Høring - om transport av levende fisk i havbruksnæringen

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 01.12.2009

Vår ref.:

I forbindelse med fremleggelsen av regjeringens strategi for en miljømessig bærekraftig havbruksnæring, er det pekt på smitterisiko ved flytting av fisk.

Vedlagt følger et høringsnotat der en del av utfordringene er utdypet.

Dersom man skal redusere den totale risikoen knyttet til transport av levende fisk må man redusere antallet transporter og/eller gjøre den enkelte transporten tryggere.

Fiskeri- og kystdepartementet inviterer med dette til å komme med innspill til tiltak som kan bidra til å redusere den totale risiko knyttet til transport av levende fisk i norsk havbruksnæring, under erkjennelsen av at det ikke er mulig å drive havbruk uten noen form for transport. Særlig inviteres næringsaktørene langs produksjonskjeden til å vurdere tiltak som kan utvikles til næringens egne retningslinjer, ”manual for beste praksis”.

Innspillene kan sendes elektronisk til postmottak@fkd.dep.no innen 1. desember 2009.

Departementet vil gjennomgå innspillene og komme tilbake med egne høringsprosesser der det blir aktuelt med regelverksendringer.

Med hilsen

Magnor Nerheim
ekspedisjonssjef

Yngve Torgersen
avdelingsdirektør

 

Finansdepartementet
Miljøverndepartementet
Nærings- og handelsdepartementet
Fiskeridirektoratet
Kystverket
Mattilsynet
Direktoratet for naturforvaltning
Statens forurensningstilsyn
Fiskeri- og havbruksnæringens landsforening
Norske Sjømatbedrifters Landsforening
Kommunenes sentralforbund
LO v/Fellesforbundet
PD-fri
Tekna fiskehelseforeningen
Akvaveterinærenes forening
WWF
Bellona
Greenpeace
Naturvernforbundet
Norges Jeger- og Fiskeforbund
Norske Lakseelver
Fiskehelseforeningen
Den norske veterinærforening
Brønnbåteiernes forening
Norske leverandører til havbruksnæringen
Havforskningsinstituttet
Veterinærinstituttet
NIFES
Norges forskningsråd
NIVA
Fylkeskommuner og fylkesmenn i:
Finnmark
Troms
Nordland
Nord-Trøndelag
Sør-Trøndelag
Møre og Romsdal
Sogn og Fjordane
Hordaland
Rogaland

Til toppen