringsadvokaten
Riksadvokaten
Security Park AS
Statens råd for likestilling av funksjonshemmede
Sysselmannen på Svalbard
Transportbrukernes fellesorganisasjon
Transportøkonomisk institutt
Trygg trafikk
Virke
Yrkestrafikkforbundet
Zero

Til toppen