Høring - om endring av avtale om et felles marked for elsertifikater

Olje- og energidepartementet har fremforhandlet avtale om endring av avtale mellom Norge og Sverige om et felles marked for elsertifikater. Endringsavtalen sendes med dette ut på høring.

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 08.04.2015

Vår ref.: 15/566

Olje- og energidepartementet har fremforhandlet vedlagte avtale om endring av avtale mellom Norge og Sverige om et felles marked for elsertifikater. På ordinær måte vil Stortinget i løpet av våren 2015 bli forelagt sak om samtykke til inngåelsen av endringsavtalen. Endringsavtalen sendes derfor på høring.

Om høringsnotatet

Norge og Sverige inngikk 29. juni 2011 en avtale om et felles marked for elsertifikater. Avtalen har til formål å sikre utbygging av ny fornybar kraftproduksjon fram til 2020, i et langsiktig og tett samarbeid mellom Norge og Sverige, gjennom et felles marked for elsertifikater. Det felles systemet hadde oppstart 1. januar 2012 og har varighet fram til april 2036. Avtalen fastsetter at partene har et felles mål om å utøse 26,4 TWh ny fornybar elproduksjon i Norge og Sverige i 2020.

Olje- og energidepartementet har fremforhandlet en avtale om endringer i avtalen av 29. juni 2011. Endringsavtalen består av følgende elementer:

Det felles målet for ny fornybar elproduksjon i Norge og Sverige i 2020 økes med 2 TWh, fra 26,4 TWh til 28,4 TWh. Måløkningen medfører endringer i kvotene kun på svensk side.

Sveriges regjering skal legge fram et forslag for riksdagen i løpet av 2015 om å fjerne gjeldende fritak for energiskatt i kap. 11 § 2 i lagen (1994:1776) om skatt på energi for vindkraftsproduksjon som ikke leveres yrkesmesssig. Forslaget skal gjelde for anlegg som settes i drift etter 1. juli 2016 og hvor installert produksjonskapasitet fører til en årlig elproduksjon som overstiger en årlig elproduksjon tilsvarende om lag den som effektgrensen på 100 kVA i Norge leder til. Ikrafttredelse av endringsavtalen forutsetter at den svenske riksdagen har fattet vedtak i overensstemmelse med den svenske regjeringens forslag om å fjerne dette fritaket.

Videre fastsetter endringsavtalen at norske og svenske myndigheter i forbindelse med neste kontrollstasjon for elsertifikatordningen skal vurdere enkelte problemstillinger i elsertifikatregelverket. I tillegg regulerer endringsavtalen fordelingen av rapporteringen i henhold til fornybardirektivet, på bakgrunn av at Sverige etter endringsavtalen har en større finansieringsforpliktelse enn Norge.

Innsending av høringsuttalelser

Departementet har innført en ny løsning for høringsuttalelser. Høringsuttalelser kan nå avgis digitalt. Høringsinstanser kan registrere seg, mellomlagre en uttalelse og laste opp vedlegg.

Høringsinstansene kan også sende inn høringssvar uten å registrere seg. Høringsuttalelsen sendes da til: postmottak@oed.dep.no Også andre enn de som står på høringslisten står fritt til å komme med en uttalelse. Uttalelser er offentlige etter Offentleglova og blir publisert sammen med øvrige høringsuttalelser.

Olje- og energidepartementet ber om at eventuelle merknader er departementet i hende innen 8. april 2015.

Eventuelle spørsmål kan rettes til underdirektør Sverre Sand (22 24 62 28) eller rådgiver Guro Fasting (22 24 61 77).

Med hilsen

Andreas Eriksen (e.f.)

ekspedisjonssjef                                                                Sverre Sand

                                                                                          underdirektør

 

Samtlige fylkesmenn

Agder Energi

Asplan Viak AS – KanEnergi

Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet

Bergen Energi AS

BKK AS

CICERO

Commerzbank

Den norske advokatforening

Den Norske Turistforening

Distriktenes energiforening – Defo

DNB Bank

E-CO Energi

Ecohz AS

Elklagenemnda

Energi Norge

Energibrukerne

Enova SF

Finansdepartementet

Finansnæringens Hovedorganisasjon

Finanstilsynet

Forbrukerombudet

Fortidsminneforeningen

Framtiden i våre hender

Fred. Olsen Renewables

Friluftslivets Fellesorganisasjon

Greenpeace Norge

Havgul AS

HG Capital

Huseiernes Landsforbund

Hydro Energi AS

ICAP Energy AS

Klima- og miljødepartementet

Kommunal- og moderniseringsdepartementet

Konkurransetilsynet

Kommunesektorens organisasjon - KS

KS Bedrift

Landsorganisasjonen i Norge

Landssamanslutninga av vasskraftkommunar

Landssammenslutningen av norske vindkraftkommuner

Lyse Produksjon

Markedskraft AS

Miljødirektoratet

Miljøstiftelsen Bellona

Natur og Ungdom

Naturvernforbundet

Nord Pool Spot

Norges Bank

Norges Bondelag

Norges forskningsråd

Norges Miljøvernforbund

Norges Skogeierforbund

Norges vassdrags- og energidirektorat

Norsk Bioenergiforening - NOBIO

Norsk bonde- og småbrukarlag

Norsk Energi

Norsk Hydro ASA

Norsk Fjernvarme

Norsk Industri

Norsk Miljøkraft AS

Norsk solenergiforening

Norsk Teknologi

NORWEA

NOS Clearing ASA

NTE Energi

Nærings- og fiskeridepartementet

Næringslivets Hovedorganisasjon - NHO

Samarbeidande Kraftfylke

Samarbeidsrådet for biologisk mangfold - SABIMA

Samarbeidsrådet for naturvernsaker

Sametinget

Sarepeta Energi AS

SCATEC

SINTEF Energiforsking AS

Småkraft AS

Småkraftforeninga

Statistisk sentralbyrå

Statkraft SF

Statnett SF

Statoil ASA

Statskog SF

Sway AS

TrønderEnergi Kraft

Utenriksdepartementet

Vestavind Kraft AS

WWF-Norge

Zephyr AS

Zero

Til toppen