Høring - Økt åpenhet om informasjon om eiere i aksjeselskaper

Nærings- og fiskeridepartementet sender i samarbeid med Finansdepartementet på høring flere mulige alternativer for å etablere en offentlig løsning med informasjon om eierskap i aksjeselskaper.

Status: Under behandling

Høringsfrist: 22.03.2016

Vår ref.: 15/6403

Nærings- og fiskeridepartementet sender med dette på høring forslag med ulike løsningsalternativer for å sikre økt åpenhet om opplysninger om aksjeeiere. Høringsnotatet er utarbeidet som et ledd i å følge opp Stortingets anmodningsvedtak fra 16. juni 2014, hvor regjeringen ble bedt om å etablere en offentlig løsning med informasjon som sikrer større åpenhet om eiere i aksjeselskaper. Høringsnotatet er utarbeidet i samarbeid med Finansdepartementet.

Stortinget fattet 6. juni i år et nytt anmodningsvedtak for å bidra til økt åpenhet om eierskap. Regjeringen ble da bedt om å opprette et norsk offentlig eierskapsregister og å påse at registeret tilfredsstiller kravene i FATFs anbefalinger og EU- reguleringen på området. Denne internasjonale reguleringen omfatter anbefalinger og krav knyttet til åpenhet om «egentlige eiere», det vil si fysiske personer som gjennom direkte eller indirekte eierskap, eller på annen måte, kan utøve kontrollerende innflytelse over et selskap eller annen juridisk person. Regjeringen nedsatte 6. februar 2015 et hvitvaskingslovutvalg. Utvalget har fått frist til  august 2016 på å fremsette forslag til blant annet hvordan kravene knyttet til «egentlig eierskap» skal gjennomføres i norsk rett.

Enhver aksjepost eller annen eierandel kvalifiserer ikke automatisk til egentlig eierskap, og i enkelte tilfeller er egentlig eier en som utøver kontroll på annen måte enn ved juridisk eierskap. Tiltak for å øke åpenhet om juridiske eiere i aksjeselskaper, vil imidlertid også kunne bidra til å gjøre det lettere å avdekke hvem som egentlig kontrollerer selskap, både gjennom direkte og indirekte eierskap.

Dette høringsnotatet skisserer ulike løsninger som vil kunne bidra til økt åpenhet om de opplysninger som i dag fremgår av selskapenes aksjeeierbøker/aksjeeierregistre og Skatteetatens aksjonærregister. Regjeringen har ennå ikke besluttet hvilken løsning som skal etableres for å følge opp Stortingets anmodningsvedtak 16. juni 2014. Formålet med denne høringen er å innhente innspill som vil inngå i grunnlaget for regjeringens valg av løsning.

I høringsnotatet skisseres alternative løsninger som kan gi bedre tilgang til opplysninger om aksjeeiere sammenlignet med dagens system. De alternative løsningene omfatter:

  • Tilrettelegging for søk i uttrekk av eierinformasjon fra Skatteetatens aksjonærregister
  • Hvert selskap pålegges å gjøre informasjon om egne aksjeeiere offentlig tilgjengelig
  • Elektronisk aksjeeierbok i Altinn
  • Aksjeeieropplysningsregister hos Brønnøysundregistrene
  • Aksjeeieropplysningsregister i privat regi

Enkelte av alternativene vil medføre nye rapporteringsoppgaver for selskapene. Det bes spesielt om høringsinstansenes synspunkter på hvor hyppig det skal rapporteres.

Flere av de skisserte løsningsalternativene vil gjøre det mulig å sammenstille data. Dette medfører at det vil være teknisk mulig å presentere alle aksjene en fysisk eller juridisk person eier, samt å presentere historiske aksjeeieropplysninger. Det vil være teknisk løsbart å innrette løsningen slik at man kan få innsyn i en persons samlede aksjebeholdning uavhengig av om innsynstjenesten krever innlogging eller ikke. Det bes spesielt om høringsinstansenes synspunkter på innretningen av en ev. innsynsløsning, herunder:

-        Hvem bør få innsyn i historiske data og/eller mulighet til å gjøre kryssøk på selskap eller personer?
-        Bør det stilles krav om innlogging for å få innsyn? Hvis ja, skal selskapet og/eller aksjeeierne få vite hvem som har søkt innsyn?

Etablering av en løsning vil kunne nødvendiggjøre lov- og/eller forskriftsendringer. Forslag til nødvendige regelverksendringer vil bli sendt på alminnelig høring. Det gjøres oppmerksom på at kostnadene til flere av de skisserte løsningene er såpass betydelige at de ikke kan dekkes innenfor ordinære budsjettrammer, og det må derfor for disse alternativene tas forbehold om Stortingets bevilgning.

Høringsfristen er 22. mars 2016.

Les og svar på høringen her: www.regjeringen.no/id2468940

For å avgi høringsuttalelse, bruk den digitale løsningen for høringsuttalelser som ligger på denne siden ved å klikke på ”Send inn høringssvar”.

Høringsuttalelser er offentlige etter offentlighetsloven og vil bli publisert på våre nettsider.

 

Med hilsen                                                                       

Christian Gløersen (e.f.)
fung. avdelingsdirektør

                                                                                          Cecilie Bakke Dueled
                                                                                          seniorrådgiver

 

Dokumentet er elektronisk signert og har derfor ikke håndskrevne signaturer.

Arbeids- og sosialdepartementet
Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet 
Forsvarsdepartementet
Helse- og omsorgsdepartementet
Justis- og beredskapsdepartementet
Klima- og miljødepartementet
Kommunal- og moderniseringsdepartementet
Kulturdepartementet
Kunnskapsdepartementet
Landbruks- og matdepartementet
Olje- og energidepartementet
Samferdselsdepartementet
Utenriksdepartementet
Akademikerne
Aksjonærforeningen i Norge
AktuarKonsulenters Forum
Arbeids- og velferdsdirektoratet
Spekter
Banklovkommisjonen
Bedriftsforbundet
Brønnøysundregistrene
Coop Norge SA
Datatilsynet
Den Norske Advokatforening
Den Norske Aktuarforening
Den norske Revisorforening
Direktoratet for økonomistyring
Econa
Eiendom Norge
Energi Norge
EVRY
Finans Norge
Finansforbundet
Finansieringsselskapenes Forening
Norges Forskningsråd Finansmarkedsfondet
Finanstilsynet
Folketygdfondet
Forbrukerombudet
Forbrukerrådet
Handelshøyskolen BI
Nord universitet
Havtrygd Gjensidig Forsikring
Hovedorganisasjonen Virke
Huseiernes Landsforbund
Høgskolen i Telemark
Høyskolen i Sogn og Fjordane
Initiativ for etisk handel
KnowledgeGroup AS
Kommunalbanken
Konkurransetilsynet
Kommunesektorens organisasjon
Landsorganisasjonen i Norge
Likestillings- og Diskrimineringsombudet
Lotteri- og stiftelsestilsynet
Nasdaq OMX Oslo ASA
Nordic Association of Electricity Traders (NAET)
Nordic Trustee
Norges Bank
Norges Bondelag
Norges Eiendomsmeglerforbund
Norges Handelshøyskole
Noges Ingeniør- og teknologorganisasjon
Norges Interne Revisorers Forening (NIRF)
Norges Juristforbund
Statsministerens kontor
Norges Kommunerevisorforbund
Norges Rederiforbund
Norges Røde Kors
Norges Skogeierforbund
Norges Takseringsforbund
Norsk Kapitalforvalterforening
Norsk Landbrukssamvirke
Norsk Olje og Gass
Norsk Sjøoffisersforbund
Norsk Venturekapitalforening
Norsk Øko-Forum
Norske Boligbyggelags Landsforbund SA
Norske Finansanalytikeres Forening
Norske Forsikringsmegleres Forening
Norske Kredittopplysningsbyråers Forening
NOS Clearing ASA
NTL-Skatt
Næringslivets hovedorganisasjon
Oslo Børs
Pensjonskasseforeningen
Personskadeforbundet LTN
Regjeringsadvokaten
Regnskap Norge
Riksadvokaten
Riksrevisjonen
Skattebetalerforeningen
Skattedirektoratet
Skatterevisorenes Forening
Småbedriftsforbundet
Sparebankforeningen i Norge
Statens Pensjonskasse Forvaltningsbedrift
Statistisk Sentralbyrå
Sivilombudsmannen
The Nordic Association of Marine Insurers (Cefor)
Tilsynsrådet for Advokatvirksomhet
Unio
Universitetet i Agder
Universitetet i Bergen
Universitetet i Oslo
Universitetet i Tromsø
Verdipapirfondenes Forening
Verdipapirforetakenes Forbund
Verdipapirsentralen
Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund
Økokrim
Økonomiforbundet
Tax Justice Network - Norge
IKT - Norge
International Law and Policy Institute
Kommunal Rapport
Bisnode Credit AS
Norsk Presseforbund
NRK
TV2
VG
Dagbladet
Aftenposten