Høring - om endringer Postens plikt til å tilby banktjenster

Samferdselsdepartementet sender på høring et forslag om endringer i Postens plikt til å tilby banktjenster.

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 13.03.2012

Samferdselsdepartementet sender på høring et forslag om endringer i Postens plikt til å tilby banktjenster.

Posten Norge AS har gjennom en egen lov plikt til å tilby banktjenester i sitt ekspedisjonsnett over hele landet. Etterspørselen etter disse banktjenestene er sterkt redusert, og tjenesten er ulønnsom for Posten.


 

Vår ref.:

Les høringsbrevet (pdf)

Likelydende brev sendt til:

Akademikerne
Akershus fylkeskommune
Arbeidsdepartementet
Arbeidsgiverforeningen Spekter
Aust-Agder fylkeskommune
Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet
Buskerud fylkeskommune
Datatilsynet
Deltasenteret Statens kompetansesenter for deltagelse og tilgj.het
Den Norske Advokatforening
Den Norske Fagpresses Forening
Finansdepartementet
Finansnæringens Hovedorganisasjon
Finnmark fylkeskommune
Fiskeri- og kystdepartementet
Forbrukerombudet
Forbrukerrådet
Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet
Forsvarsdepartementet
Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon
Hedmark fylkeskommune
Helse- og omsorgsdepartementet
Hordaland fylkeskommune
Huseiernes Landsforbund
Justis- og beredskapsdepartementet
Kommunal- og regionaldepartementet
Konkurransetilsynet
KS - Kommunesektorens interesse- og arbeidsgiverorganisasjon
Kulturdepartementet
Side 2
Kunnskapsdepartementet
Landbruks- og matdepartementet
Landslaget for Lokalaviser
Landsorganisasjonen i Norge
Logistikk- og transportindustriens landsforening
lokalPosten
MediaPost AS
Mediebedriftenes Landsforening
Miljøverndepartementet
Møre og Romsdal fylkeskommune
Nei til EU
Nordland fylkeskommune
Nord-Trøndelag fylkeskommune
Norges Handikapforbund
NorPost AS
Norsk Pensjonistforbund
Norsk Post- og Kommunikasjonsforbund (Postkom)
Nærings- og handelsdepartementet
Næringslivets Hovedorganisasjon
Olje- og energidepartementet
Oppland fylkeskommune
Oslo kommune - Byrådet
Post- og teletilsynet
Posten Norge AS
Rogaland fylkeskommune
Schenker AS
Sogn og Fjordane fylkeskommune
Språkrådet
Statistisk Sentralbyrå
Strålfors AS
Side 3
Sør-Trøndelag fylkeskommune
Telemark fylkeskommune
TollpostGlobe AS
Troms Fylkeskommune
Utenriksdepartementet
Vest-Agder fylkeskommune
Vestfold Fylkeskommune
Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund
Østfold Fylkeskommune
Side

Til toppen